Unngå farlige stoffer

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Produkter med helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke brukes hvis det finnes bedre alternativer for helse og miljø uten urimelig kostnad eller ulempe (substitusjonsvurdering).

Valg og vurdering av materialer og produkter i tidlig fase reduserer behovet for akutte substitusjonsvurderinger undervegs i prosjektet.

Det er derfor viktig å:

 • ha oversikt over hvilke produkter som kan inneholde stoffer på prioritetslisten
 • vurdere hvilke stoffer som kan substitueres
 • dokumentere hvilke vurderinger som er gjort og hvilke produkter som er valgt bort

Kravformulering: 

Produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på nyeste versjon av Miljødirektoratets prioritetsliste og Reach kandidatliste skal ikke benyttes.

Leverandøren skal:

 • ha oversikt over hvilke produkter som kan inneholde stoffer på prioritetslisten
 • vurdere hvilke stoffer som kan substitueres
 • dokumentere hvilke vurderinger som er gjort og hvilke produkter som er valgt bort

Dersom det er behov for å bruke produkter som inneholder en høyere andel av farlige stoffer enn angitt skal dette avklares med byggherre 3 uker på forhånd.

Leverandøren må ha en dedikert person som følger opp krav til innhold av helse og miljøfarlige stoffer fortløpende.

Dokumentasjon av kravet: 

Prosjektet skal dokumentere fortløpende at det ikke brukes produkter med mer enn 0,1 % vektprosent helse og miljøfarlige stoffer, ref. nyeste versjon av Miljødirektoratets prioritetsliste og Reach kandidatliste. Dokumenteres ved Cobuilder Collaborate, ProsjektDOK, NOBB eller tilsvarende system som gir oversikt over hvilke produkter som kan inneholde stoffer på prioritetslisten, vurderer hvilke stoffer som kan substitueres, dokumenterer hvilke vurderinger som er gjort og hvilke produkter som er valgt bort.

Informasjon om kravet: 

Krav til innhold av helse og miljøfarlig stoffer er i stor grad gitt av lovverket, inkludert kravet om substitusjonsplikt. Dette må følges opp gjennom byggeprosjektet både med konkrete krav og videre oppfølging under bygging.  

Dersom entreprenør benytter databasesystem bør byggherre være knyttet opp mot plattformen slik at det er mulig å se hvilke produkter som kommer inn og om det er avvik i forhold til produktkrav.  For produkter som ikke finnes i prosjektets oppfølgingssystem må prosjektet gjøre en annen vurdering av om produktet inneholder stoffer på prioritets- og kandidatlisten som manuell vurdering av EPD eller sikkerhetsdatablad fra leverandør. For å ivareta substitusjonsplikten skal prosjektet dokumentere hvilke produkter prosjektet har valgt bort (subsidiert).

Myndighetenes prioritetsliste er en liste over kjemiske stoffer og stoffgrupper som regnes å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø. Prioritetslisten er basert på stoffenes iboende egenskaper. Stoffene på listen omfattes av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp kontinuerlig skal reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020.

Reach kandidatliste er en liste over stoffer med svært uønskede egenskaper, såkalt Substances of Very High Consern (SVHC). Kandidatlista oppdateres to ganger i året. SVHC-stoffer tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

 • Svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B), som angitt i Reach artikkel 57 a, b, c
 • Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB), som angitt i Reach artikkel 57 d, e
 • Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende og innåndingsallergene stoffer), som angitt i Reach artikkel 57f

I tillegg finnes det en liste laget for BREEAM NOR systemet, såkalt teknisk sjekkliste A20.  Listen er basert på Miljødirektoratets utvalg av «verstingstoffer» og deres oversikt over hvor man finner disse stoffene.  De fleste produkter med disse stoffene er også kategorisert som farlig avfall. Avhending av farlig avfall når produktene skal skiftes ut, betyr økte kostnader for eier.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Produkter med helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke brukes hvis det finnes bedre alternativer for helse og miljø uten urimelig kostnad eller ulempe (substitusjonsvurdering).

Valg og vurdering av materialer og produkter i tidlig fase reduserer behovet for akutte substitusjonsvurderinger undervegs i prosjektet.

Det er derfor viktig å:

 • ha oversikt over hvilke produkter som kan inneholde stoffer på prioritetslisten
 • vurdere hvilke stoffer som kan substitueres
 • dokumentere hvilke vurderinger som er gjort og hvilke produkter som er valgt bort

Kravformulering: 

Produkter som inneholder stoffer på nyeste versjon av Miljødirektoratet sin prioritetsliste og Reach sin kandidatliste skal ikke benyttes.

Leverandøren skal:

 • ha oversikt over hvilke produkter som inneholder stoffer fra prioritetslisten
 • vurdere hvilke stoffer som kan substitueres
 • dokumentere hvilke vurderinger som er gjort og hvilke produkter som er valgt bort

Dersom det er behov for å bruke produkter som inneholder farlige stoffer som listet skal dette avklares med byggherre 3 uker på forhånd.

Leverandør må ha en person som følger opp prioritetslisten og kandidatlisten fortløpende.

Dokumentasjon av kravet: 

Prosjektet skal dokumentere at det ikke brukes stoffer på prioritetslisten eller kandidatlisten, dokumenteres ved Cobuilder Collaborate, ProsjektDOK, NOBB eller tilsvarende system som gir oversikt over hvilke produkter som kan inneholde stoffer på prioritetslisten, vurderer hvilke stoffer som kan substitueres, dokumenterer hvilke vurderinger som er gjort og hvilke produkter som er valgt bort.

Informasjon om kravet: 

Krav til innhold av helse og miljøfarlig stoffer er i stor grad gitt av lovverket, inkludert kravet om substitusjonsplikt. Dette må følges opp gjennom byggeprosjektet både med konkrete krav og videre oppfølging under bygging.  

Dersom entreprenør benytter databasesystem bør byggherre være knyttet opp mot plattformen slik at det er mulig å se hvilke produkter som kommer inn og om det er avvik i forhold til produktkrav.  For produkter som ikke finnes i prosjektets oppfølgingssystem må prosjektet gjøre en annen vurdering av om produktet inneholder stoffer på prioritets- og kandidatlisten som manuell vurdering av EPD eller sikkerhetsdatablad fra leverandør. For å ivareta substitusjonsplikten skal prosjektet dokumentere hvilke produkter prosjektet har valgt bort (subsidiert).

Myndighetenes prioritetsliste er en liste over kjemiske stoffer og stoffgrupper som regnes å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø. Prioritetslisten er basert på stoffenes iboende egenskaper. Stoffene på listen omfattes av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp kontinuerlig skal reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020.

Reach kandidatliste er en liste over stoffer med svært uønskede egenskaper, såkalt Substances of Very High Consern (SVHC). Kandidatlista oppdateres to ganger i året. SVHC-stoffer tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

 • Svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B), som angitt i Reach artikkel 57 a, b, c
 • Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB), som angitt i Reach artikkel 57 d, e
 • Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende og innåndingsallergene stoffer), som angitt i Reach artikkel 57f

I tillegg finnes det en liste laget for BREEAM NOR systemet, såkalt teknisk sjekkliste A20.  Listen er basert på Miljødirektoratets utvalg av «verstingstoffer» og deres oversikt over hvor man finner disse stoffene.  De fleste produkter med disse stoffene er også kategorisert som farlig avfall. Avhending av farlig avfall når produktene skal skiftes ut, betyr økte kostnader for eier.

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020