Miljøledelse

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

Manglende kompetanse og styring på miljø er en utfordring for å følge opp ambisjoner i et byggeprosjekt. Flere og flere konsulenter jobber med enkeltemner som avfall, energi eller klimagassutslipp, men det er viktig at leverandørene tar et helhetlig grep om de viktigste miljøaspektene knyttet til egen virksomhet og jobber systematisk for å redusere miljøpåvirkningen fra disse.

Argument

Et miljøledelsessystem er med på å sikre en systematisk måte å jobbe på som igjen forebygger uheldig miljøpåvirkning, hjelper leverandør til å overholde forpliktelser, bidrar til bedre miljøprestasjon m.m. Et miljøledelsessystem er en del av ledelsessystemet som brukes til å styre de aktivitetene eller produktene leverandøren leverer.

Kravformulering: 

Leverandør skal innen <X uker/måneder> etter kontraktsinngåelse dokumentere et gyldig miljøledelsessystem med rutiner og struktur som viser hvordan leverandøren ivaretar relevante miljøhensyn knyttet til tjenestene som leveres. Systemet må være knyttet til utøvende enhet.

Miljøledelsessystemet skal være dokumentert og åpent for innsyn fra byggherre. Byggherre kan etterspørre mer dokumentasjon, da skal leverandør framvise denne innen <X uker>.

Det skal dokumenteres at bedriften som en del av miljøledelsessystemet:

 1. har en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål
 2. stiller miljøkrav til underleverandørene
 3. har oversikt over de vesentligste miljøpåvirkningene fra virksomheten
 4. har de ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø
 5. har beredskap for å håndtere potensielle sitasjoner med risiko for ugunstige miljøpåvirkninger
 6. har en ledelse som følger opp systemet regelmessig

 

Dokumentasjon av kravet: 

Kravet er ivaretatt om leverandøren er sertifisert etter Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS eller tilsvarende innen oppgitt frist. Hvis ikke, må det dokumenteres med annen måte, f.eks ved bruk av egenerklæring for miljøledelsesystem dersom leverandøren ikke har mulighet til å bli sertifisert innen fristen. .

 

Informasjon om kravet: 

Her må byggherre vurdere om det er riktig å stille krav til et system som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår.

Hvis bedriften skal sertifiseres etter kontraktsignering er det viktig å sette en frist for sertifisering som er oppnåelig for leverandør. Har leverandør et system som er bygd opp etter en standard kan det ta fra 6 mnd. til 1 år før de er ferdig med sertifiseringsprosessen avhengig av blant annet størrelsen på bedriften og sertifiseringssystem. Fordi det her er snakk om et kontraktskrav, må systemet dokumenteres etter kontraktsinngåelse, innen de frister som fremgår. Tidspunktet må fremgå klart i kontraktutkast vedlagt konkurransegrunnlag.

Et miljøledelsessystem består av en systematisk prosess eller metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. Ansvaret for miljøledelsessystemet ligger hos toppledelsen i virksomheten. Miljøledelsessystemet inkluderer virksomhetens miljøpolicy, målsettinger, tiltak og rutiner med kontinuerlig forbedringstiltak.

Egenerklæring vist under støttende dokumenter vil ikke representere hele ledelsessystemet, men gi en dokumentasjon på noen viktige elementer leverandøren må ha kontroll på. Skjemaet skal kun brukes dersom leverandøren ikke er, eller ikke har mulighet til å bli sertifisert, innen fristen.

Du må sjekke om markedet kan levere det du krever. Eksempler på ulike miljøledelsessystemer er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn.

Relaterte lenker: 

Støttende dokument

Egenerklæringskjema for å dokumentere hvis leverandøren ikke har noe system. Skjemaet må vedlegges dokumentene, eller lenkes opp.

Egenerklæring om miljøledelse

Leverandørens navn:

  Organisasjonsnr:
Kontaktperson: Telefon:
E- post adresse:  
Krav nr. Krav Ja Nei
1

Leverandøren har en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål

(vedlegg dokumentasjon)
   
2

Leverandøren stiller miljøkrav til underleverandørene

Oppgi hvilke typer krav, til hvem, og hvordan kravene følges opp (ev. som eget vedlegg)
   
3

Leverandøren har oversikt over de vesentligste miljøpåvirkningene fra virksomheten, og for dette konkrete prosjektet

(Vedlegg dokumentasjon)
   
4

Leverandøren har de ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø et tilpasset kontrakten for dette prosjektet

(Vedlegg dokumentasjon)
   
5

Leverandøren har beredskap for å håndtere potensielle sitasjoner med risiko for ugunstige miljøpåvirkninger

(Vedlegg dokumentasjon
   
6 Leverandøren har en ledelse som følger opp systemet regelmessig, (vedlegg dokumentasjon på hvem som har ansvaret og hvordan dette har blitt fulgt opp)    
7

Leverandøren har foretatt en vurdering av hvilken miljørisiko som foreligger for det konkrete prosjektet og hvilken beredskap han har for å håndtere disse. (vedlegg dokumentasjon)

   
8

Øvrig informasjon

(ev eget vedlegg)

   

Dersom leverandør kan legge frem et av følgende som dokumentasjon på sitt ledelsessystem kan kravene i tabell over ses bort fra:

 • For basisnivå - Gyldig sertifikat for gjeldende ISO 14001 eller EMAS standard, miljøfyrtårn

 • En tredjeparts godkjent erklæring som angir at leverandørens miljøledelsessystem oppfyller kravene i ISO 14001 eller EMAS

 

Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mine vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre en eventuell bot.

Sted og dato:

Navn (i blokkbokstaver):

 

Ansvarlig leder (sign):

Publisert: 05. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020