Sosialt ansvarlig produksjon - utvalgte produkter

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Menneskerettigheter

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er at produkter som anskaffes skal være produsert under arbeidsforhold som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter for arbeidstakerne.

Kravformulering: 

Leverandør skal tilby produkter som er sosialt ansvarlig produsert.  Hvilke produkter det gjelder er spesifisert av oppdragsgiver og fremkommer av produktlisten (se bilag X) [Angi i bilag hvilke produkter, for eksempel kaffe, kakao, te, evt. frukt, kravet gjelder for]

At produktene er sosialt ansvarlig produsert innebærer at de er produsert under arbeidsforhold som oppfyller følgende: 

  1. ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsfrihet og kollektive forhandlinger (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182)
  2. Nasjonal lovgivning i produksjonslandet. Av særlig relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Hvilke produkter som er sosialt ansvarlig produsert skal komme tydelig frem i det elektroniske bestillingssystemet.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokumentasjon på at produktene er sosialt ansvarlig produsert kan være at produktene er sertifisert i henhold til en sertifisering for sosialt ansvarlig produksjon, som for eksempel Fairtrade, UTZ, og/eller Rainforest Alliance, eller annen relevant dokumentasjon.

Leverandøren skal opplyse i produktlisten hvordan kravet oppfylles for utvalgte produkter, ved angivelse av merkeordning eller på annen måte.

Ved bruk av EHF katalog skal sosialt ansvarlige produkter merkes i henhold til formatet

Ved bruk av leverandørens bestillingssystem skal leverandøren oppgi hvordan de sosialt ansvarlige produktene skal fremheves i systemet. 

Informasjon om kravet: 

Kravet er relevant å benytte ved anskaffelse av produkter som kaffe, te, kakao og frukt. Det må spesifiseres tydelig hvilke produkter kravet skal gjelde for. Kakao, kaffe, te, og frukt er produkter som innebærer risiko for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden og er produkter som er sertifisert etter ulike standarder. Det varierer riktignok hvilke produkter som er sertifisert innen de ulike sertifiseringene. For eksempel Fairtrade, UTZ og Rainforest Alliance har alle sertifisert kaffe, te og kakao. Både Rainforest Alliance og Fairtrade sertifiserer ulike typer frukt, men det er ikke nødvendigvis de samme fruktene som er sertifisert. Hva slags dokumentasjon som er relevant, og hvilke merkeordninger som oppgis i kravformulering bør derfor tilpasses ut ifra hva som skal anskaffes og hvilke produkter kravet gjelder for. 

Når dere skal velge ut hvilke produkter i avtalesortimentet et slikt krav skal gjelde for, bør dere sjekke hvilke av produktene som inkluderer risiko for brudd på menneskerettigheter som også er sannsynlige brukere av en/flere merkeordninger. Dette kan avdekkes i markedsdialogen, og du kan sjekke de ulike merkeordningene sine nettsider.

Når du vet at det finnes risiko for brudd på menneskerettigheter, og at det eksisterer merkede produkter på markedene, anbefaler vi at det vurderes å plukke ut de produktene som utgjør en høy andel av innkjøpsvolumet, enten i verdi eller andel.  Eks: Dersom bananer utgjør en stor andel av fruktanskaffelsen, mens melon kun utgjør en liten del, så kan det være mer hensiktsmessig å stille dette kravet for bananer enn melon. Bananer er dessuten sertifisert av både Fairtrade og Rainforest Alliance.

Relaterte lenker: 

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 08. jun 2020