Utslippsreduksjon fra anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Utslipp fra byggeplass

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Bruk og drift av maskiner og kjøretøy på anleggsplasser bidrar til store klimagassutslipp. Gravemaskiner, hjullastere og dumpere kan stå for omtrent 80 prosent av CO2-utslippene fra maskinparken på anleggsplass. I Trondheim står tunge kjøretøy og anleggsmaskiner for henholdsvis 10 % og 13 % av utslippene i kommunen.

Ved å stille krav til maskiner og utstyr på anleggsplass, kan vi bidra til reduksjoner i utslipp av klimagasser. Også for lokalklima og arbeidsmiljøet er dette gode tiltak siden det bidrar til reduserte utslipp av NOx, partikler og mindre støy.

Kravformulering: 

 

Det utredes om flytende biodrivstoff til anleggsmaskiner skal inkluderes i omsetningskravet. Fram til dette er avklart har vi forbehold om bruk av biodrivstoff, og oppfordrer til å velge biogass eller nullutslippsløsninger i tråd med Miljødirektoratet sine anbefalinger.

 

Maskiner og utstyr på anleggsplassen skal være fossilfrie. Dette kravet gjelder ikke maskiner og utstyr som kun skal brukes sporadisk på anlegget.

Anleggsmaskiner som skal benyttes til oppdraget skal minimum tilfredsstille EU Steg IIIb-standardens krav til utslipp.

Oppvarming og tørk, inkludert tining/frostsikring av grunn, herding av betong i bruer og tunneler, osv. skal gjøres fossilfritt.

Biodrivstoff skal være avansert iht. produktforskriften kapittel 3 vedlegg V, eller ikke være laget av råstoffer som har høy risiko for indirekte arealbruksendringer (ILUC) i tråd med kravene i EU-forordningen (EU) 2019/807.

Tomgangskjøring på anleggsplass skal minimeres.

Dokumentasjon av kravet: 

Oversikt over andel anleggsmaskiner og utstyr med fossilfritt drivstoff som vil benyttes ved utførelse av oppdraget.

Oversikten skal inneholde:

 • type anleggsmaskin
 • maskinprodusent
 • drivstofftype
 • estimat av forbruk av drivstoff eller timebruk av maskiner/kjøretøy

Leverandøren skal legge ved en beskrivelse av hvordan oppvarming og tørk skal gjøres fossilfri.

Beskrivelse av tiltak for å minimere tomgangskjøring.

Informasjon om kravet: 

Det er geografiske forskjeller på tilgang av biodrivstoff, fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Vi anbefaler derfor at du har en markedsdialog for å undersøke hva leverandørene kan levere.

Hvis du føler at markedet ikke er modent nok til å oppfylle kravene eller ønsker å stimulere til utvikling, kan du vurdere å stille tilsvarende krav som kontraktsvilkår. Da har leverandørene tid på seg til å skaffe fossilfrie/ utslippsfrie maskiner og utstyr til utførelsen av oppdraget. Ved innlevering av tilbud kan du be leverandøren svare på om ulike fossilfrie eller utslippsfrie maskiner/kjøretøy er på plass ved kontraktsinngåelse eller ikke, og sette en frist for når disse skal være på plass (f.eks. <X> måneder etter kontraktsinngåelse). Det bør dokumenteres at entreprenøren eier eller har tilgang til å lease nødvendige maskiner i den perioden arbeidet skal pågå. Dersom entreprenøren har planlagt å bruke noen maskiner som de ikke er i besittelse av eller tenker å lease, må de kunne levere en bestillingsbekreftelse på maskinene. Drivstofforbruk eller maskinens arbeidstimer kan rapporteres i månedsrapporter. Dersom tilbudte maskiner ikke blir brukt skal du kreve retting eller bruke sanksjoner slik de er regulert i kontrakten. Hvis leverandøren ikke leverer i henhold til tilbud, kan oppdragsgiver kreve en forholdsmessig dagmulkt for den tiden misligholdet pågår. Denne må vurderes i det konkrete prosjektet, men kan eksempelvis være: Dagmulktsatsen pr. hverdag for brudd på miljøbestemmelser utgjør inntil [XX] ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1 000 eks mva.

Du kan be om månedlig rapportering når det gjelder bruk av drivstoff, tilgjengelige maskiner/ kjøretøy. Knuseverk, småelektrisk (lys, lyskastere, bolteutstyr, blandeverktøy til betong, utstyr til å komprimere jord), oppvarming og kraner kan drives elektrisk i dag og bør være krav i kontrakter der dette er mulig geografisk.

Fossilfrie løsninger kan for eksempel være:

1. biodrivstoff

2. strøm

3. fjernvarme

4. bioenergi, hydrogen eller annet.

For mer informasjon om biodrivstoff se veileder i innkjøp av biodrivstoff med lav risiko for avskoging og ILUC.

Ifølge Maskingrossistenes forening kan de aller fleste anleggsmaskiner (lastebiler, dumpere, gravemaskiner, hjullastere) kjøres på HVO såfremt de oppfyller standarden EN 15940.

Maskiner og utstyr som er sporadisk i bruk kan være: veivals, hjullastere som går som servicemaskin, limsprøyte, veihøvel og bulldosere. Dette er maskiner og utstyr som brukes i liten grad eller i et kortere tidsrom i anleggsprosjektet.

Figur om rangering av drivstoff på bakgrunn av en vurdering av klimafotavtrykk

Figur 1: Rangering av drivstoff vurdert etter klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket fra transport vil inkludere klimagassutslipp både fra produksjon av drivstoff og kjøretøy (inkludert utvinning og foredling av råstoffer), og forbrenning av drivstoffet.

Østfold kommune har lagd en oversikt over ulike typer fossilfrie og utslippsfrie maskiner.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Bruk og drift av maskiner og kjøretøy på anleggsplasser bidrar til store klimagassutslipp. Gravemaskiner, hjullastere og dumpere kan stå for omtrent 80 prosent av CO2-utslippene fra maskinparken på anleggsplass. I Trondheim står tunge kjøretøy og anleggsmaskiner for henholdsvis 10 % og 13 % av utslippene i kommunen.

Ved å stille krav til maskiner og utstyr på anleggsplass, kan vi bidra til reduksjoner i utslipp av klimagasser. Også for lokalklima og arbeidsmiljøet er dette gode tiltak siden det bidrar til reduserte utslipp av NOx, partikler og mindre støy.

Kravformulering: 

Det utredes om flytende biodrivstoff til anleggsmaskiner skal inkluderes i omsetningskravet. Fram til dette er avklart har vi forbehold om bruk av biodrivstoff, og oppfordrer til å velge biogass eller nullutslippsløsninger i tråd med Miljødirektoratet sine anbefalinger.

<spesifiser hvilke maskiner og utstyr som skal ha utslippsfri teknologi – basert på innspill fra markedsdialogen din > skal være utslippsfrie. Maskiner og utstyr som ikke kan være utslippsfrie skal være fossilfrie.

For anleggsmaskiner som skal benyttes til oppdraget er minstekravet EU Steg IV standardens krav til utslipp.

Kjøretøy som skal benyttes på anleggsplass skal minst være euroklasse 6/VI og benytte fossilfritt drivstoff.

Oppvarming og tørk, inkludert tining/frostsikring av grunn, herding av betong i bruer og tunneler, osv. skal gjøres fossilfritt.

Biodrivstoff skal være avansert iht. produktforskriften kapittel 3 vedlegg V, eller ikke være laget av råstoffer som har høy risiko for indirekte arealbruksendringer (ILUC) i tråd med kravene i EU-forordningen (EU) 2019/807.

Tomgangskjøring på anleggsplass skal minimeres.

Dokumentasjon av kravet: 

Oversikt over andel kjøretøy / anleggsmaskiner og utstyr med fossilfritt drivstoff eller nullutslipp som vil benyttes ved utførelse av oppdraget. Oversikten skal inneholde:

 • type anleggsmaskin/kjøretøy
 • maskinprodusent
 • drivstofftype
 • estimat av forbruk av drivstoff og timebruk av maskiner/kjøretøy

Leverandøren skal legge ved en beskrivelse av hvordan oppvarming og tørk skal gjøres fossilfri.

Beskrivelse av tiltak for å minimere tomgangskjøring.

Informasjon om kravet: 

Det er geografiske forskjeller på tilgang av biodrivstoff, fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Vi anbefaler derfor at du har en markedsdialog for å undersøke hva leverandørene kan levere.

Hvis du føler at markedet ikke er modent nok til å oppfylle kravene eller ønsker å stimulere til utvikling, kan du vurdere å stille tilsvarende krav som kontraktsvilkår. Da har leverandørene tid på seg til å skaffe fossilfrie/ utslippsfrie maskiner og utstyr til utførelsen av oppdraget. Ved innlevering av tilbud kan du be leverandøren svare på om ulike fossilfrie eller utslippsfrie maskiner/kjøretøy er på plass ved kontraktsinngåelse eller ikke, og sette en frist for når disse skal være på plass (f.eks. <X> måneder etter kontraktsinngåelse). Det bør dokumenteres at entreprenøren eier eller har tilgang til å lease nødvendige maskiner i den perioden arbeidet skal pågå. Dersom entreprenøren har planlagt å bruke noen maskiner som de ikke er i besittelse av eller tenker å lease, må de kunne levere en bestillingsbekreftelse på maskinene. Drivstofforbruk eller maskinens arbeidstimer kan rapporteres i månedsrapporter. Dersom tilbudte maskiner ikke blir brukt skal du kreve retting eller bruke sanksjoner slik de er regulert i kontrakten. Hvis leverandøren ikke leverer i henhold til tilbud, kan oppdragsgiver kreve en forholdsmessig dagmulkt for den tiden misligholdet pågår. Denne må vurderes i det konkrete prosjektet, men kan eksempelvis være: Dagmulktsatsen pr. hverdag for brudd på miljøbestemmelser utgjør inntil [XX] ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1 000 eks mva.

Du kan be om månedlig rapportering når det gjelder bruk av drivstoff, tilgjengelige maskiner/ kjøretøy. Knuseverk, småelektrisk (lys, lyskastere, bolteutstyr, blandeverktøy til betong, utstyr til å komprimere jord), oppvarming og kraner kan drives elektrisk i dag og bør være krav i kontrakter der dette er mulig geografisk.

Fossilfrie løsninger kan for eksempel være:

1. biodrivstoff

2. strøm

3. fjernvarme

4. bioenergi, hydrogen eller annet.

For mer informasjon om biodrivstoff se veileder i innkjøp av biodrivstoff med lav risiko for avskoging og ILUC.

Ifølge Maskingrossistenes forening kan de aller fleste anleggsmaskiner (lastebiler, dumpere, gravemaskiner, hjullastere) kjøres på HVO såfremt de oppfyller standarden EN 15940.

Maskiner og utstyr som er sporadisk i bruk kan være: veivals, hjullastere som går som servicemaskin, limsprøyte, veihøvel og bulldosere. Dette er maskiner og utstyr som brukes i liten grad eller i et kortere tidsrom i anleggsprosjektet.

Figur om rangering av drivstoff på bakgrunn av en vurdering av klimafotavtrykk

Figur 1: Rangering av drivstoff vurdert etter klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket fra transport vil inkludere klimagassutslipp både fra produksjon av drivstoff og kjøretøy (inkludert utvinning og foredling av råstoffer), og forbrenning av drivstoffet.

Østfold kommune har lagd en oversikt over ulike typer fossilfrie og utslippsfrie maskiner.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Bruk og drift av maskiner og kjøretøy på anleggsplasser bidrar til store klimagassutslipp. Gravemaskiner, hjullastere og dumpere kan stå for omtrent 80 prosent av CO2-utslippene fra maskinparken på anleggsplass. I Trondheim står tunge kjøretøy og anleggsmaskiner for henholdsvis 10 % og 13 % av utslippene i kommunen.

Ved å stille krav til maskiner og utstyr på anleggsplass, kan vi bidra til reduksjoner i utslipp av klimagasser. Også for lokalklima og arbeidsmiljøet er dette gode tiltak siden det bidrar til reduserte utslipp av NOx, partikler og mindre støy.

Kravformulering: 

Alle maskiner, kjøretøy, verktøy og teknisk utstyr som <spesifiser hvilke som skal ha utslippsfri teknologi – basert på innspill fra markedsdialogen din> skal være utslippsfrie. Resten av maskinparken og kjøretøy skal være fossilfri.

Kjøretøy og maskiner på anleggsplass skal ha start-stopp-system for å minimere tomgangskjøring, og skal minst være euroklasse 6 eller steg IV.

Oppvarming og tørk, inkludert tining/frostsikring av grunn, herding av betong i bruer og tunneler, osv. skal gjøres fossilfritt.

Biodrivstoff skal være avansert iht. produktforskriften kapittel 3 vedlegg V, eller ikke være laget av råstoffer som har høy risiko for indirekte arealbruksendringer (ILUC) i tråd med kravene i EU-forordningen (EU) 2019/807.

Dokumentasjon av kravet: 

Oversikt over andel kjøretøy / anleggsmaskiner med fossilfri drivstoff eller nullutslipp som vil benyttes ved utførelse av oppdraget. Oversikten skal inneholde:

 • type anleggsmaskin/kjøretøy
 • maskinprodusent
 • drivstofftype
 • estimat av forbruk av drivstoff og timebruk av maskiner/kjøretøy
 • start-stopp system

Leverandøren skal legge ved en beskrivelse av hvordan oppvarming og tørk skal gjøres enten fossilfritt eller utslippsfritt.

Informasjon om kravet: 

Det er geografiske forskjeller på tilgang av biodrivstoff, fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Vi anbefaler derfor at du har en markedsdialog for å undersøke hva leverandørene kan levere.

Hvis du føler at markedet ikke er modent nok til å oppfylle kravene eller ønsker å stimulere til utvikling, kan du vurdere å stille tilsvarende krav som kontraktsvilkår. Da har leverandørene tid på seg til å skaffe fossilfrie/ utslippsfrie maskiner og utstyr til utførelsen av oppdraget. Ved innlevering av tilbud kan du be leverandøren svare på om ulike fossilfrie eller utslippsfrie maskiner/kjøretøy er på plass ved kontraktsinngåelse eller ikke, og sette en frist for når disse skal være på plass (f.eks. <X> måneder etter kontraktsinngåelse). Det bør dokumenteres at entreprenøren eier eller har tilgang til å lease nødvendige maskiner i den perioden arbeidet skal pågå. Dersom entreprenøren har planlagt å bruke noen maskiner som de ikke er i besittelse av eller tenker å lease, må de kunne levere en bestillingsbekreftelse på maskinene. Drivstofforbruk eller maskinens arbeidstimer kan rapporteres i månedsrapporter. Dersom tilbudte maskiner ikke blir brukt skal du kreve retting eller bruke sanksjoner slik de er regulert i kontrakten. Hvis leverandøren ikke leverer i henhold til tilbud, kan oppdragsgiver kreve en forholdsmessig dagmulkt for den tiden misligholdet pågår. Denne må vurderes i det konkrete prosjektet, men kan eksempelvis være: Dagmulktsatsen pr. hverdag for brudd på miljøbestemmelser utgjør inntil [XX] ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1 000 eks mva.

Du kan be om månedlig rapportering når det gjelder bruk av drivstoff, tilgjengelige maskiner/ kjøretøy. Knuseverk, småelektrisk (lys, lyskastere, bolteutstyr, blandeverktøy til betong, utstyr til å komprimere jord), oppvarming og kraner kan drives elektrisk i dag og bør være krav i kontrakter der dette er mulig geografisk.

Fossilfrie løsninger kan for eksempel være:

1. biodrivstoff

2. strøm

3. fjernvarme

4. bioenergi, hydrogen eller annet.

For mer informasjon om biodrivstoff se veileder i innkjøp av biodrivstoff med lav risiko for avskoging og ILUC.

Ifølge Maskingrossistenes forening kan de aller fleste anleggsmaskiner (lastebiler, dumpere, gravemaskiner, hjullastere) kjøres på HVO såfremt de oppfyller standarden EN 15940.

Maskiner og utstyr som er sporadisk i bruk kan være: veivals, hjullastere som går som servicemaskin, limsprøyte, veihøvel og bulldosere. Dette er maskiner og utstyr som brukes i liten grad eller i et kortere tidsrom i anleggsprosjektet.

Figur om rangering av drivstoff på bakgrunn av en vurdering av klimafotavtrykk

Figur 1: Rangering av drivstoff vurdert etter klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket fra transport vil inkludere klimagassutslipp både fra produksjon av drivstoff og kjøretøy (inkludert utvinning og foredling av råstoffer), og forbrenning av drivstoffet.

Østfold kommune har lagd en oversikt over ulike typer fossilfrie og utslippsfrie maskiner.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 12. okt 2021