Utslipp fra kjøretøy

Grupper: 
  • Avfall fra tjenesteytende virksomhet
Kategori: 
  • Motorteknologi og drivstoff

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing og klimagassutslipp fra kjøretøy.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Klima- og miljøprestasjonen på tilbudt kjøretøy til henting av oppdragsgivers avfall premieres (bedre prestasjon enn minimumskravet i kravspesifikasjonen).  Poeng gis på bakgrunn av vedlagt evalueringsmatrise.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Utfylling av vedlagt drivstoffmatrise.

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Den vedlagte evalueringsmatrisen er ment som et hjelpemiddel for at oppdragsgivere skal kunne premiere leverandørens klima- og miljøprestasjon ved avfallsinnsamling på en forutberegnelig og etterprøvbar måte. Det vil samtidig kunne være krevende for leverandør å oppgi klima- og miljøprestasjon på kjøretøyene som skal hente tjenesteytende næringsavfall i en konkret kontrakt, på tidspunktet for kontraktsinngåelse.

Det vil gjelde spesielt i tilfeller der leverandører har en flåte bestående av kjøretøy med variert klima- og miljøprestasjon, og der oppdragsgivers har store avfallsvolumer som skal hentes på anrop framfor ved faste hentinger. For at tildelingskriteriet skal reflektere ytelsen som anskaffes, er det nettopp kjøretøyene som benyttes, og ikke hele leverandørens kjøretøypark som skal evalueres.

Mange leverandører av tjenester for avfallsinnsamling for tjenesteytende næringer har innslag av eldre kjøretøy i sine flåter. I evalueringsmatrisen legges det opp til at oppdragsgiver kan premiere Euro VI-kjøretøy, som har vesentlig lavere utslipp av NOx enn kjøretøy av eldre Euro-standard.

Dersom oppdragsgivers avfall i stor grad kan la seg tømme ved bruk av faste ruter framfor henting på anrop, vil det kunne gjøre det enklere for leverandør å planlegge for denne avfallsinnsamlingen, og dermed også å konkurrere på bruk av kjøretøy.  Gjennom markedsundersøkelser og leverandørdialog kan oppdragsgiver få innsikt i hvor modent markedet er. Disse vurderingene kan bidra til å avgjøre om tildelingskriteriet skal benyttes i anskaffelsen.

For å sikre at leverandøren skal kunne tilrettelegge for god klima- og miljøprestasjon på flåten som brukes i kontrakten må oppdragsgiver gi tydelig informasjon om hentepunkter, avfallsfraksjoner, historisk data på generert avfall, avfallsorganisering og andre relevante forhold som påvirker hentefrekvens, kjøretøytyper som kan brukes, levering av avfallet mm.

Euro- standarden regulerer ikke utslipp av CO2. Hittil har det ikke vært noen standardisert måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. EU-kommisjonen har vedtatt en ny forordning som skal etablere et felles rammeverk for typegodkjenning av CO2- utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøy. Statens vegvesen gjennomfører i 2018 en offentlig høring om dette (forslag om endring av bilforskriften §3 for å implementere ny miljøforordning).

Nyttig å kobinere med

  • Luftforurensning fra kjøretøy (kravspesifikasjon)
  • Klima- og miljørapportering (kontraktsvilkår)

 

 

 

 

 

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Klima- og miljørapportering

Relatert kriterium

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 29. okt 2021