Unngå spredning av fremmede arter

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Økologi og overvann

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Aktiviteter knyttet til drift og vedlikehold av infrastruktur og anleggsarbeid er utfordrende med hensyn til å hindre videre spredning av fremmede skadelige arter. For å hindre spredning kan du bekjempe forekomst (med mål om å utrydde), begrense forekomst eller ingen behandling.

Fremmede arter fortrenger ofte lokalt artsmangfold og er derfor en stor trussel mot norsk natur. Arter som er vurdert til å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko mot norsk naturmangfold er registrert i fremmedartslista. Mange av de fremmede artene som skal bekjempes spres ofte til nye områder under masseflytting.

Ved å stille krav til registrering, vurdering og mulig fjerning av fremmede arter vil du sikre uønsket spredning av fremmede arter og dermed også ivaretakelse av verdifullt naturmangfold. God massehåndtering og rengjøring av utstyr reduserer risikoen for å innføre fremmede arter.

Kravformulering: 

Anleggsarbeidet skal utføres på en måte som minimerer belastning på biomangfold. Spredning av fremmede arter skal forhindres ved å unngå spredning av jord og plantemateriale. Leverandør skal undersøke om fremmede arter eksisterer på området og lage en rapport som er ferdigstilt i god tid før prosjekteringen av anlegget ferdigstilles, slik at utbygger har mulighet til å ivareta anbefalingene i rapporten.

 • Leverandøren skal behandle masser som kan inneholde frø eller andre spredningsdyktige deler av fremmede arter, slik at spredning hindres.
 • Leverandøren skal dokumentere at tilførte masser til planområdet er rene, slik at fremmede arter ikke tilføres området.
 • Tiltak skal gjennomføres for å hindre spredning av masser under transport.
 • Maskiner og utstyr skal være rene når de kommer til anleggsplassen.
 • Rengjøring av materiell som har vært i kontakt med masser som kan inneholde frø fra fremmede arter eller plante/-jordsykdommer, skal skje på steder hvor avløpsvannet renses. Vasking av materiell som har vært i kontakt med uønskede arter skal skje før flytting til andre deler av området.
 • Iverksette tiltak for å hindre at fremmede arter ikke etablerer seg på og/eller sprer seg fra riggområder i anleggsperioden.

Dersom det under anleggsarbeidene observeres fremmede, skadelige arter (f.eks. parkslirekne, kjempebjørnekjeks, hagelupiner, kanadagullris, russekål, kjempespringfrø o.l.), skal det registreres i avvikssystemet og tiltak skal umiddelbart iverksettes.

Leverandør skal dokumentere fjerning av fremmede arter:

 • Gjennom fotografier
 • En beskrivelse av frakt og destruering, f.eks. gjennom kvittering fra godkjent deponi

Dokumentasjon av kravet: 

Rapporten om fremmede arter skal minimum inneholde:

 • Kartfestet registrering (SOSI) av de enkelte artene
 • Tabell med navn og kort beskrivelse av artene
 • Bekreftelse på at artene registreres i artskart
 • Plan over hvilke arter det er aktuelt å bekjempe og forslag til hvordan disse fjernes
 • Artene skal registreres i artsobservasjoner 

Informasjon om kravet: 

Selv om lovverket regulerer fremmede arter, er det erfaringsmessig mangelfull overholdelse av dette. Kravet tydeliggjør tiltak leverandøren skal utføre og hva du som oppdragsgiver bør følge opp.

For fremmede arter er kravet særlig aktuelt ved anleggsprosjekter nær verdifulle naturtyper og sårbar natur, og mindre aktuelt i tette urbane strøk. Befaringer bør derfor foretas så nært opp til utbyggingstidspunkt som mulig. For å fange opp flest mulig arter, bør det foretas minst to befaringer i tidsrommet mai-september. Et søk etter verdifulle naturtyper i nærområdet i Miljødirektoratets karttjeneste naturbase kan vise hvilke arter som er naturlig for stedet. Noen år etter anleggsarbeidet er avsluttet bør du kontrollere området for fremmede arter og vurdere om tiltak for fjerning må iverksettes.

Du bør også vurdere om det er lokale handlingsplaner som legger føringer for bevaring av naturmangfoldet i området.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Aktiviteter knyttet til drift og vedlikehold av infrastruktur og anleggsarbeid er utfordrende med hensyn til å hindre videre spredning av fremmede skadelige arter. For å hindre spredning kan du bekjempe forekomst (med mål om å utrydde), begrense forekomst eller ingen behandling.

Fremmede arter fortrenger ofte lokalt artsmangfold og er derfor en stor trussel mot norsk natur. Arter som er vurdert til å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko mot norsk naturmangfold er registrert i fremmedartslista. Mange av de fremmede artene som skal bekjempes spres ofte til nye områder under masseflytting.

Ved å stille krav til registrering, vurdering og mulig fjerning av fremmede arter vil du sikre uønsket spredning av fremmede arter og dermed også ivaretakelse av verdifullt naturmangfold. God massehåndtering og rengjøring av utstyr reduserer risikoen for å innføre fremmede arter.

Kravformulering: 

Anleggsarbeidet skal utføres på en måte som minimerer belastning på biomangfold. Spredning av fremmede arter skal forhindres ved å unngå spredning av jord og plantemateriale. Leverandør skal undersøke om fremmede arter eksisterer på området og lage en rapport som er ferdigstilt i god tid før prosjekteringen av anlegget ferdigstilles, slik at utbygger har mulighet til å ivareta anbefalingene i rapporten.

 • Leverandøren skal behandle masser som kan inneholde frø eller andre spredningsdyktige deler av fremmede arter, slik at spredning hindres.
 • Leverandøren skal dokumentere at tilførte masser til planområdet er rene, slik at fremmede arter ikke tilføres området.
 • Tiltak skal gjennomføres for å hindre spredning av masser under transport.
 • Maskiner og utstyr skal være rene når de kommer til anleggsplassen.
 • Rengjøring av materiell som har vært i kontakt med masser som kan inneholde frø fra fremmede arter eller plante/-jordsykdommer, skal skje på steder hvor avløpsvannet renses. Vasking av materiell som har vært i kontakt med uønskede arter skal skje før flytting til andre deler av området.
 • Iverksette tiltak for å hindre at fremmede arter ikke etablerer seg på og/eller sprer seg fra riggområder i anleggsperioden
 • Det skal vurderes tiltak for å erstatte tapte naturverdier i nærheten av anlegget.

Dersom det under anleggsarbeidene observeres fremmede, skadelige arter (f.eks. parkslirekne, kjempebjørnekjeks, hagelupiner, kanadagullris, russekål, kjempespringfrø o.l.), registreres det i gjeldende avvikssystem og tiltak iverksettes.

Rapport fra leverandør skal være ferdigstilt i god tid før prosjektplanen ferdigstilles, slik at utbygger har mulighet til å ivareta anbefalingene i rapporten.

Leverandør skal dokumentere fjerning av fremmede arter:

 • Gjennom fotografier
 • En beskrivelse av frakt og destruering, f.eks. gjennom kvittering fra godkjent deponi

Dokumentasjon av kravet: 

Rapporten om fremmede arter skal minimum inneholde:

 • Kartfestet registrering (SOSI) av de enkelte artene
 • Tabell med navn og kort beskrivelse av artene
 • Bekreftelse på at artene registreres i artskart
 • Plan over hvilke arter det er aktuelt å bekjempe og forslag til hvordan disse fjernes
 • Artene skal registreres i artsobservasjoner

Informasjon om kravet: 

Selv om lovverket regulerer fremmede arter, er det erfaringsmessig mangelfull overholdelse av dette. Kravet tydeliggjør tiltak leverandøren skal utføre og hva du som oppdragsgiver bør følge opp.

For fremmede arter er kravet særlig aktuelt ved anleggsprosjekter nær verdifulle naturtyper og sårbar natur, og mindre aktuelt i tette urbane strøk. Befaringer bør derfor foretas så nært opp til utbyggingstidspunkt som mulig. For å fange opp flest mulig arter, bør det foretas minst to befaringer i tidsrommet mai-september. Et søk etter verdifulle naturtyper i nærområdet i Miljødirektoratets karttjeneste naturbase kan vise hvilke arter som er naturlig for stedet. Noen år etter anleggsarbeidet er avsluttet bør du kontrollere området for fremmede arter og vurdere om tiltak for fjerning må iverksettes.

Du bør også vurdere om det er lokale handlingsplaner som legger føringer for bevaring av naturmangfoldet i området.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020