Miljøledelsessystem

Grupper: 
  • Tjenester
  • Avfall fra tjenesteytende virksomhet
Kategori: 
  • Klima- og miljørapportering

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Kvalifikasjonskrav

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere miljøbelastningen fra innsamling av oppdragsgivers avfall.

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha et tredjepartsattestert miljøledelsessystem eller –standard, av typen EMAS, ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal legge frem lisensnummer på sertifiseringen.

Informasjon om kravet: 

Miljøledelsessystemer og -standarder har som formål å gi leverandøren informasjon om sin miljøbelastning ved tjenesteutøvelsen, og gir støtte til utvikling av tiltak for å forbedre denne.

Miljøledelsesstandarder og -systemer skal bidra til å sikre at leverandøren arbeider mot konkrete klima- og miljømål, og har gode rutiner og tiltak internt i virksomheten, og eksternt gjennom det virksomheten produserer / leverer. Miljøledelsesstandarder skal sikre at leverandørens miljømål og -arbeid oppdateres og utvikles over tid. Et tredjeparts sertifisert system innebærer at leverandøren sertifiserer seg gjennom EMAS, ISO 14001, Miljøfyrtårn eller andre miljøledelsesstandarder eller -systemer basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkreditert organer.

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 21. sep 2020