Produktinformasjon om demontering, reparasjon og tilgang på reservedeler

Grupper: 
 • Nye møbler
Kategori: 
 • Fremme lang levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Krav knyttet til design for demontering er med på å sikre at produktet lett lar seg vedlikeholde, reparere, oppgradere, reprodusere eller redesigne, og at materialene lett kan skilles fra hverandre for ombruk, material- eller energigjenvinning. Tilgjengelighet av reservedeler som kan erstatte typiske slitedeler har stort fokus i møbelindustrien og er et vesentlig krav for å sikre at produktets bruks- og levetid maksimeres. 

Kravformulering: 

 • Alle møbler skal være fabrikkmerket med navnet til leverandør eller produsent, slik at produktinformasjonen er tilgjengelig og enkelt kan knyttes til produktet gjennom livsløpet. Denne informasjonen kan alternativt gjøres tilgjengelig digitalt, derom det ikke lar seg gjøre å merke selve produktet. 
 • Slitedeler skal kunne erstattes, og det skal i størst mulig grad være mulig å skifte ut deler dersom de går i stykker.
 • Leverandøren, eller dennes underleverandører (produsenter) skal tilby steg-for-steg-instruksjoner som beskriver hvordan relevante slitedeler kan byttes ut uten at møbelet tar skade av det, samt ha en:
  1. Bruksanvisning og​ monteringsanvisning​
  2. Servicemanual inkludert vaskeanvisning, samt vedlikeholds- og driftsinstruks​
  3. Sprengskisse (illustrasjon) av produktet som viser delene som kan fjernes/byttes ut, og verktøyene som kreves
 • Det skal etterstrebes at demontering og reparasjon skal kunne utføres ved bruk av standard manuelle verktøy og ufaglært arbeidskraft.
 • Instruksjonene skal være tilgjengelige digitalt, med gratis tilgang, og i en tidsperiode som tilsvarer det som er rimelig å forvente at vil være levetiden til møbelet med oppgraderinger og reparasjoner. 
 • Reservedeler til slitedelene skal minimum være allment tilgjengelig for kjøp, eller kunne erstattes gjennom garanti- eller vedlikeholdsavtale i 10 år etter levering av produktet. Dersom den bestemte delen ikke kan være tilgjengelig i hele perioden, skal leverandøren sørge for å kunne erstatte delen med en tilsvarende del som oppfyller den samme funksjonen. 

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder skal i tilbudet angi hvor dokumentasjonen finnes; for eksempel med henvisning til en lenke. På forespørsel skal leverandøren gi nærmere instruksjoner om de forskjellige punktene i kravet for de spesifikke produktene.

Informasjon om kravet: 

Design for demontering og reparasjon samt tilgang på reservedeler reduserer sannsynligheten for at møbelprodukter må kasseres for tidlig som følge av skader som normalt ville kunne repareres.

Kravet har som hensikt å gi oppdragsgiver tilgang til informasjon om fabrikkmerke, instruksjoner om reparasjon, vedlikehold og tilgang til reservedeler. Dette er viktig for å sikre at produktet kan få en lang levetid.

Disse forholdene er vektlagt i mange konkurransegrunnlag og kontrakter, og er noe mange offentlige oppdragsgivere verdsetter. Kravet stilles på mange forskjellige måter, noe som medfører at det blir mer ressurskrevende for leverandørene å levere dokumentasjon. Derfor er kravet formulert slik at informasjonen som innhentes er standardisert fra de forskjellige leddene i verdikjeden for å unngå at det er fordyrende å etterspørre denne informasjonen. En forutsetning for å stille dette kravet, er at virksomheten har interne rutiner for å realisere mulighetene som ligger i montering, demontering, reparasjon, vedlikehold, renhold, drift. Vær også oppmerksom på at reglementet for CE-merking stiller krav til hva som er en godkjent reservedel og hvorvidt delen må monteres av personell med spesialkompetanse.

I enkelte anskaffelser som skolemøbler vil det kunne være såpass høy slitasje på utstyret at det vil kunne bli formålstjenlig å ha med pris på reservedeler i prisevalueringen i anskaffelsen (om det kjøpes som tjeneste bør reparasjonspris/timespris også inngå). Erfaring og informasjon om hva som går i stykker bør selvsagt tas med i neste konkurranse, og være tema i både markedsundersøkelse, markedsdialog (spørre leverandører, og leverandører av reparasjonstjenester om erfaringer) og tildelingskriterium der det er relevant.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020