Transport ved levering av PC-er og skjermer til større byer

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Miljøvennlig distribusjon

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing og klimagassutslipp fra transport av IT-utstyr som skal leveres på steder hvor det er spesifikke mål for reduksjon av utslipp, som større byer.

Kravformulering: 

Leverandør skal tilpasse kjøretøy til omfang av leveransen.

Tunge kjøretøy (Tillatt totalvekt over 3500 kg) som brukes ved levering av IT-utstyr til [oppdragsgiver / bestillers] lokasjon(er) skal minimum tilfredsstille Euro VI standard. [Oppdragsgiver legger ved liste over lokasjoner].

Lette kjøretøy (Tillatt totalvekt lik eller under 3500 kg), som varebiler, som brukes ved levering av IT-utstyr til oppdragsgivers lokasjon skal ha nullutslippsteknologi.

Kontraktsvilkåret omhandler det siste transportleddet fram til lokasjon, såkalt «last mile».

Dokumentasjon av kravet: 

På forespørsel eller i regelmessige kontraktsoppfølgingsmøter skal det leveres en oversikt over kjøretøy som benyttes i kontrakten, med registreringsnummer.

Informasjon om kravet: 

Oppdragsgiver bør i tillegg til kravet ta eget ansvar for å tilrettelegge for miljøvennlig transport ved å planlegge og samkjøre sine bestillinger framfor å bestille hver gang et behov oppstår, som leder til mer transport. Videre bør det settes av tilstrekkelig tid til levering av IT-utstyr. Svært kort leveringstid, for eks. før skolestart, kan føre til at IT-utstyr i verste fall må flys på lange transportetapper, som leder til langt høyere utslipp enn ved for eks. sjøransport.

Luftforurensing (især NOx) kan være en utfordring i de store byene. Det er derfor smart å stille strenge krav til utslipp fra kjøretøy ved vareleveranser. Tunge kjøretøy som tilfredsstiller Euro VI-standarden har betydelig lavere NOx-utslipp enn eldre Euro-klasser, og det kan derfor være lurt å utelukke disse kjøretøyene ved å stille krav til minimum Euro VI-kjøretøy. Tunge kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge fra 1. januar 2014 må tilfredsstille Euro VI-standarden, men mange transportører har også eldre kjøretøy, og derfor er kontraktsvilkåret relevant.

Euro- standarden regulerer utslipp av NOx og partikler, men ikke klimagassen CO2. Markedsdialogen vil avdekke hva markedet kan levere. I byområder der det er relevant kan man stille krav til biogass eller andre biodrivstoff i de tunge kjøretøyene som skal benyttes, for også å redusere CO2-utslipp fra de tunge kjøretøyene.

Det er foreløpig begrenset med elektriske tunge kjøretøy på markedet, men det finnes en rekke elektriske varebiler. I statens vegvesen nybilvelger finner man en oversikt over antallet modeller som er godkjent i Norge (se «relaterte lenker»).

Difi har vurdert bruk av tildelingskriterium for transport, men ser det som mer hensiktsmessig at oppdragsgivere som ønsker dette, selv utarbeider et tildelingskriterium som er tilpasset lokale forutsetninger (lade- og fylleinfrastruktur etc.) og som er mulig å følge opp av oppdragsgiver. Muligheten for at leverandør kan tilby lette kjøretøy, og ikke kun tungtransport ved leveranser, gjør for eksempel at man ikke alene kan vise til Difis drivstoffmatrise for tunge kjøretøy i et slikt kriterium.

Difi vil gjerne komme i kontakt med virksomheter som ønsker å bruke transport som krav, kontraktsvilkår eller tildelingskriterium. Kontaktinfo: kriterieveiviseren@difi.no

Relaterte lenker: 

Publisert: 23. sep 2019, Sist endret: 25. sep 2019