Ombruk av materialer og komponenter

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Materialer

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Produksjon av materialer forårsaker en stor andel av energi- og klimafotavtrykket knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. Omtrent halvparten av materialproduksjon, halvparten an energiforbruket og en tredjedel av vannforbruket i EU er knyttet til bygg- og anleggssektoren. For å kompensere for energi- og klimafotavtrykket er det viktig å gi materialene lengst mulig levetid.

Relativt nye anlegg rives ofte, og mye av disse materialene / komponentene kan potensielt gjenbrukes. Ombruk av materialer bidrar til sirkulærøkonomi og redusert energi- og klimautslipp fra materialproduksjon. I tillegg reduserer ombruk behovet for avfallshåndtering. Ombruk av byggematerialer i direkte nærhet til aktuell utbygging reduserer også behovet for transport av avfall og byggematerialer.

Kravformulering: 

Leverandøren skal <X> måneder etter kontraktssignering levere en plan med strategier og tiltak for å ombruke materialer eller konstruksjoner fra andre bygg og anlegg som er eller skal bli revet/rehabilitert. 

Planen skal minimum inkludere strategier og konkrete tiltak for:

 • ombruk av materialer som er tilgjengelig i dette prosjektet med type, mengde og miljøgevinst.
 • ombruk av materialer som blir tilgjengelige i løpet av prosjektet.
 • framtidig ombruk av materialer eller konstruksjoner (design for ombruk).

Dersom det er gjort en kartlegging av ombruk på i prosjekteringen skal dette legges ved som vedlegg til kunngjøringen og brukes som grunnlag for planen.

Dokumentasjon av kravet: 

Plan på maksimalt 3 sider med strategier og tiltak for ombruk av materialer.

Leverandøren skal også dokumentere hvordan produktdokumentasjonen skal ivaretas.

Informasjon om kravet: 

Når du bruker dette kravet, anbefaler vi å gå tidlig ut i markedet å kommunisere at det er et ønske å ombruke materialer i prosjektet. Du bør på forhånd undersøke hvilke produkter som finnes på markedet. Er det kjent at bygg eller anlegg i nærliggende område planlegges revet eller rehabilitert bør dette opplyses i konkurransen. Det er også viktig å være forberedt på at materialer som det i utgangspunktet er tenkt å gjenbruke (f.eks. betong) kan vise seg å være forurenset etter mer nøyaktige undersøkelser eller at de er vanskelige å demontere for ombruk.

Det er utfordrende å dokumentere egenskaper til brukte materialer, leverandøren må derfor dokumentere hvordan de tenker å ivareta dette.

Eksempler på ombruk:

 • Ombruk av konstruksjoner når det bygges nytt på samme sted
 • Ombruk av demonterbare konstruksjoner til bruk annet sted
 • Ombruk av belegningsstein, m.m.
 • Ombruk av trevirke
 • Ombruk av veimerking, skilter, sperremateriell, etc.
 • Bruk av restbetong eller knust betong i konstruksjoner eller gabioner
 • Bruk av gamle rør til nedgraderte formål, f.eks. gamle trykkrør til overvannsvann.
 • Kantstein
 • Lastbærende stålkomponenter kan demonteres og brukes på nytt
 • Prefabrikkerte betongprodukter, som hulldekker, kan demonteres og gjenbrukes i nye konstruksjoner (forutsetter at dokumentasjonen på kvalitet / bestandighet tilfredsstiller nytt design).

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020