Tilbyder skal ha en god strategisk tilnærming for ombruk av materialer og komponenter

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Materialer

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Motiv

Produksjon av byggematerialer forårsaker en stor andel av energi- og klimafotavtrykket knyttet til bygg.

Argument

Relativt nye bygg rives ofte, og mye av disse bygningsdelene kan potensielt gjenbrukes. Ombruk av materialer bidrar til sirkulærøkonomi og redusert energi- og klimautslipp fra materialproduksjon. I tillegg reduserer ombruk behovet for avfallshåndtering. Ombruk av byggematerialer i direkte nærhet til aktuell utbygging reduserer også behovet for transport av avfall og byggematerialer.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Leverandøren skal i tilbudet lage en plan på maksimalt 3 sider med strategier og tiltak, for å ombruke materialer fra andre bygg som er eller skal bli revet/rehabilitert. Type materialer og mengder som skal ombrukes skal oppgis.

I evalueringen blir miljøgevinst og mengde ombruk vurdert.

Planen skal beskrive hvordan dokumentasjonskravene i DOK og TEK skal oppfylles.

Planen skal minimum inkludere:

  • Strategier og konkrete tiltak for hvordan tilgengelige ombruksmaterialer skal brukes i prosjektet og bygget, med mengde, og miljøgevinst.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbyder bes utarbeide en plan på maksimalt 3 sider med strategier og tiltak for ombruk av materialer. Planen skal minimum inkludere: strategier og konkrete tiltak for hvordan tilgjengelige ombruksmaterialer skal brukes i prosjektet og bygget, med mengde og miljøgevinst.

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Ved bruk av dette som tildelingskriterium, anbefales det å gå tidlig ut i markedet å kommunisere at det er et ønske å ombruke materialer i prosjektet. Er det kjent at bygg i nærliggende område planlegges revet eller rehabilitert bør dette opplyses i konkurransen.

 

Evaluering

Evalueringstabellen 4.61.1 legges ved konkurransegrunnlaget.

I evalueringen vurderes klimagevinst og mengde, basert på en oppgitte mengder materialer og vurdering av i hvor stor grad ombruk av byggematerialene reduserer total klimagassutslipp. For mengde vurderes hvor mye (m, m2, m3, tonn) ombruksmaterialer som brukes i prosjektet.

Evalueringen gjøres ved at de som evaluerer leser planen fra tilbyder og setter score i tabell 4.61.1. Mengde vurderes ved å sammenligne mengdene fra de ulike tilbyderne. Vurderingen gjøres etter lineær metode hvor den som har størst mengde innen en kategori byggemateriale (kolonne 1) får 5 poeng. Null poeng dersom ingen ombruk.

Tabell 4.61.1. Vurdering av ombruk av materialer og komponenter. Verdier for miljøgevinst er fastsatt og skal ikke endres. Verdier under mengde justeres avhengig av mengde oppgitt fra leverandør.
Byggematerialer fra andre bygg som er revet eller rehabilitert og det er mulig å ombruke:

Miljøgevinst, 1-5.

1 poeng lav klimagevinst
5 poeng høy klimagevinst

Mengde, 1-5

1 poeng lav mengde
5 poeng høy mengde

Score =

miljøgevinst * mengde
Prefabrikkerte betongelementer, tonn 5 1 - 5 f.eks 4 Eks. 5*4 = 20
Stålbjelker og stålprofiler, tonn 4 1 - 5 f.eks 3 Eks. 4*3 = 12
Konstruksjonstrevirke (limtre, massivtre, K-virke), m 4 0  
Teglstein og andre fasadematerialer, tonn 4 0  
Vinduer/glassruter, m2 4 0  
Ventilasjonskanaler, tonn 3 0  
Bølgeblikkplater, m2 3 0  
Trapper, tonn 3 0  
Rekkverk, m 2 0  
Beslag, hengsler, tonn 1 0  
Total score Eks: 32 poeng

Relaterte lenker: 

Støttende dokument/referanser

Veileder fra SINTEF Byggforsk på ombruk (2012:

Denne rapporten består først av en generell del som beskriver det juridiske rammeverket og kritiske punkter som angår ombruk, med diskusjoner og forslag til løsninger på disse utfordringene. Deretter beskrives åtte ombruksscenarier for aktuelle materialgrupper, der utvalget av materialer er basert på muligheten for høy miljøgevinst. Kunnskapen som er presentert, er basert på tidligere arbeid og erfaringer fra de involverte partene.

Formålet med denne utredningen er å kartlegge og diskutere utfordringene for en videre utvikling på feltet. Kjernespørsmålet er hvilke produkter som totalt sett representerer de lavest hengende fruktene, og som dermed kan være viktig å satse på. Det er en målsetning at dette arbeidet på sikt kan bidra til å overkomme noen av hindringene vi har i dag, slik at ombruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet, både internt i oppgraderingsprosjekter og gjennom tredjepartsleverandør.

Publisert: 08. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020