Unngå skadelige kjemikalier

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme rene kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Å unngå bruk av kjemikalier som er skadelig for helse og/eller miljø, enten det er i produksjon, bruk eller avhending av møbelet.

Kravformulering: 

Tilbydere skal krysse av svar for hvert av kravene og levere tabellen samme med tilbudet

Krav

Svar

Ja

Lovkrav: produktforskriften - De tilbudte produktene oppfyller produktforskriften (FOR-2004-06-01-922).

 

REACH kandidatliste1 - Produktene inneholder ikke kjemikalier som står på REACH kandidatliste (maksgrense 0,1 vekt% i de inngående stoffene i de kjemiske produktene som er benyttet i produksjon av møbelet).
(Se https://echa.europa.eu/candidate-list-table)

 

Kjemikalier klassifisert i CLP-forordningen2 – ingen kjemikalier som er brukt i overflatebehandlingen til tre- eller metalldeler er klassifisert som:

  • Kategori 1 eller 2 kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske
  • Akutt giftig ved orale, dermale eller inhalasjonsveier (kategori 1 eller 2) eller til vannmiljø (kategori 1)
  • Kategori 1 for organtoksisk

 

 

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder skal bekrefte at kravet er oppfylt ved å krysse av svar [Ja] for hvert av kravene, og legge tabellen ved i tilbudet.

Kravene skal også dokumenteres ved:

1REACH kandidatliste: Kravet skal kunne dokumenteres ved erklæring fra produsent eller materialdeklarasjon.

2Kjemikalier klassifisert i CLP-forordningen: Oppgi hvilken overflatebehandling som er brukt i møbelproduktet (hvis noen), med tilhørende sikkerhetsdatablad som tydelig indikerer fare-klassifisering av innholdet i overflatebehandlingen (hvis noen) og viser at ingen av følgende klassifiseringer er til stede:

Fareklasse

Farekode

Kreftfremkallende (kat. 1A, 1B eller 2)

H350, H350i, H351

Kjønnscellemutagenitet (kat. 1A, 1B eller 2)

H340, H341

Reproduksjonstoksisitet (kat. 1A, 1B eller 2)

H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd

Akutt giftighet (kat. 1 eller 2)

H300, H310, H330

Spesifikk målorgantoksisitet (kat. 1)

H370, H372

Farlig for vannmiljøet

H410

Oppfyllelse av kravet til kjemikalier klassifisert i CLP-forordningen kan også dokumenteres ved tilgang på gyldig sertifikat på at tilbudt møbelprodukt er tildelt sertifisering utviklet i henhold til ISO 14024 (Type I eller Type I-lik) som oppfyller kravet. For eksempel Svanemerket.

Informasjon om kravet: 

For å forenkle evalueringsprosessen i konkurransen er kravene utformet som avkryssingstabeller som tilbyderne skal legge ved tilbudene for å bekrefte at de overholder kravene, i tillegg til at de skal kunne levere dokumentasjon som angitt.

Oppdragsgiver bør vurdere om kravet skal gjelde for hele sortimentet til leverandøren eller kun spesielt relevante produkter; for eksempel volumprodukter som det antas vil utgjøre en stor del av anskaffelsen. Dette vil lette dokumentasjons- og evalueringsbyrden.

Å bruke disse kravene bidrar til lavere miljøbelastning, men er særlig relevante for å unngå helseskadelige utslipp av kjemikalier når møbelet er i bruk. Basistabellen er utformet for å kunne brukes i de fleste anskaffelser og kravene dekker et bredt spekter av kjemikalier. Tabellen som er på avansert nivå, bør du særlig vurdere å bruke for anskaffelser hvor det er fokus på lave utslipp av kjemikalier av hensyn til brukerne. Dette kan for eksempel gjelde barnehager.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Å unngå bruk av kjemikalier som er skadelig for helse og/eller miljø, enten det er i produksjon, bruk eller avhending av møbelet.

Kravformulering: 

Tilbydere skal krysse av svar for hvert av kravene og levere tabellen samme med tilbudet

Krav

Svar

Ja

 

Lovkrav: produktforskriften - De tilbudte produktene oppfyller produktforskriften (FOR-2004-06-01-922).

 

REACH kandidatliste1 - Produktene inneholder ikke kjemikalier som står på REACH kandidatliste (maksgrense 0,1 vekt% i de inngående stoffene i de kjemiske produktene som er benyttet i produksjon av møbelet).
(Se https://echa.europa.eu/candidate-list-table)

 

Kjemikalier klassifisert i CLP-forordningen2 – ingen kjemikalier som er brukt i overflatebehandlingen til tre- eller metalldeler er klassifisert som:

  • Kategori 1 eller 2 kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske
  • Akutt giftig ved orale, dermale eller inhalasjonsveier (kategori 1 eller 2) eller til vannmiljø (kategori 1)
  • Kategori 1 for organtoksisk

 

Formaldehyd3 – formaldehydutslippene fra alle trebaserte plater som er brukt i produktet, og som er produsert ved bruk av formaldehydbaserte harpikser er lik eller mindre enn E1-grenseverdien for formaldehydutslipp som er definert i EN 13986 (dette tilsvarer 0,124 mg/3 per november 2019).

 

Overflatebehandlingen av tre- og metalldeler inneholder ikke følgende kjemikalier i en konsentrasjon over 0,01 vekt-%:4

Kadmium

 

Bly

 

Krom VI

 

Kvikksølv

 

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder skal erklære om kravene er oppfylt ved å krysse av svar [Ja] for hvert av kravene, og legge tabellen ved i tilbudet.

Kravene skal også dokumenteres ved:

1REACH kandidatliste: Kravet skal kunne dokumenteres ved erklæring fra produsent eller materialdeklarasjon.

2Kjemikalier klassifisert i CLP-forordningen: Oppgi hvilken overflatebehandling som er brukt i møbelproduktet (hvis noen), med tilhørende sikkerhetsdatablad som tydelig indikerer fare-klassifisering av innholdet i overflatebehandlingen (hvis noen) og viser at ingen av følgende klassifiseringer er til stede:

Fareklasse

Farekode

Kreftfremkallende (kat. 1A, 1B eller 2)

H350, H350i, H351

Kjønnscellemutagenitet (kat. 1A, 1B eller 2)

H340, H341

Reproduksjonstoksisitet (kat. 1A, 1B eller 2)

H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd

Akutt giftighet (kat. 1 eller 2)

H300, H310, H330

Spesifikk målorgantoksisitet (kat. 1)

H370, H372

Farlig for vannmiljøet

H410

 

3Formaldehyd: Erklæring fra leverandøren(e) av de trebaserte platene som er brukt i tilbudt produkt som bekrefter at platene tilfredsstiller kravet ved bruk av testmetode EN 717-1 kammertest, EN 717-2 gassanalysemetode eller EN 120 perforatormetode.

4Kjemikalier i overflatebehandling av tre- og metalldeler: Sikkerhetsdatablad og/eller annen dokumentasjon som angir at kadmium, bly, krom VI og kvikksølv ikke er til stede i konsentrasjoner over 0,01 vekt%.

Oppfyllelse av kravene i kravtabellen kan også dokumenteres ved tilgang på gyldig sertifikat på at tilbudt møbelprodukt er tildelt sertifisering utviklet i henhold til ISO 14024 (Type I eller Type I-lik) som oppfyller kravet. For eksempel Svanemerket. Dokumentasjonskravet til REACH kandidatliste skal kunne fremlegges uavhengig av om tilbyders produkter er miljømerkede.

Informasjon om kravet: 

For å forenkle evalueringsprosessen i konkurransen er kravene utformet som avkryssingstabeller som tilbyderne skal legge ved tilbudene for å bekrefte at de overholder kravene, i tillegg til at de skal kunne levere dokumentasjon som angitt.

Oppdragsgiver bør vurdere om kravet skal gjelde for hele sortimentet til leverandøren eller kun spesielt relevante produkter; for eksempel volumprodukter som det antas vil utgjøre en stor del av anskaffelsen. Dette vil lette dokumentasjons- og evalueringsbyrden.

Å bruke disse kravene bidrar til lavere miljøbelastning, men er særlig relevante for å unngå helseskadelige utslipp av kjemikalier når møbelet er i bruk. Basistabellen er utformet for å kunne brukes i de fleste anskaffelser og kravene dekker et bredt spekter av kjemikalier. Tabellen som er på avansert nivå, bør du særlig vurdere å bruke for anskaffelser hvor det er fokus på lave utslipp av kjemikalier av hensyn til brukerne. Dette kan for eksempel gjelde barnehager.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 30. nov 2020