Naturinngrep

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Økologi og overvann

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Inngrep i naturen påvirker biodiversitet og den økologiske verdien til et område. Ved større endringer kan arter eller naturtyper forsvinne.

For å redusere miljøpåkjenningen i anleggsområder så må det i størst mulig grad unngås unødvendige terrenginngrep, og utførelsen av anleggsarbeidet bør planlegges for å minimere belastningen på området.

Kravformulering: 

Anleggsarbeidet skal planlegges og utføres på en måte som minimerer natur- og terrenginngrep og i størst mulig grad ivaretar eksisterende vegetasjon. Det skal legges vekt på å redusere inngrepets areal.

Anleggsområdene skal sikres på en slik måte at dyreliv ikke kommer til skade

Eksisterende vegetasjon og andre naturmiljøer skal sikres ved aktiv bruk av marksikringsplaner. Foreligger det en marksikringsplan skal arbeidene foregå i henhold til denne. Brudd på grenser og hensynssoner blir fulgt av sanksjoner. 

Informasjon om kravet: 

Med viktige naturtyper menes det at lokaliteten er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold i henhold til Miljødirektoratets Håndbok 13, Kartlegging av naturtyper- verdsetting av biologisk mangfold, Miljødirektoratet

Marksikringsplanen beskriver i detalj organisering og tiltak for bevaring av vegetasjon og naturgrunnlag i et bygge- og anleggsområde. Det er tiltakshavers ansvar at marksikringsplanen blir etablert, fulgt og kontrollert. Brudd på planen bør medføre sanksjoner, for eksempel bøter.

Dersom området har utredningsplikt, skal det vurderes påkjenning på:

 • artsmangfold
 • vernet natur
 • viktige naturtyper, også til sjøs (i prosjekt der dette er relevant)
 • landskapets økologiske funksjon
 • dyreliv (storvilt, småvilt, fugleliv, krypdyr, m.m.)
 • vannforekomst
 • kantvegetasjon
 • hensynsoner

Dette vil resultere i bestemmelser for det konkrete område som skal videreføres i prosjektet. Dersom det ikke er utredningsplikt, kan det likevel være relevant å legge inn krav til naturmiljø.

Kompenserende tiltak er sett på som siste utvei for å unngå uønskede virkninger av inngrep i naturen. Dette er mer omfattende tiltak enn de skadereduserende tiltakene som minimerer negative virkninger i prosjektgjennomføringen. Det bør først vurderes å unngå, begrense eller istandsette lokaliteten/miljøet.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020