Renovasjon og tilretteleggelse for avfallssortering i eller omkring bygget

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å hindre avfall i å bli sendt til deponi eller forbrenning. For å oppnå en best mulig avfallssortering er det viktig at det er tilrettelagt for innsamling av ulike typer gjenvinnbare materialer.

Kravformulering: 

Det skal være tilrettelagt for at mest mulig av bygningens driftsrelaterte avfallsstrømmer går til gjenvinning, slik at dette ikke blandes med ev. deponerings- eller forbrenningsavfall.

Det skal minimum være lokaliteter på bygget eller i nabobygg som kan brukes til å sortere og lagre minimum 6 ulike typer gjenvinnbare materialer i samsvar med lokale krav til innsamlingsmetoder for avfall.

Dokumentasjon av kravet: 

Leveransebeskrivelse som inneholder beskrivelse av fasiliteter for lagring av avfallsstrømmer for gjenbruk.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å hindre avfall i å bli sendt til deponi eller forbrenning. For å oppnå en best mulig avfallssortering er det viktig at det er tilrettelagt for innsamling av ulike typer gjenvinnbare materialer.

Kravformulering: 

Det skal være tilrettelagt for at mest mulig av bygningens driftsrelaterte avfallsstrømmer går til gjenvinning, slik at dette ikke blandes med ev. deponerings- eller forbrenningsavfall.

Det skal minimum være lokaliteter på bygget eller i nabobygg som kan brukes til å sortere og lagre minimum 6 ulike typer gjenvinnbare materialer i samsvar med lokale krav til innsamlingsmetoder for avfall.

Det skal tilbys mulighet for desentrale avfallsstasjoner i det leide arealet.

Dokumentasjon av kravet: 

Leveransebeskrivelse som inneholder beskrivelse av fasiliteter for lagring av avfallsstrømmer for gjenbruk.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å hindre avfall i å bli sendt til deponi eller forbrenning. For å oppnå en best mulig avfallssortering er det viktig at det er tilrettelagt for innsamling av ulike typer gjenvinnbare materialer.

Kravformulering: 

Bygget skal minst tilfredsstille krav til 1 poeng i BREEAM-Nor 2016, Wst 3a - Avfall fra drift av bygget.

1. Det er avsatt et eget område med mulighet for sortering og oppbevaring av resirkulerbart avfall i driftsfasen, generert fra bygg, brukere og virksomhet.

2. Området og utstyret (dersom det er installert som del av bygget) må være

a. tydelig merket for å gjøre det enkelt å sortere, lagre og hente resirkulerbare avfallsstrømmer

b. tilgjengelig slik at byggets brukere/operatører kan sette fra seg avfallet og slik at renovatør kan hente det

c. tilstrekkelig stort for byggets kategori, størrelse, antall enheter (dersom det er relevant) og forventede avfallsmengder som vil oppstå fra daglig/ukentlig drift og bruksmønster

3. Dersom det sannsynligvis vil være jevn generering (i volum) av de relevante avfallsstrømmene i driftsfasen, f.eks. store mengder emballasje og/eller kompost generert fra byggets bruk og drift, må følgende installasjoner etableres:

a. statiske avfallskomprimatorer eller -presser, plassert i et serviceområde eller eget område for avfallshåndtering

b. beholdere for kompostering av egnet organisk avfall fra byggets daglige drift og bruk eller tilstrekkelig plass til lagring av sortert matavfall og organisk avfall før henting og levering til et alternativt komposterings- (eller biogass)anlegg

c. dersom organisk avfall skal lagres/komposteres.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Wst 3a

Relaterte lenker: 

Publisert: 14. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020