Utslipp fra kjøretøy

Grupper: 
  • Tjenester
Kategori: 
  • Motorteknologi og drivstoff

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing fra kjøretøy.

Kravformulering: 

Kjøretøyene som skal brukes i tjenesten skal minimum tilfredsstille Euro VI standard.

Kjøretøy med nullutslippsteknologi tilfredsstiller Euro VI.

Dokumentasjon av kravet: 

Egenerklæring som bekrefter at kravet vil innfris.

Informasjon om kravet: 

Ved å vise til en teknologinøytral standard, som Euro-standarden, stiller man krav til hvor mye luftforurensing man maksimum tillater, samtidig som man åpner for flere løsningsalternativer.

Tunge kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge etter 31. desember 2013 tilfredsstille Euro VI-standarden (se Forordning (EF) nr. 595/2009 under «relaterte lenker»). Kjøretøy som er registrert før denne datoen kan ha en lavere Euro-standard og det er derfor smart å utelukke disse kjøretøyene ved å stille krav til minimum Euro VI-kjøretøy.

Euro- standarden regulerer ikke utslipp av CO2. Hittil har det ikke vært noen standardisert måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. EU-kommisjonen har vedtatt en ny forordning som skal etablere et felles rammeverk for typegodkjenning av CO2- utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøy. Statens vegvesen gjennomfører i 2018 en offentlig høring om dette (se forslag om endring av bilforskriften §3 for å implementere ny miljøforordning, under «relaterte lenker»).

Det kan være lurt å kontraktfeste at oppdragsgiver skal kunne kontrollere vognkort på forespørsel, slik at man har mulighet til å kontrollere om kjøretøyene som benyttes i kontrakten er i tråd med hva som ble tilbudt.

Biodrivstoff (biodiesel, biogass og bioetanol) som er produsert på en bærekraftig måte, gir lavere klimagassutslipp enn fossile drivstoff. Ved å kombinere dette kravet med tildelingskriteriet Utslipp fra kjøretøy, hvor man kan premiere biodrivstoff (og andre motorteknologier), vil anskaffelsen oppnå et avansert nivå.

Anskaffelse av eldre kjøretøy behandles ikke i dette kriteriesettet.

Nyttig å kombinere med

  • Tildelingskriteriet Utslipp fra kjøretøy (avansert nivå)

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing og klimagassutslipp fra kjøretøy.

Kravformulering: 

Kjøretøyene som skal brukes i tjenesten skal tilfredsstille Euro VI standard for gassmotor for kjøring med biogass.

 

Dokumentasjon av kravet: 

Egenerklæring som bekrefter at kravet vil innfris.

Informasjon om kravet: 

Ved å vise til en teknologinøytral standard, som Euro-standarden, stiller man krav til hvor mye luftforurensing man maksimum tillater, samtidig som man åpner for flere løsningsalternativer. Kravet kan også stilles til enkelte av kjøretøyene i en flåte.

Tunge kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge etter 31. desember 2013 tilfredsstille Euro VI-standarden (se Forordning (EF) nr. 595/2009 under «relaterte lenker»). Kjøretøy som er registrert før denne datoen kan ha en lavere Euro-standard og det er derfor smart å utelukke disse kjøretøyene ved å stille krav til minimum Euro VI-kjøretøy.

Euro- standarden regulerer ikke utslipp av CO2. Hittil har det ikke vært noen standardisert måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. EU-kommisjonen har vedtatt en ny forordning som skal etablere et felles rammeverk for typegodkjenning av CO2- utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøy. Statens vegvesen gjennomfører i 2018 en offentlig høring om dette (se forslag om endring av bilforskriften §3 for å implementere ny miljøforordning, under «relaterte lenker»).  

Dersom oppdragsgiver ønsker å åpne for at det kan innfases nye kjøretøy underveis i kontrakten (for eksempel i tilfeller der det er lang leveringstid på kjøretøy), skal man sette tidsfrist for når kravene til kjøretøyene skal være overholdt.

Ca. 50 % av nyregistrerte renovasjonsbiler i Norge i 2017 (65 kjøretøy) hadde gassmotor jf. statistikk fra Opplysningskontoret for veitransport. Veksten i anskaffelser av kjøretøy med gassmotor sammenfaller med utbygging av flere biogassanlegg i Norge. Likevel viser det seg vanskelig å finne informasjon om hvordan bruk av biogass versus naturgass fordeler seg på disse renovasjonsbilene.

Det kan være lurt å kontraktfeste at oppdragsgiver skal kunne kontrollere vognkort eller drivstoff på forespørsel, slik at man har mulighet til å kontrollere om kjøretøyene som benyttes i kontrakten er i tråd med hva som ble tilbudt.

Kravet kan kombineres med tildelingskriteriet Utslipp fra kjøretøy, dersom man ønsker å ha mulighet til å premiere kjøretøy med nullutslippsteknologi.

Anskaffelse av eldre kjøretøy behandles ikke i dette kriteriesettet.

Nyttig å kombinere med

  • Tildelingskriteriet Utslipp fra kjøretøy
  • Kontraktsvilkåret Tilgjengelighet av drivstoff

 

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing og klimagassutslipp fra kjøretøy, samt å redusere støy fra kjøretøyet.

Kravformulering: 

X antall / andel kjøretøy som skal brukes i tjenesten skal ha nullutslippsteknologi (Elektrisitet/Hydrogen).

Dokumentasjon av kravet: 

Egenerklæring som bekrefter at kravet vil innfris.

Informasjon om kravet: 

Kjøretøy med nullutslippsteknologi er den type kjøretøy som i størst grad reduserer klimagassutslipp og miljøpåvirkning fra transport.

Våren 2018 var det registrert minimum tre elektriske renovasjonskjøretøy for drift i Norge.

Dersom man stiller krav til renovasjonsbiler med nullutslippsteknologi bør det settes av tilstrekkelig med tid før oppstart av kontrakt, slik at leverandøren rekker å få kjøretøyene på plass, ettersom slike kjøretøy per i dag tar lengre tid å levere.

Anskaffelse av eldre kjøretøy behandles ikke i dette kriteriesettet, men dersom oppdragsgiver ønsker å åpne for at det kan innfases nye kjøretøy underveis i kontrakten (for eksempel i tilfeller der det er lang leveringstid på kjøretøy), kan man åpne opp for at leverandør kan bruke kjøretøy med eldre Euro-standarder i mellomtiden. Dette gjelder spesielt om alternativet er å måtte anskaffe nye kjøretøy for en kort fase. I så tilfelle skal oppdragsgiver sette tidsfrist for når kravene til de nye kjøretøyene skal være overholdt.

Det kan være lurt å kontraktfeste at oppdragsgiver skal kunne kontrollere vognkort på forespørsel, slik at man har mulighet til å kontrollere om kjøretøyene som benyttes i kontrakten er i tråd med hva som ble tilbudt.

Nyttig å kombinere med

  • Tildelingskriteriet Utslipp fra kjøretøy
  • Kontraktsvilkåret Tilgjengelighet av drivstoff

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019