System og rutiner for bærekraftig palmeolje i matprodukter og kraftfôr

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Tropisk avskoging

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å sikre at leverandøren og/eller dens underleverandør jobber aktivt med å hindre avskoging for palmeolje som inngår i matprodukter og i kraftfôr som inngår i produksjon av egg, meieri- og kjøttprodukter som omfattes av avtalen.

Kravet bygger opp under Norges klimamål om å redusere  utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med bærekraftig utvikling.

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha system og rutiner for at palmeolje som benyttes i matprodukter og i kraftfôr som inngår i produksjon av egg, meieri- og kjøttprodukter som omfattes av avtalen, ikke bidrar til avskoging av tropisk skog og torvmyr.

Dersom leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravet i leverandørkjeden.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokumentasjon kan være retningslinjer, en offisiell tilnærming (policy), beskrivelse av virksomhetens arbeid på feltet eller lignende, som inkluderer målsettinger og informasjon om hvordan disse målsettingene skal oppnås. Dokumentasjonen bør inneholde en tidfestet handlingsplan.

Dokumentasjon må foreligge innen [sett inn dato, f.eks en måned etter signering av kontrakt eller oppstart]. 

Informasjon om kravet: 

Palmeolje er en relativt vanlig ingrediens i noen typer kraftfôr. Det er relevant å benytte kontraktsvilkåret dersom din anskaffelse inkluderer egg, meieri- og kjøttprodukter, som blant annet fjørkrekjøtt, svinekjøtt, oksekjøtt, melk, med mer.

Flere andre matprodukter inneholder også palmeolje, for eksempel bakervarer, brød og rundstykker, frossenmat, sjokolade og is (Regnskogfondet har laget en palmeoljeguide som kan gi oversikt). Disse produktene faller i stor grad inn under CPV-kode 15800000. Det er relevant å benytte kontraktsvilkåret dersom anskaffelsen gjelder disse type produkter. Kravet kan benyttes både ved anskaffelse av mat som en vareanskaffelse og kjøp av måltidstjenester. Markedsdialog anbefales. 

Formuleringen av kontraktsvilkåret bør tilpasses dersom anskaffelsen kun gjelder egg, meieri og kjøttprodukter eller kun andre matprodukter.

 

Om Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO):

En måte å vise at palmeoljen er bærekraftig er at den er sertifisert i henhold til RSPO nivå Identity Preserved (IP) eller Segregert (SG).  RSPO omhandler også beskyttelse av urfolk og lokalsamfunns områder og rettigheter (inkludert retten til fritt, forutgående og informert samtykke).

Det finnes flere nivåer innen RSPO. Identity Preserved og Segregert er de to øverste nivåene. Ved kjøp av palmeolje sertifisert i henhold til disse to nivåene så vet du hvor palmeoljen kommer fra, og den palmeoljen som kjøpes er å anse som bærekraftig.

De to andre nivåene innen RSPO-ordningen er RSPO Credit og Mass Balance (MB). RSPO Credit innebærer at det kjøpes sertifikater som støtter opp om palmeoljeproduksjon, men palmeoljen som kjøpes vet du ikke om er sertifisert eller ikke. Palmeolje som er sertifisert som MB innebærer at sertifisert palmeolje og ikke-sertifisert palmeolje blandes. Palmeolje som er sertifisert som RSPO Credit eller MB anses ikke som bærekraftig i seg selv, da du ikke vet hvor palmeoljen du kjøper stammer fra.

Ved bruk av dette kontraktsvilkåret på basisnivå, og dersom innsendt dokumentasjon viser til RSPO, godkjennes dokumentasjon som beskriver at leverandør eller underleverandør benytter palmeolje sertifisert i henhold til alle de ulike nivåene innen RSPO, herunder RSPO Credit, Mass Balance, Identity Preserved eller Segregert. Dokumentasjon som viser til utfasing av bruk av palmeolje i fôr eller matprodukter godkjennes ved bruk av krav på både basis og avansert nivå. 

 

Palmeolje som inngår direkte i matprodukter

Både en policy som beskriver en overgang til mer bærekraftig palmeolje i produkter eller at man ønsker mindre bruk av palmeolje generelt i produkter vil oppfylle kravet. Ut ifra et helseperspektiv er det imidlertid ikke anbefalt med palmeolje i produkter.

 

Markedsdialog:

Vi anbefaler at dere undersøker med markedet hvordan leverandører jobber med avskoging i sine leverandørkjeder, og hva som er realistiske tidsfrister. Særlig er dette relevant dersom du vurderer å bruke kravene i forbindelse med en måltidstjeneste. Hør med potensielle leverandører av måltidstjenester om og hvordan de jobber med avskogningstematikk. 

Mye av palmeoljen som benyttes i kraftfôr i Norge er sertifisert som Mass Balance eller RSPO Credit. Det finnes riktignok også fôr med palmeolje som er sertifisert som Segregert. Undersøk i markedsdialogen med potensielle leverandører om hvordan situasjonen er på tidspunktet for deres anskaffelse.

 

Tema i oppfølgingssamtaler:

Hva er status for arbeidet med avskoging i leverandørkjeden?

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å sikre at leverandøren og/eller dens underleverandør jobber aktivt med å hindre avskoging for palmeolje som inngår i produktene og i kraftfôr som inngår i produksjon av egg, meieri- og kjøttprodukter som omfattes av avtalen, og bidra til overgang til bruk av bærekraftig palmeolje eller utfasing av palmeolje.

Kravet bygger opp under Norges klimamål om å redusere  utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med bærekraftig utvikling.

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha system og rutiner for at palmeolje som benyttes i matprodukter og i kraftfôr som inngår i produksjon av egg, meieri- og kjøttprodukter som omfattes av avtalen ikke bidrar til avskoging av tropisk skog og torvmyr.

Dersom produktene som tilbys på denne avtalen inneholder palmeolje, enten direkte eller i kraftfôret til dyrene, skal rutinene inneholde mål om å øke andelen bærekraftig palmeolje i matprodukter og i kraftfôr som inngår i produksjon av egg, meieri- og kjøttprodukter. Dette innebærer at palmeoljen er produsert under forhold som sikrer

  • at naturskog og torvmyr bevares
  • at palmeoljen kan spores tilbake til den enkelte mølle eller gård
  • rettferdige arbeidsvilkår, i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning, som ILOs kjernekonvensjoner

Dersom leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravet i leverandørkjeden.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal beskrive hvordan virksomheten jobber med overgang til matprodukter som inneholder bærekraftig palmeolje og egg, kjøtt- og meieriprodukter der palmeoljen i kraftfôret dyrene har spist ikke har bidratt til avskoging av tropisk skog og anses bærekraftig. Leverandør kan også levere inn dokumentasjon som beskriver utfasing av bruk av palmeolje. Slik dokumentasjon kan være retningslinjer, en offisiell tilnærming (policy), beskrivelse eller lignende, som inkluderer målsettinger og informasjon om hvordan disse målsettingene skal oppnås. Retningslinjene bør inkludere punkt om åpenhet om leverandørkjeder, samt en tidfestet handlingsplan.

Dokumentasjon må foreligge innen [sett inn dato, f.eks en måned etter signering av kontrakt eller oppstart].

Informasjon om kravet: 

Palmeolje er en relativt vanlig ingrediens i noen typer kraftfôr. Det er relevant å benytte kontraktsvilkåret dersom din anskaffelse inkluderer egg, meieri- og kjøttprodukter, som blant annet fjørkrekjøtt, svinekjøtt, oksekjøtt, melk, med mer.

Flere andre matprodukter inneholder dessuten palmeolje, for eksempel bakervarer, brød og rundstykker, frossenmat, sjokolade og is (Regnskogfondet har laget en palmeoljeguide som kan gi oversikt). Disse produktene faller i stor grad inn under CPV-kode 15800000. Det er relevant å benytte kontraktsvilkåret dersom anskaffelsen gjelder disse type produkter. Kravet kan benyttes både ved anskaffelse av mat som en vareanskaffelse og kjøp av måltidstjenester. Markedsdialog er anbefalt. 

Formuleringen av kontraktsvilkåret bør tilpasses dersom anskaffelsen kun gjelder egg, meieri og kjøttprodukter eller kun andre matprodukter.

 

Om Round Table for Sustainable Palm oil (RSPO):

En måte å vise at palmeoljen er bærekraftig er at den er sertifisert i henhold til RSPO nivå Identity Preserved (IP) eller Segregert (SG).  RSPO omhandler også beskyttelse av urfolk og lokalsamfunns områder og rettigheter (inkludert retten til fritt, forutgående og informert samtykke).

Det finnes flere nivåer innen RSPO. Identity Preserved og Segregert er de to øverste nivåene. Ved kjøp av palmeolje sertifisert i henhold til disse to nivåene så vet du hvor palmeoljen kommer fra, og den palmeoljen som kjøpes er å anse som bærekraftig.

De to andre nivåene innen RSPO-ordningen er RSPO Credit og Mass Balance (MB). RSPO Credit innebærer at det kjøpes sertifikater som støtter opp om palmeoljeproduksjon, men den palmeolje du kjøper vet du ikke om er sertifisert eller ikke. Palmeolje som er sertifisert som MB innebærer at sertifisert palmeolje og ikke-sertifisert palmeolje blandes. Palmeolje som er sertifisert som RSPO Credit eller MB anses ikke som bærekraftig i seg selv, da du ikke vet hvor palmeoljen du kjøper stammer fra.

Ved bruk av dette kontraktsvilkåret på avansert nivå, og dersom innsendt dokumentasjon viser til RSPO, er det kun dokumentasjon som beskriver bruk av palmeolje fra de to øverste nivåene av RSPO-ordningen, Segregert eller Identity Preserved, som er å anse som godkjent dokumentasjon. Dokumentasjon som viser til utfasing av bruk av palmeolje i fôr eller matprodukter godkjennes ved bruk av krav på både basis og avansert nivå. 

 

Palmeolje som inngår direkte i matprodukter

Både en policy som beskriver en overgang til mer bærekraftig palmeolje i produkter eller at man ønsker mindre bruk av palmeolje generelt i produkter vil oppfylle kravet. Ut ifra et helseperspektiv er det imidlertid ikke anbefalt med palmeolje i produkter.

 

Markedsdialog:

Vi anbefaler at dere undersøker med markedet hvordan leverandører jobber med avskoging i sine leverandørkjeder, og hva som er realistiske tidsfrister. Særlig er dette relevant dersom du vurderer å bruke kravene i forbindelse med en måltidstjeneste. Hør med potensielle leverandører av måltidstjenester om og hvordan de jobber med avskogningstematikk. 

Mye av palmeoljen som benyttes i kraftfôr i Norge er sertifisert som Masse Balance eller RSPO Credit. Det finnes riktignok også fôr med palmeolje som er sertifisert som Segregert. Undersøk i markedsdialogen med potensielle leverandører om hvordan situasjonen er på tidspunktet for deres anskaffelse.

 

Tema i oppfølgingssamtaler:

  • Hva er status for arbeidet med avskoging i leverandørkjeden?

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019