Miljøledelse

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Manglende kompetanse og styring på miljø er en utfordring for å følge opp ambisjoner i et anleggsprosjekt. Flere og flere konsulenter jobber med enkeltemner som avfall, energi eller klimagassutslipp, men det er viktig at leverandørene tar et helhetlig grep om de viktigste miljøaspektene knyttet til egen virksomhet og jobber systematisk for å redusere miljøpåvirkningen fra disse.

Et miljøledelsessystem er med på å sikre en systematisk måte å jobbe på som igjen forebygger uheldig miljøpåvirkning, hjelper leverandør til å overholde forpliktelser, bidrar til bedre miljøprestasjon m.m. Et miljøledelsessystem er en del av ledelsessystemet som brukes til å styre de aktivitetene eller produktene leverandøren leverer.

Kravformulering: 

Leverandør skal innen <X måneder> etter kontraktsinngåelse dokumentere et miljøledelsessystem med miljømiljøledelsestiltak, rutiner som viser hvordan leverandøren ivaretar relevante miljøhensyn knyttet til tjenestene som leveres. Systemet må være knyttet til utøvende enhet.

Det skal dokumenteres at bedriften som en del av miljøledelsessystemet

 1. har miljøledelsestiltak og dokumenterte miljømål
 2. har oversikt over de vesentligste miljøpåvirkningene fra virksomheten
 3. har de ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø
 4. har beredskap for å håndtere potensielle sitasjoner med risiko for ugunstige miljøpåvirkninger
 5. har en ledelse som følger opp systemet regelmessig
 6. Vurderer miljørisiko knyttet til prosjekter samt har nødvendig beredskap for å håndtere denne
 7. stiller miljøkrav tilsvarende (punkt 1-6) til underleverandørene

Miljøledelsessystemet skal være dokumentert og åpent for innsyn fra byggherre. Byggherre kan etterspørre mer dokumentasjon, da skal leverandør framvise denne innen <X måneder >.

Dette kravet for utførende del hos leverandøren er ivaretatt om de er sertifisert etter Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS eller tilsvarende.

Dokumentasjon av kravet: 

Etter kontraktsinngåelse kreves det at leverandøren kan fremvise bevis for at de er sertifisert etter Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS eller tilsvarende sertifiseringer innen angitt tidsfrist. Hvis de ikke har et 3. parts sertifisert system, må de vise at de har miljøledelsessystem med miljømiljøledelsestiltak, rutiner og struktur som viser hvordan leverandøren ivaretar relevante miljøhensyn knyttet til tjenestene som leveres, som oppfyller pkt. 1-7, f.eks. ved bruk av egenerklæring. KSMEF kan brukes som egenerklæring for å dokumentere oppfyllelse av kravet.

Informasjon om kravet: 

 Hvis du vil ha krav til et miljøledelsessystem må du som byggherre vurdere om det er riktig å stille kravet som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår.

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kontraktsvilkåret for å undersøke om entreprenørene har miljøledelsessystemer som du stiller krav om. Du bør også sjekke om eventuelle underleverandører kan oppfylle slike krav. Eksempler på ulike miljøledelsessystemer er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn. Hvis de ikke har slike systemer, må du finne ut hvor lang tid de vil bruke for å få det på plass, og om de er positive til et slikt kontraktsvilkår. Eksempelvis er veiledende tid for gjennomføring av en Miljøfyrtårnsertifisering ca. 4 måneder, dersom arbeidet prioriteres.

Et miljøledelsessystem består av en systematisk prosess eller metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. Ansvaret for miljøledelsessystemet ligger hos toppledelsen i virksomheten. Miljøledelsessystemet inkluderer virksomhetens miljøpolicy, målsettinger, tiltak og rutiner med kontinuerlig forbedringstiltak.

Hvis bedriften skal sertifiseres etter kontraktsignering er det viktig å sette en frist for sertifisering som er oppnåelig for leverandør. Har leverandør et system som er bygd opp etter en standard kan det ta fra 6 mnd. til 1 år før de er ferdig med sertifiseringsprosessen avhengig av blant annet størrelsen på bedriften og sertifiseringssystem. Fordi det her er snakk om et kontraktskrav, må systemet dokumenteres etter kontraktsinngåelse, innen de frister som fremgår. Tidspunktet må fremgå klart i kontraktutkast vedlagt konkurransegrunnlag.

For å sikre at leverandøren oppfyller kravet, bør det vurderes å knytte sanksjoner til manglende oppfyllelse av kravet.

Egenerklæring vist under støttende dokumenter vil ikke representere hele ledelsessystemet, men gi en dokumentasjon på noen viktige elementer leverandøren må ha kontroll på. Skjemaet skal kun brukes dersom leverandøren ikke er, eller ikke har mulighet til å bli sertifisert, innen fristen.

Egenerklæring om miljøledelse

 

Leverandør navn: Organisasjonsnr:
Kontaktperson: Telefon: 
E- post adresse:  
Krav nr. KravJaNei 

1 

Leverandøren har en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål 

(vedlegg dokumentasjon) 

 

 

2

Leverandøren har oversikt over de vesentligste miljøpåvirkningene fra virksomheten, og for dette konkrete prosjektet 

(Vedlegg dokumentasjon) 

 

 

3 

Leverandøren har de ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø et tilpasset kontrakten for dette prosjektet 

(Vedlegg dokumentasjon) 

 

 

4 

Leverandøren har beredskap for å håndtere potensielle situasjoner med risiko for ugunstige miljøpåvirkninger 

(Vedlegg dokumentasjon) 

 

 

5 

Leverandøren har en ledelse som følger opp systemet regelmessig, (vedlegg dokumentasjon på hvem som har ansvaret og hvordan dette har blitt fulgt opp) 

 

 

6 

Leverandøren har foretatt en vurdering av hvilken miljørisiko som foreligger for det konkrete prosjektet og hvilken beredskap han har for å håndtere disse. (vedlegg dokumentasjon) 

 

 

 

7 

Leverandøren stiller miljøkrav til underleverandørene 

Oppgi hvilke typer krav, til hvem, og hvordan kravene følges opp (ev. som eget vedlegg): 

 

 

 

8 

Øvrig informasjon 

(ev eget vedlegg) 

 

 

 

 

Dersom leverandør kan legge frem et av følgende som dokumentasjon på sitt ledelsessystem kan kravene i tabell over ses bort fra:  

 • Gyldig sertifikat for gjeldende ISO 14001 eller EMAS standard, miljøfyrtårn for nivå en 
 • En tredjeparts godkjent erklæring som angir at leverandørens miljøledelsessystem oppfyller kravene i ISO 14001 eller EMAS 

Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mine vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre en eventuell bot.     

Sted og dato: 

Navn (i blokkbokstaver):  

 

Ansvarlig leder (sign): 

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Manglende kompetanse og styring på miljø er en utfordring for å følge opp ambisjoner i et anleggsprosjekt. Flere og flere konsulenter jobber med enkeltemner som avfall, energi eller klimagassutslipp, men det er viktig at leverandørene tar et helhetlig grep om de viktigste miljøaspektene knyttet til egen virksomhet og jobber systematisk for å redusere miljøpåvirkningen fra disse.

Et miljøledelsessystem er med på å sikre en systematisk måte å jobbe på som igjen forebygger uheldig miljøpåvirkning, hjelper leverandør til å overholde forpliktelser, bidrar til bedre miljøprestasjon m.m. Et miljøledelsessystem er en del av ledelsessystemet som brukes til å styre de aktivitetene eller produktene leverandøren leverer.

Kravformulering: 

Leverandør skal innen <X måneder> etter kontraktsinngåelse ha et miljøledelsessystem som oppfyller kravene i ISO 14001, EMAS standard, Miljøfyrtårn eller tilsvarende. Systemet må være knyttet til utøvende enhet, og vise hvordan leverandøren ivaretar relevante miljøhensyn knyttet til tjenestene som skal leveres.

Ved angitt tidsfrist skal leverandør oversende dokumentasjon på at leverandør har fått på plass et slikt miljøledelsessystem, f.eks. gyldig sertifikat for miljøledelsessystemet. Byggherre kan etterspørre mer dokumentasjon, da skal leverandør framvise denne innen <X måneder>.

Dokumentasjon av kravet: 

Ved angitt tidsfrist kreves det at leverandøren oversender ett av følgende:

 • Gyldig sertifikat for gjeldene ISO 14001, EMAS standard, Miljøfyrtårn eller tilsvarende
  • Med tilsvarende menes en tredjeparts sertifisering som angir at leverandørens miljøledelsessystem oppfyller kravene i ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn.

Informasjon om kravet: 

Hvis du vil ha krav til et miljøledelsessystem må du som byggherre vurdere om det er riktig å stille kravet som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår.

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kontraktsvilkåret for å undersøke om entreprenørene har miljøledelsessystemer som du stiller krav om. Du bør også sjekke om eventuelle underleverandører kan oppfylle slike krav. Eksempler på ulike miljøledelsessystemer er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn. Hvis de ikke har slike systemer, må du finne ut hvor lang tid de vil bruke for å få det på plass, og om de er positive til et slikt kontraktsvilkår. Eksempelvis er veiledende tid for gjennomføring av en Miljøfyrtårnsertifisering ca. 4 måneder, dersom arbeidet prioriteres.

Et miljøledelsessystem består av en systematisk prosess eller metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. Ansvaret for miljøledelsessystemet ligger hos toppledelsen i virksomheten. Miljøledelsessystemet inkluderer virksomhetens miljøpolicy, målsettinger, tiltak og rutiner med kontinuerlig forbedringstiltak.

Hvis bedriften skal sertifiseres etter kontraktsignering er det viktig å sette en frist for sertifisering som er oppnåelig for leverandør. Har leverandør et system som er bygd opp etter en standard kan det ta fra 6 mnd. til 1 år før de er ferdig med sertifiseringsprosessen avhengig av blant annet størrelsen på bedriften og sertifiseringssystem. Fordi det her er snakk om et kontraktskrav, må systemet dokumenteres etter kontraktsinngåelse, innen de frister som fremgår. Tidspunktet må fremgå klart i kontraktutkast vedlagt konkurransegrunnlag.

For å sikre at leverandøren oppfyller kravet, bør det vurderes å knytte sanksjoner til manglende oppfyllelse av kravet.

Egenerklæring vist under støttende dokumenter vil ikke representere hele ledelsessystemet, men gi en dokumentasjon på noen viktige elementer leverandøren må ha kontroll på. Skjemaet skal kun brukes dersom leverandøren ikke er, eller ikke har mulighet til å bli sertifisert, innen fristen.

Egenerklæring om miljøledelse

 

Leverandør navn: Organisasjonsnr:
Kontaktperson: Telefon: 
E- post adresse:  
Krav nr. KravJaNei 

1 

Leverandøren har en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål 

(vedlegg dokumentasjon) 

 

 

2

Leverandøren har oversikt over de vesentligste miljøpåvirkningene fra virksomheten, og for dette konkrete prosjektet 

(Vedlegg dokumentasjon) 

 

 

3 

Leverandøren har de ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø et tilpasset kontrakten for dette prosjektet 

(Vedlegg dokumentasjon) 

 

 

4 

Leverandøren har beredskap for å håndtere potensielle situasjoner med risiko for ugunstige miljøpåvirkninger 

(Vedlegg dokumentasjon) 

 

 

5 

Leverandøren har en ledelse som følger opp systemet regelmessig, (vedlegg dokumentasjon på hvem som har ansvaret og hvordan dette har blitt fulgt opp) 

 

 

6 

Leverandøren har foretatt en vurdering av hvilken miljørisiko som foreligger for det konkrete prosjektet og hvilken beredskap han har for å håndtere disse. (vedlegg dokumentasjon) 

 

 

 

7 

Leverandøren stiller miljøkrav til underleverandørene 

Oppgi hvilke typer krav, til hvem, og hvordan kravene følges opp (ev. som eget vedlegg): 

 

 

 

8 

Øvrig informasjon 

(ev eget vedlegg) 

 

 

 

Dersom leverandør kan legge frem et av følgende som dokumentasjon på sitt ledelsessystem kan kravene i tabell over ses bort fra:  

 • Gyldig sertifikat for gjeldende ISO 14001 eller EMAS standard, miljøfyrtårn for nivå en 
 • En tredjeparts godkjent erklæring som angir at leverandørens miljøledelsessystem oppfyller kravene i ISO 14001 eller EMAS 

Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mine vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre en eventuell bot.     

Sted og dato: 

Navn (i blokkbokstaver):  

 

Ansvarlig leder (sign): 

 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020