Reduksjon av plast

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Avfallshåndtering

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hindre at plast ender opp som ukontrollert avfall (forurensning) og spres ut i naturen, enten i anleggsfasen eller ved senere utskifting.

Det er vanskelig og lite heldig og stille et generelt krav om at plast skal unngås. Det vil variere hvilken risiko de ulike produktene vil medføre.  For eksplosiver kan det benyttes tennsystemer med plastslanger, noe som kan medføre at plastrester da forsvinner i masser og ender i naturen. Plast som benyttes i rør som ligger nedgravd i bakken har nødvendigvis ikke den utfordringen knyttet til ukontrollert avfall (forurensning) og spredning i naturen. Men det er da viktig å ha kontroll på mikroplast og avfall ved kutting av rør.  Bruk av plast som tettemembran kan også ha gode miljøegenskaper sammenliknet med påsmurte kjemikalier. 

Kravformulering: 

Plast fra bygging av anlegget skal ikke spres ut i naturen. Det skal dokumenteres hvilke plastprodukter som skal benyttes på prosjektet og utføres en risikovurdering med hensyn til spredningsfare. Tiltak skal iverksettes ved identifisert risiko for spredning til naturen og omkringliggende resipienter.

Ta ut dersom ikke aktuell: Det skal ikke benyttes macro polymerfiber i sprøytebetong til bergsikring.  Dersom det brukes tennsystemer med plastslanger, skal leverandøren ved kobling av salve for sprengningsarbeider kutte og fjerne overskytende slange, tråd og ledning. Dette vil gjelde hele volumet med sprengstein som skal fylles ut i/ved vann/sjø. Leverandøren skal etablere kontrollrutiner og beredskapstiltak for å forhindre spredning av plastrester til vann/sjø.

Leverandøren skal visuelt sjekke sprengsteinmassene ved omlasting og fjerne synlige slanger, tråder og ledninger.  Leverandøren skal angi total mengde plast som benyttes på prosjektet.

Det skal i løpet av prosjektperioden samles inn en mengde plast fra naturen tilsvarende 2 ganger plastmengden som kjøpes inn. 

Dokumentasjon av kravet: 

Dokumentasjon på all plast med tilhørende risikovurdering og eventuelle tiltak Kontrollrutiner og beredskapstiltak, dokumentasjon på tilsyn.

Dokumentasjon på mengde innkjøpt plast samt innsamlet mengde plast.

Informasjon om kravet: 

Plastarmering i sprøytebetong er en kilde til forurensning. Statens vegvesen har gjort vurderinger av konsekvenser knyttet til å forby polymerfiber i sprøytebetong og kommet til at det er forsvarlig dersom det settes tekniske krav tilpasses der det er aggressive miljøer- https://trv.banenor.no/w/images/0/03/Notat-plastfiberforbud_29_11_17.pdf   

Ved å be entreprenør om å samle inn plast kan du be om at det skal samles opp mer plast enn hva som har blitt benyttet i prosjektet. Det må regnes ut hvor mye plast som vil bli benyttet i prosjektet, og dette tallet skal ligge til grunn ved oppsamling i etterkant, slik at det blir fjernet like mye eller mer plast fra tiltaksområdet og omkringliggende områder i forhold til det som er benyttet i anleggsprosjektet. Det kan bl.a. inngås et samarbeid med frivillige organisasjoner som kan bidra til at målet om positivt plastregnskap nås ved plastplukking, strandrydding, e.l. Vi anbefaler at du har dialog med markedet om mengden plast som skal samles inn før du setter dette kravet.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 27. nov 2020