Miljøledelse

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Kvalifikasjonskrav

Hovedformål: 

Manglende kompetanse og styring på miljø er en utfordring for å følge opp ambisjoner i et anleggsprosjekt. Flere og flere konsulenter jobber med enkeltemner som avfall, energi eller klimagassutslipp, men det er viktig at leverandørene tar et helhetlig grep om de viktigste miljøaspektene knyttet til egen virksomhet og jobber systematisk for å redusere miljøpåvirkningen fra disse.

Et miljøledelsessystem er med på å sikre en systematisk måte å jobbe på som igjen forebygger uheldig miljøpåvirkning, hjelper leverandør til å overholde forpliktelser, bidrar til bedre miljøprestasjon m.m. Et miljøledelsessystem er en del av ledelsessystemet som brukes til å styre de aktivitetene eller produktene leverandøren leverer.

Kravformulering: 

Leverandør skal ha et miljøledelsessystem som ivaretar miljøhensyn i hele anleggsprosjektet. Et miljøledelsessystem innebærer innføring av en systematisk prosess hvor virksomheten gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal gi en beskrivelse av miljøledelsessystemet leverandøren har innført eller planlegger å benytte ved utførelsen av leveransen.

Hvis leverandøren ikke har et tredjepartssertifisert miljøledelsessystem, skal leverandøren beskrive rutiner og tiltak som iverksettes knyttet til miljøledelsen ved utførelsen av leveransen, og som viser at leverandøren har en egen miljøstrategi og dokumenterte miljømål.

Tilbyder skal dokumentere at bedriften som en del av miljøledelsessystemet:

 1. har miljøledelsestiltak og dokumenterte miljømål for utførelsen av leveransen
 2. har oversikt over de vesentligste miljøpåvirkningene fra virksomheten
 3. har de ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø
 4. har beredskap for å håndtere potensielle sitasjoner med risiko for ugunstige miljøpåvirkninger
 5. har en ledelse som følger opp systemet regelmessig
 6. Vurderer miljørisiko knyttet til prosjekter samt har nødvendig beredskap for å håndtere denne
 7. stiller miljøkrav tilsvarende (punkt 1-6) til underleverandørene

Tilbyder kan også dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravet ved å dokumentere at de er sertifisert etter Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende miljøledelsessystemer i andre EU/EØS-stater. Dette dokumenteres ved fremleggelse av gyldig attest/sertifikat. Det stilles ikke krav om et slikt tredjepartssertifisert miljøledelsessystem.

KSMEF kan brukes som egenerklæring for å dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravet.

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kvalifikasjonskravet for å undersøke om leverandørene har miljøledelsessystemer som du stiller krav om. Eksempler på ulike miljøledelsessystemer er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har et eget kvalitetssystem, KSMEF, som kan brukes som egenerklæring for å vise miljøledelsesrutinene/tiltak er ivaretatt for basisnivå. Hvis det er aktuelt å bruke dette systemet, må det angis i konkurransegrunnlaget at dette kvalitetssystemet er tilstrekkelig for oppfyllelse av kravet på basisnivå.

Hvis du vil ha krav til et miljøledelsessystem må du som byggherre vurdere om det er riktig å stille kravet som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår.

Et miljøledelsessystem består av en systematisk prosess eller metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. Ansvaret for miljøledelsessystemet ligger hos toppledelsen i virksomheten. Miljøledelsessystemet inkluderer virksomhetens miljøpolicy, målsettinger, tiltak og rutiner med kontinuerlig forbedringstiltak.

ESPD er et relativt nytt system for egenerklæring ifm. anskaffelser iht. EØS-/EU-regler, er på noen området en forenkling. ESPD gjelder kun anskaffelsesforskriften (FOA) del III (ikke del I og II) og forsyningsforskriften (FOR) del II (ikke del I). Det anbefales derfor ESPD-skjema brukes kun der reglene stiller krav om dette.

Hvis anskaffelsen følger FOA del III, skal tilbyder krysse av for dette i ESPD-skjemaet. Det understrekes at ESPD skjemaet kun er foreløpig dokumentasjon, og oppdragsgiver kan etterspørre dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet på ethvert tidspunkt i anskaffelsesprosessen.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Kvalifikasjonskrav

Hovedformål: 

Manglende kompetanse og styring på miljø er en utfordring for å følge opp ambisjoner i et anleggsprosjekt. Flere og flere konsulenter jobber med enkeltemner som avfall, energi eller klimagassutslipp, men det er viktig at leverandørene tar et helhetlig grep om de viktigste miljøaspektene knyttet til egen virksomhet og jobber systematisk for å redusere miljøpåvirkningen fra disse.

Et miljøledelsessystem er med på å sikre en systematisk måte å jobbe på som igjen forebygger uheldig miljøpåvirkning, hjelper leverandør til å overholde forpliktelser, bidrar til bedre miljøprestasjon m.m. Et miljøledelsessystem er en del av ledelsessystemet som brukes til å styre de aktivitetene eller produktene leverandøren leverer.

 

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha et miljøledelsessystem som oppfyller kravene i EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), ISO-standarden 14001:2015, Miljøfyrtårn eller tilsvarende.

Leverandøren skal ha et slikt miljøledelsessystem ved kontraktsinngåelse.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal ha:

 • Gyldig sertifikat for gjeldene ISO 14001, EMAS standard, Miljøfyrtårn eller tilsvarende attester utstedt av organer i andre EU/EØS-stater
 • Annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak godkjennes i den grad leverandøren ikke har hatt mulighet for å få attester som nevnt innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene eller miljøledelsessystemene eller standardene.

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kvalifikasjonskravet for å undersøke om leverandørene har miljøledelsessystemer som du stiller krav om. Eksempler på ulike miljøledelsessystemer er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har et eget kvalitetssystem, KSMEF, som kan brukes som egenerklæring for å vise miljøledelsesrutinene/tiltak er ivaretatt for basisnivå. Hvis det er aktuelt å bruke dette systemet, må det angis i konkurransegrunnlaget at dette kvalitetssystemet er tilstrekkelig for oppfyllelse av kravet på basisnivå.

Hvis du vil ha krav til et miljøledelsessystem må du som byggherre vurdere om det er riktig å stille kravet som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår.

Et miljøledelsessystem består av en systematisk prosess eller metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. Ansvaret for miljøledelsessystemet ligger hos toppledelsen i virksomheten. Miljøledelsessystemet inkluderer virksomhetens miljøpolicy, målsettinger, tiltak og rutiner med kontinuerlig forbedringstiltak.

ESPD er et relativt nytt system for egenerklæring ifm. anskaffelser iht. EØS-/EU-regler, er på noen området en forenkling. ESPD gjelder kun anskaffelsesforskriften (FOA) del III (ikke del I og II) og forsyningsforskriften (FOR) del II (ikke del I). Det anbefales derfor ESPD-skjema brukes kun der reglene stiller krav om dette.

Hvis anskaffelsen følger FOA del III, skal tilbyder krysse av for dette i ESPD-skjemaet. Det understrekes at ESPD skjemaet kun er foreløpig dokumentasjon, og oppdragsgiver kan etterspørre dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet på ethvert tidspunkt i anskaffelsesprosessen.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020