Prøvedrift

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Energi

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Mange bygg fungerer ikke som de skal ved overtakelse. Dette kan resultere i unødvendig energibruk, dårlig inneklima og komfort, og krever i tillegg ressurser til feilretting og oppfølging.

En av grunnene til at dette skjer er at byggeprosjekter og tekniske systemer blir stadig mer komplekse, en annen er at brukerne ikke får opplæring i å drifte byggene, en tredje årsak er svikt i grensesnittet mellom prosjektorganisasjonen og  driftsorganisasjonen, slik at drift tikke kjenner det ferdige bygget.

Argument

Prøvedrift med tverrfaglig integrasjon i hele byggeprosessen kan være en løsning på disse utfordringene. Før overtagelse bør tekniske installasjoner i bygget testes sammen, og det er viktig at det settes av tilstrekkelig tid og ressurser til prøvedrift og dokumentasjon. Prøvedriften skal gjennomføres over flere årstider, slik at en sikrer samspill mellom tekniske systemer ved varierende ytre og indre forhold.

Kravformulering: 

Det skal i prosjektet lages en kravspesifikasjon med plan for testkriterier etter NS 6450 prøvedrift, som skal oppfylles i løpet av bygge-prosjektet.

Informasjon om kravet: 

Standard Norge beskriver NS6450 som et hjelpemiddel for bygge- og anleggsbransjen for å levere avanserte tekniske bygningsinstallasjoner "Riktig med en gang". Det er for de fleste bygg fornuftig med prøvedrift. Dersom det er flere anlegg som skal fungere sammen blir dette spesielt viktig.

Standarden skal:

 • sikre god planlegging, korrekt prising og gjennomføring av prøvedriften

 • minimere risikoen for økte kostnader på grunn av forsinkelser og mangler som fører til økte driftskostnader og dårlig inneklima ved

   • entydige definisjoner

   • lik forståelse av premisser for prøvedrift

   • å definere hva prøvedrift omfatter

   • å definere hva resultatet av prøvedriften skal være

 

Standarden gir en beskrivelse av de prosessene som må gjennomføres for å oppnå en vellykket idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden omtaler integrerte tester av alle tekniske systemer i bygget, etterfulgt av fullskalatester, stabilitets- og ytelsestester. Deretter beskrives prøvedriftsfasen som skal bekrefte at kontraktens spesifikasjonskrav til ytelser, kvalitet, funksjonalitet, kapasitet og stabilitet i de tekniske bygningsinstallasjonene oppfylles i en gitt tidsperiode med brukere i bygget og med ytre klimatiske påvirkninger. Se NS6450 vedlegg A for anbefalinger til innhold i tilbudsunderlag. Standarden beskriver både byggherre og entreprenørens plikter i de ulike fasene og hvordan prøvedrift bør dokumenteres.

Avhengig av entrepriseform vil det være ulike aktører som gjennomfører arbeidsprosessene. Hva som skal prøves, vil variere med type bygning og grad av kompleksitet i de tekniske installasjonene.

Det bør henvises til krav og beskrivelser i standarden ved innkjøp i ulike faser.

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020