Miljøprogram

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

For å få bygg med gode miljøegenskaper, er det viktig å kartlegge ambisjoner og gjeldende miljøkrav tidlig i anskaffelsen, og konkretisere disse til håndterbare og målbare oppgaver.

Argument

Et miljøprogram (MP) er et verktøy som systematisk hjelper deg med å finne de mest relevante miljøaspektene i en anskaffelse, få de forankret i prosjektet og prosjektadministrasjonen, og blir et verktøy for å følge opp miljø i prosjektet. Miljøprogram utvikles som regel i tidligfase før anskaffelse av prosjektering.

Jo tidligere i planleggingen miljøambisjonene er lagt og, naturmangfoldet på tomta og materialprodukter med risiko for miljøgifter er kartlagt, jo enklere er det å øke miljøytelsen innenfor kostnadsrammen, og dermed få en vellykket anskaffelse. Miljøprogrammet (MP) utformes på et strategisk overordnet nivå, og fastsetter miljømålene for et bygge- eller anleggsprosjekt. Miljøoppfølgingsplanen (MOP) fastsetter hvordan prosjekteier skal følge opp miljøprogrammets mål i prosjektets ulike faser.

Kravformulering: 

Leverandør skal til første prosjekteringsmøte ha satt seg inn i eksisterende miljøprogram, for å følge opp miljømålene videre i prosjektet.

Miljøprogrammet skal oppdateres jevnlig i prosjektet, ved endringer i prosjektet som har betydning for miljømål eller miljøkrav. Miljøprogrammet skal være et fast punkt på agendaen i alle prosjekteringsmøter, med redegjørelse for hvordan miljømålene påvirkes av endringer siden forrige prosjekteringsmøte

Miljøprogrammet skal inneholde følgende:

 • Forankring av miljøprogrammet i prosjektorganisasjonen og i andre systemer for miljøoppfølging
 • Vurdering av miljøtemaer og deres relevans for prosjektet
 • Alternative og supplerende tiltak og forslag til videre utredninger
 • Beskrivelse av prosesser for endring av miljømålene

 

 

 

Informasjon om kravet: 

Byggherre bør lage miljøprogram som følger med i kunngjøringen av konkurransen. Byggherres eksisterende miljøprogram sendes ut som en del av konkurransedokumentene. Leverandør skal gjøre justeringer i eksisterende miljøprogram når det er behov. Dette kan variere fra prosjekt til prosjekt, og bør presiseres i det enkelte prosjektet.

Byggherre eier miljømålene for prosjektet, men prosjekteringsgruppen skal dokumentere hvordan målene skal konkretiseres og følges opp i prosjektets ulike faser.

 Grunnlag for miljøprogram kan blant annet være:

 • Nasjonale miljømål
 • Statlig og kommunal miljøpolitikk gitt i lover, forskrifter, myndighetskrav osv som er relevant for prosjektet
 • Prosjekteiers overordnede miljøpolitikk
 • Utarbeidede konsekvensutredninger for prosjektet

 

Miljøprogram er definert i standarden NS 3466:2009 og gir nyttige definisjoner og foreslår hva som skal være med i programmet. Det er viktig at miljøprogrammet forankres hos ledelsen i prosjektet.

Miljøprogrammet bør utarbeides så tidlig som mulig i prosjektet. Hvis det finnes et miljøprogram allerede fra skisseprosjekt eller tidligere er dette et godt utgangspunkt for videre miljøarbeid, og kravet i prosjekteringen innebærer å sette seg inn i, oppdatere og detaljere miljøprogrammet.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Miljøoppfølgingsplan (MOP)

Relatert kriterium

Når du velger dette kriteriet så bør du og ha med krav om miljøoppfølgingsplan for å følge opp miljøprogrammet.

Publisert: 26. Jan 2018, Sist endret: 22. Jan 2020