Miljørisikovurdering

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Formålet med å gjennomføre en miljørisikovurdering for anleggsarbeidet er å forebygge ulykker og begrense konsekvens på ytre miljø (og nærmiljøet).

Kravformulering: 

Det skal i detaljprosjekteringen gjennomføres miljørisikovurderinger i henhold til NS 5814, «Krav til risikovurderinger». Denne skal oppdateres dersom det kommer endringer i prosjektet som medfører endringer i risikoforhold.

Miljørisiko skal minimum vurdere aktiviteter med konsekvens for følgende miljøpåvirkninger:

 • Forurensing av vann og jord
 • Luftforurensing inkl. støv
 • Naturverdier
 • Biologisk mangfold
 • Klimagassutslipp fra energi og materialbruk
 • Avfallshåndtering
 • Naturressurser
 • Utslipp til resipient

Leverandøren skal identifisere risiko for og tiltak mot akutt forurensing fra lagring, fylling og lekkasje av drivstoff og kjemikalier.

Leverandøren skal dokumentere miljørisiko i BIM-modell som følges gjennom prosjektering og gjennomføring.

Før anleggsarbeidene starter opp skal det gjennomføres miljørisikovurderinger i henhold til NS 5815:2006, «Risikovurdering av anleggsarbeid». Rapport skal forelegges byggherre senest <XX> dager i forkant av oppstart av aktivitet.

Personell med relevant kompetanse på koordinering av krav til ytre miljø skal gjøre miljørisikovurderingen i arbeidsgruppe med relevante fagdisipliner, samt prosjektledelsen og representant (er) for byggherre med myndighet til å treffe tiltak.

ALARP-prinsippet kan legges til grunn ved vurdering av risikoreduserende tiltak. ALARP-prinsippet innebærer en omvendt bevisbyrde.

Det betyr at identifiserte tiltak velges med mindre det er et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte. For større risikoer kreves det da normalt en dokumentasjon av misforholdet.

Dokumentasjon av kravet: 

Rapport – miljørisikovurdering, samt oversikt over prioriterte risikoreduserende tiltak.

Leverandøren skal dokumentere risikoanalysemøter, og tverrfaglig gjennomgang som vurderer og sikrer at de nødvendige tiltakene blir utført.

Kompetanse dokumenteres ved at kravet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de andre kriteriene som velges.

Dokumenteres etter angitt frist ved CV og beskrivelse som viser miljøkoordinators oppgaver og rolle i prosjektet. Miljøkoordinator skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta samordningen av arbeidet med å følge opp prosjektets miljømål og krav.

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler ansvar for gjennomgang av miljørisikovurderingen med prosjektgruppen utføres av kvalifisert personell med relevant kompetanse på koordinering av krav til ytre miljø. Den som har ansvar for arbeidsgruppen, skal sikre at tilstrekkelig kompetanse er tilstede ved gjennomgang.

Gjennom de ulike prosjektfasene kan forholdene og risikobildet endre seg. Det kan derfor være hensiktsmessig å oppdatere miljørisikovurderingen før og under gjennomføringsfasen.

Dette kontraktskravet kan brukes om du er usikker på om markedet kan levere den kompetansen du vil ha, men kan få kompetansen på plass etter valg av tilbyder. Dersom markedet er umodent på et område/tema kan det være hensiktsmessig å la leverandøren få innhente denne kompetansen etter konkurransen. Er det tilstrekkelig kompetanse i markedet kan dette gjøres i tildeling eller kvalifikasjon.

ALARP-prinsippet er som standard lagt til grunn ved vurdering av risikoreduserende tiltak her.  ALARP-prinsippet innebærer en omvendt bevisbyrde.

Det betyr at identifiserte tiltak velges med mindre det er et urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte. For større risikoer kreves det da normalt en dokumentasjon av misforholdet.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 29. des 2020