Miljørisikovurdering

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Formålet med å gjennomføre en miljørisikovurdering for anleggsarbeidet er å forebygge hendelser og begrense negativ konsekvens for ytre miljø og nærmiljøet.

Kravformulering: 

Miljørisiko skal vurderes i alle deler av prosjektet. I miljørisikovurderingen skal leverandør minimum vurdere og beskrive aktiviteter med konsekvens for følgende miljøpåvirkninger:

 • Forurensing av vann og jord
 • Luftforurensing inkl. støv
 • Naturverdier
 • Biologisk mangfold
 • Klimagassutslipp fra energi og materialbruk
 • Avfallshåndtering
 • Naturressurser
 • Utslipp til resipient

Personell med relevant kompetanse på koordinering av krav til ytre miljø, planlegging i tidligfase eller anleggserfaring skal gjøre miljørisikovurderingen i arbeidsgruppe med relevante fagdisipliner, samt prosjektledelsen og representant (er) for byggherre med myndighet til å treffe tiltak.

Prioriterte risikoreduserende tiltak videreføres i kontrakt for utførelsen.

ALARP-prinsippet kan legges til grunn ved vurdering av risikoreduserende tiltak. ALARP-prinsippet innebærer en omvendt bevisbyrde.

Det betyr at identifiserte tiltak velges med mindre det er et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte. For større risikoer kreves det da normalt en dokumentasjon av misforholdet.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal dokumentere risikoanalysemøter og tverrfaglig prosjektering som sikrer at de nødvendige vurderingene blir utført. Dokumentasjonen fra møtene skal følges opp i leverandørens planer for prosjektering.

Rapport – miljørisikovurdering, samt prioriterte risikoreduserende tiltak med tidfesting av tiltak, skal inn i kontrakt med entreprenør.

Kompetanse dokumenteres ved at kravet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de andre kriteriene som velges.

Dokumenteres etter angitt frist ved CV og beskrivelse som viser miljøkoordinators oppgaver og rolle i prosjektet. Miljøkoordinator skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta samordningen av arbeidet med å følge opp prosjektets miljømål og krav.

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler at personell med relevant kompetanse på koordinering av krav til ytre miljø har ansvar for å gjennomgå miljørisikovurderingene sammen med prosjektgruppen. Den som har ansvar for arbeidsgruppen, skal sikre at tilstrekkelig kompetanse er tilstede ved gjennomgang. Dersom du har en ytre miljø-plan legges denne ved konkurransegrunnlaget, i tillegg anbefales en gjennomgang av denne på oppstartsmøtet.

Gjennom de ulike prosjektfasene kan forholdene og risikobildet endre seg. Det kan derfor være hensiktsmessig å oppdatere miljørisikovurderingen før og under gjennomføringsfasen, og ha et eget punkt for miljø på alle byggemøter.

Dette kontraktskravet kan brukes om du er usikker på om markedet kan levere den kompetansen du vil ha, men kan få kompetansen på plass etter valg av tilbyder. Dersom markedet er umodent på et område/tema kan det være hensiktsmessig å la leverandøren få innhente denne kompetansen etter konkurransen. Er det tilstrekkelig kompetanse i markedet kan dette gjøres i tildeling eller kvalifikasjon.

ALARP-prinsippet er som standard lagt til grunn ved vurdering av risikoreduserende tiltak her i dette kravet.  ALARP-prinsippet innebærer en omvendt bevisbyrde.

Det betyr at identifiserte tiltak velges med mindre det er et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte. For større risikoer kreves det da normalt en dokumentasjon av misforholdet.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 29. des 2020