Motorstøy fra kjøretøy

Grupper: 
  • Personbil
Kategori: 
  • Støy

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere motorstøy fra kjøretøy i tettbygde strøk med lav fartsgrense og dermed bidra til et bedre bomiljø.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Leverandører som tilbyr personbiler som har et støynivå lavere enn 72 dB(A) gis poeng etter en skala fra 0 - 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbyder kan dokumentere støynivå per bilmodell slik den er oppgitt i EUs typegodkjenning. Informasjonen som skal oppgis står under "Test results", "Sound level of moving vehicle: dB(A)".

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Bilforskriftens vedlegg 1 angir maksimumsnivå for tillatt støy avhengig av forholdet mellom kjøretøyets effekt og vekt. Lovkravet er basert på EUs forordning 540/2014 "of the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems", Annex III.

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomhetens overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter 72 dB(A) som et krav.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019