Tilgjengelighet på drivstoff

Grupper: 
  • Tjenester
Kategori: 
  • Motorteknologi og drivstoff

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing og klimagassutslipp fra kjøretøy, ved at drivstoff som er mindre tilgjengelig men mer klima- og miljøvennlig, og som man har blitt tilbudt, blir levert gjennom hele kontraktsperioden.

Kravformulering: 

Ved bruk av biodrivstoff (biodiesel, biogass og bioetanol) eller drivstoff tilpasset kjøretøy på nullutslippsteknologi (som elektrisitet og hydrogen), skal dokumentasjon på at drivstoffet er tilgjengelig foreligge senest ved oppstart av kontrakt.

Dersom det anskaffes biodrivstoff, skal leverandøren gjennom kontraktsperioden levere dokumentasjon fra omsetter som viser at partiene med biodrivstoff som brukes på kontrakten, oppfyller bærekraftskriteriene i produktforskriften, og at disse partiene med drivstoff oppfyller kravene til biodrivstoff som er stilt i kontrakten.

[Rapportering skal gjøres hver 6. måned og skal være oppdragsiver i hende senest 15. dag i påfølgende måned (for perioden 1.1-30.6, senest 15. juli)].  

Dokumentasjon av kravet: 

Ved bruk av biodrivstoff

- Kopi av kontrakt med drivstoffomsetter skal foreligge senest ved oppstart av kontrakt. 

- Dokumentasjon fra omsetter som viser at partiene med biodrivstoff som brukes på kontrakten oppfyller bærekraftskriteriene i produktforskriften, og at partiene med drivstoff oppfyller kravene til biodrivstoff som er stilt i kontrakten.

Ved bruk av drivstoff tilpasset kjøretøy på nullutslippsteknologi

- Beskrivelse av hvordan drivstoffet skal gjøres tilgjengelig [maks. 1 A4-side]. 

 

Informasjon om kravet: 

Felles for en rekke biodrivstoff og drivstoff tilpasset kjøretøy på nullutslippsteknologi, er at de ikke er lett tilgjengelige i hele Norge. Det er derfor lurt å kontraktfeste at drivstoff som tilbys faktisk kan leveres.

Kontrakter for innsamling av husholdningsavfall inngås ofte om lag ett år før oppstart av kontrakten. Det er derfor rikelig med tid for leverandøren til å inngå en kontrakt om drivstoffdistribusjon før oppstart av kontrakten, og til å dokumentere dette.

Omsettere av biodrivstoff skal kunne dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene i produktforskriften for sine partier biodrivstoff (se lenke til produktforskriften under "eksterne dokumenter").

Ved å inkludere en dagbotsklausul i kontrakten, kan man utløse denne hvis det skulle skje at leverandøren ved oppstart ikke kjører med avtalt drivstoff eller motorteknologi. Dagboten kan se slik ut:

Dagbot ved mangel:

Dersom fastsatte krav til miljøprestasjon eller forhold knyttet til miljøprestasjonen ikke overholdes (som valg av drivstoff og motorteknologi), og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger en forsinkelse fra Leverandørens side som grunnlag for dagbot. Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør [0,15 % av samlet vederlag for leveransen (kontraktsummen ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager]. Så lenge dagboten løper, kan Kunden ikke heve avtalen. Denne tidsbegrensningen gjelder imidlertid ikke hvis Leverandøren, eller noen denne svarer for, har gjort seg skyldig i forsett eller grov uaktsomhet. Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan Leverandøren kreve en nedsettelse av dagboten som står i forhold til Kundens mulighet til å nyttiggjøre seg den del av ytelsen som er levert.

Nyttig å kombinere med

  • Kravspesifikasjon Utslipp fra kjøretøy
  • Tildelingskriterium Utslipp fra kjøretøy

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 28. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019