Miljøoppfølgingsplan (MOP)

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Anskaffelser av bygg med gode miljøegenskaper krever at du kartlegger aktuelle miljøkrav tidlig i prosjektet, fastsetter ambisjoner for det konkrete prosjektet, og har en systematikk for å følge opp kravene.

Argument

Jo tidligere i planleggingen energiambisjonene er lagt, naturmangfoldet på tomta og materialprodukter med risiko for miljøgifter er kartlagt, jo enklere er det å øke miljøytelsen innenfor kostnadsrammen, og få en vellykket anskaffelse.

Miljøoppfølgingsplanen brukes som et verktøy for å følge opp kontrakten ved å dokumentere hvordan miljømålene i miljøprogrammet følges opp. Miljøprogrammet som er laget i tidligere faser i prosjektet, detaljeres videre i miljøoppfølgingsplanen (MOP) som viser hvordan entreprenør skal ivareta miljøkrav helt frem til overtakelse.

Kravformulering: 

Leverandør skal basert på prosjektets miljøprogram utarbeide en miljøoppfølgingsplan (MOP) i henhold til NS 3466 eller tilsvarende for å følge opp miljømålene i prosjektet. MOP skal inneholde følgende:

  • Prosjekt, delprosjekter og faser miljøoppfølgingsplanen gjelder for
  • Forholdet mellom miljøoppfølgingsplanen og prosjektets øvrige dokumenter
  • Roller og ansvar
  • Tiltak som ivaretar miljømålene
  • Korrigerende og supplerende tiltak
  • Vurdering av måloppnåelse
  • Oppfølging av miljømålene

Første utkast til MOP og hvordan leverandør vil følge opp arbeidet med MOP videre i prosjektet skal legges frem på første byggemøte. 

MOP skal oppdateres jevnlig i prosjektperioden, minimum hver måned eller ved endringer i prosjektet som påvirker miljømål eller tiltak. MOP skal være et fast punkt på agendaen for alle byggemøter, med redegjørelse for hvordan miljø påvirkes av endringer etter forrige møte.

Informasjon om kravet: 

NS 3466 med miljøprogram og miljøoppfølgingsplan gir nyttige definisjoner og angir hva som skal inkluderes i miljøprogram og -plan.

Byggherre skal legge ved et miljøprogram i konkurransedokumentene, slik at tilbyder kan bygge videre på dette. Det er viktig at miljøprogrammet er godt forankret hos ledelsen i prosjektet.

Miljøoppfølgingsplanen skal oppdateres og gjennomgås i første byggemøte.

Hvis leverandøren involveres veldig tidlig, kan det være riktig at leverandøren lager miljøprogram. Hvis dette er tilfelle, og det ikke finnes et miljøprogram for prosjektet, bør du som byggherre minimum opplyse om de miljømålene som gjelder for prosjektet, slik at entreprenøren først kan lage et miljøprogram basert på mål og krav som er valgt i dette kriteriesettet, bruk da Miljøprogram som tillegg til dette kriteriet. Deretter lager entreprenøren en MOP basert på miljøprogrammet.

MOP bør inkludere miljøkriteriene oppdragsgiver har valgt for prosjektet fra Difis kriteriesett, og eventuelle andre miljøkriterier. Hvert kriterium blir da lik et krav i MOP med opplysninger om hvem som skal ha ansvar for å følge opp disse.

 

Melding/ funksjon:

Krav til innhold i miljøoppfølgingsplan må tilpasses avhengig av hvor langt det er prosjektert. For å velge dette kravet må det være laget et miljøprogram og i motsatt fall må kravet tilpasses og miljømålene beskrives, jf. punktene i kravformuleringen.

Dette stiller krav til rapportering underveis i prosjektet, og er et punkt som bør sikres gjennom en beskrivelse av krav til prosjektets administrative rutiner.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Miljøprogram

Relatert kriterium

Dersom det ikke er utviklet et miljøprogram i tidligere faser, brukes kriteriet for miløprogram.

Relaterte lenker: 

NS 3466

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

Publisert: 26. Jan 2018, Sist endret: 22. Jan 2020