Utslipp fra kjøretøy

Grupper: 
  • Kjøretøy
Kategori: 
  • Motorteknologi og drivstoff

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing fra kjøretøy.

Kravformulering: 

Kjøretøy skal tilfredsstille Euro VI standard. 

Euro-krav regulerer utslipp av primært NOx og partikler, og kjøretøy med nullutslippsteknologi tilfredsstiller med andre ord også Euro-kravet.

Dokumentasjon av kravet: 

Egenerklæring som bekrefter at kjøretøy tilfredsstiller Euro VI standard.

Informasjon om kravet: 

Ved å vise til en teknologinøytral standard, som Euro-standarden, stiller man krav til hvor mye luftforurensing man maksimum tillater, samtidig som man åpner for flere løsningsalternativer.

Tunge kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge etter 31. desember 2013 tilfredsstille Euro VI-standarden. Ved kjøp av nye kjøretøy vil dette kravet derfor være overflødig. Dersom du skal anskaffe brukte kjøretøy, kan det være smart å understreke at kjøretøyene minimum skal tilfredsstille Euro VI.

Euro- standarden regulerer ikke utslipp av CO2. Hittil har det ikke vært noen standardisert måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. EU-kommisjonen har vedtatt en ny forordning som skal etablere et felles rammeverk for typegodkjenning av CO2- utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøy. Statens vegvesen gjennomfører en offentlig høring om dette (forslag om endring av bilforskriften §3 for å implementere ny miljøforordning) i 2018.

Biodrivstoff (biodiesel, biogass og bioetanol) som er produsert på en bærekraftig måte, gir lavere klimagassutslipp enn fossile drivstoff. Oppdragsgivere bør derfor vurdere å bruke slike drivstoffkilder på kjøretøyene de anskaffer for å redusere utslippene fra avfallsinnsamlingen. Ved å anskaffe et kjøretøy med gassmotor, muliggjør du kjøring med biogass, mens du ved å anskaffe en dieselmotor, muliggjør kjøring med andre biodrivstoff.  

Blad
 
 
 Kjøretøy som skal benytte biodrivstoff (biodiesel, biogass og bioetanol) eller nullutslippsteknologi kan utløse rabatterte grønne lån, for eksempel i Kommunalbanken.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing og klimagassutslipp, samt støy fra kjøretøy.

Kravformulering: 

Kjøretøy skal ha nullutslippsteknologi (Elektrisitet/Hydrogen).

Dokumentasjon av kravet: 

Egenerklæring som bekrefter at kjøretøy har nullutslippsteknologi.

Informasjon om kravet: 

Kjøretøy med nullutslippsteknologi bidrar i størst grad til redusert klimagassutslipp og luftforurensning fra transport.

Dersom man stiller krav til nullutslippsteknologi bør det gis tilstrekkelig tid til å få kjøretøyene på plass før oppstart av kontrakt, ettersom slike biler per i dag tar lengre tid å levere.

Våren 2018 er det registrert minimum tre elektriske renovasjonskjøretøy for drift i Norge.

Elektriske kjøretøy er stillegående, og reduserer dermed også støy fra transporten.

Blad
 
 
 Kjøretøy som skal benytte biodrivstoff (biodiesel, biogass og bioetanol) eller nullutslippsteknologi kan utløse rabatterte grønne lån, for eksempel i Kommunalbanken.

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 16. des 2019