Unngå spredning av fremmede arter

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Økologi og overvann

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Drift og vedlikehold av infrastruktur og anleggsarbeid er utfordrende med hensyn til å hindre videre spredning av fremmede skadelige arter. For å hindre spredning kan du bekjempe forekomst (mål om å utrydde), begrense forekomst eller ingen behandling.

Fremmede arter fortrenger ofte lokalt artsmangfold og er derfor en stor trussel mot norsk natur. Arter som er vurdert til å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko mot norsk naturmangfold er registrert i Fremmedartslista. Mange av de fremmede artene som skal bekjempes spres ofte til nye områder under masseflytting eller ved utslipp av ballastvann fra andre områder.

Ved å stille krav til registrering, vurdering og mulig fjerning av fremmede arter vil du sikre uønsket spredning av fremmede arter og dermed også ivaretakelse av verdifullt naturmangfold. God massehåndtering og rengjøring av utstyr reduserer risikoen for å innføre fremmede arter.

Kravformulering: 

Anleggsarbeidet skal prosjekteres slik at det minimerer belastning på biomangfold i utførelsen. Spredning av fremmede arter skal forhindres ved å unngå spredning av jord og plantemateriale eller utslipp av ballastvann. Leverandør skal undersøke om fremmede arter eksisterer på området og lage en rapport som er ferdigstilt i god tid før prosjekteringen av anlegget ferdigstilles, slik at utbygger har mulighet til å ivareta anbefalingene i rapporten.

 • Leverandøren skal undersøke om masser som skal tilføres til planområdet er rene, slik at fremmede arter ikke tilføres området.
 • Leverandøren skal behandle masser som kan inneholde frø eller andre spredningsdyktige deler av fremmede arter, slik at spredning hindres.
 • Leverandøren skal beskrive tiltak for å hindre spredning av masser under transport.
 • Leverandøren skal beskrive lokasjon for rengjøring av materiell som har vært i kontakt med masser som kan inneholde frø fra fremmede arter eller plante/-jordsykdommer.

Dokumentasjon av kravet: 

Rapporten om fremmede arter skal minimum inneholde:

 • Kartfestet registrering (SOSI) av de enkelte artene
 • Tabell med navn og kort beskrivelse av artene
 • Bekreftelse på at artene registreres i artskart
 • Plan over hvilke arter det er aktuelt å bekjempe og forslag til hvordan disse fjernes
 • Artene skal registreres i https://www.artsobservasjoner.no/

Informasjon om kravet: 

Selv om lovverket regulerer fremmede arter, er det erfaringsmessig mangelfull oppfølging av dette. Kravet tydeliggjør tiltak leverandøren skal utføre og hva du som oppdragsgiver bør følge opp.

For anleggsprosjekter nær verdifulle naturtyper og sårbar natur er dette kravet særlig relevant Befaringer bør derfor foretas så nært opp til utbyggingstidspunkt som mulig. Et søk etter verdifulle naturtyper i nærområdet i Miljødirektoratets karttjeneste naturbase kan vise hvilke arter som er naturlig for stedet. For å fange opp flest mulig arter, bør det foretas minst to befaringer i tidsrommet mai-september.

Du bør også vurdere om det er lokale handlingsplaner som legger føringer for bevaring av naturmangfoldet i området.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020