Møbler med høy kvalitet etter produktstandard

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lang levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Når oppdragsgiver etterspør møbler som oppfyller kvalitetsstandarder sikrer en at møblene er egnet for tiltenkt bruk, funksjonstestet for god slitestyrke og designet for lang levetid - noe som kan gi lavere livssykluskostnader. Dette er også viktig fordi det sikrer at miljøbelastningen fra produksjon av møbler fordeles over en lengre funksjonell levetid, og betyr mindre miljøbelastning totalt sett når behovet for møbler dekkes. Det reduserer også risikoen for møbler med lav kvalitet og påfølgende kort levetid.

Kravformulering: 

Møbelproduktene som tilbys skal oppfylle kravene som angitt i relevante EN-standarder for offentlige miljø og kvalitetstesting av møbler i akkreditert laboratorium. Produktene skal minst overholde fastsatt nivå som listet opp hos møbelfakta (https://www.norskindustri.no/kampanjesider/mobelfakta/mobelfakta/). Kravene gjelder kvalitet, holdbarhet, dimensjoner, sikkerhet og styrke.

Dokumentasjon av kravet: 

Kravet kan dokumenteres med følgende alternativer:

  • Gyldig Møbelfaktasertifikat fra Møbelfakta Norge, eller tilsvarende sertifikat.
  • Lisensnummer som beviser at produktet er tildelt ISO 14024 Type I miljømerke som direkte oppfyller de opplistede kravene godtas som dokumentasjon. Det skal i tillegg leveres et dokument for merkeordningen som angir hvilke krav som er oppfylt, og med en henvisning til hvor i dokumentet de relevante standardene er angitt.
  • Testrapport som viser at kvalitetskravene er oppfylt fra testlaboratorium akkreditert for den gjeldende standarden fra enten møbelprodusenten eller komponenter/materialleverandører.

Informasjon om kravet: 

Dette kravet er viktig for å sikre at produktene oppfyller og er testet etter relevante EN-standarder som sikrer at produktene oppfyller kvalitetskrav knyttet til holdbarhet, dimensjoner, sikkerhet og styrke.

Et av de viktigste tiltakene for å redusere miljøbelastningen knyttet til å dekke behovet for møbler over tid, er å sikre at de møblene som etterspørres, produseres, og tas i bruk, er sikre møbler av høy kvalitet, tilpasset behovet og har med høy slitestyrke. På den måten anskaffes det produkter som er egnet for lang bruk, og miljøbelastningen knyttet til produksjonen av et møbel kan spres over en lengre funksjonell levetid – og at behovet for å anskaffe nye møbler reduseres. Produkter med lav kvalitet, feil dimensjoner, lav holdbarhet, sikkerhet og styrke vil ha en kortere funksjonell levetid.

Hvor egnet et møbel er til bruk, eller hvor god kvalitet det har, er til en viss grad en subjektiv vurdering. Men møbelindustrien har påtatt seg et betydelig arbeid for å utarbeide EN-standarder som presenterer en harmonisert tilnærming for å vurdere kvalitetsmessige egenskaper og egnethet av et stort utvalg møbelprodukter. Dette gjør det enklere å definere kvalitet og egnethet til bruk hos møbler som anskaffes av det offentlige.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 09. Mar 2021