Utskifting til mer miljøvennlig kjøretøy

Grupper: 
  • Tjenester
Kategori: 
  • Motorteknologi og drivstoff

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet med kontraktsvilkåret er å tilrettelegge for lavest mulig luftforurensing og utslipp av klimagasser gjennom kontraktsperioden. Vilkåret regulerer under hvilke omstendigheter man i en kontraktsperiode har lov og mulighet til å skifte ut kjøretøy for å oppnå mer miljøvennlig avfallsinnsamling. 

Kravformulering: 

Leverandørens rett til utskifting av kjøretøy
Leverandøren kan vederlagsfritt skifte ut til mer miljøvennlig kjøretøy under forutsetning av at det nye kjøretøyet oppfyller formålet med anskaffelsen, med avtalte krav til tjenesten og ikke endrer kontrakten vesentlig. Med «mer miljøvennlig» menes kjøretøy som benytter en teknologi med lavere miljø- og klimagassutslipp enn nåværende kjøretøy [jamfør Difis evalueringstabell (se tildelingskriteriet Utslipp fra kjøretøy)].

Leverandørens varslingsplikt
Leverandøren skal varsle oppdragsgiver før kjøretøy skiftes ut. Oppdragsgiver kan ikke nekte med mindre saklig grunn. Leverandøren skal varsle oppdragsgiver alle forsikringssaker på kjøretøy og utstyr som benyttes i kontrakten før det tas skritt til reparasjoner og utskiftinger.

Oppdragsgivers rett til å dialog om utskifting av kjøretøy
Oppdragsgiver kan gå i dialog med leverandøren om skifte til mer miljøvennlig kjøretøy der det eksisterende kjøretøyet havarerer eller må repareres.

Kostnaden skal fordeles på oppdragsgiver og leverandør og for oppdragsgiver utgjøre en forholdsmessig del av pristillegget for nytt kjøretøy der den resterende del av avtaleperioden uten opsjoner legges til grunn.

Pristillegget (totalt for alle potensielle utskiftinger) skal ikke utgjøre vesentlige kontraktsendringer. Pristillegget skal ikke overstige gjeldende EØS-terskelverdi og skal ikke overstige 10 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien (jf. anskaffelsesforskriften §11-2 og §28-1).

Pristillegget det forhandles om skal reflektere partenes fordeler og ulemper ved utskifting til et kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi, knyttet til innkjøpspris og drifts- og vedlikeholdskostnader (livssykluskostnader). Det er en forutsetning at kun kostnader knyttet til den delen av kjøretøyets levetid som er relevant for kontrakten er del av forhandlingene (for eksempel kun den delen av innkjøpsprisen hvis nedskriving foregår i kontraktsperioden og ikke de årene hvor kjøretøyet nyttes i annen drift, og kun drift- og vedlikeholdskostnader for de årene som kjøretøyet nyttes i inneværende kontrakt). Alle beløp skal være fratrukket merverdiavgift.

[Pristillegget som forhandlingene skal dreie seg om, skal gjelde: Pristillegg = (Innkjøpspris nytt kjøretøy – forsikringssum som dekker erstatning for gammelt kjøretøy) + (driftskostnader nytt kjøretøy– driftskostnader gammelt kjøretøy) + (vedlikeholdskostnader nytt kjøretøy – driftskostnader gammelt kjøretøy)].

Dokumentasjon av kravet: 

Ingen dokumentasjon er nødvendig.  

Informasjon om kravet: 

En kontraktsperiode for innsamling av husholdningsavfall varer typisk i fem år regnet fra iverksettelsestidspunk for innsamlingen, og oppdragsgiver har ensidig rett til å forlenge kontrakten med ett år pluss ett år (5+1+1) (se NS 9430:2013). Man kan med andre ord forvente en betydelig utvikling innen motorteknologi og drivstoff i løpet av en kontraktsperiode. Det er derfor hensiktsmessig å tilrettelegge for at kjøretøy potensielt kan byttes ut til mer klima- og miljøvennlige varianter, dersom situasjoner som definert i kravformuleringen, oppstår.

Nyttig å kombinere med

  • Kravspesifikasjon Utslipp fra kjøretøy
  • Tildelingskriterium Utslipp fra kjøretøy

  

Relaterte lenker: 

Publisert: 28. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019