Utslippsreduksjon fra byggeplass

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Utslipp fra byggeplass

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Utslipp av avgasser fra bygge- og anleggsplasser utgjør en vesentlig del av klimagassutslippene. I Oslo har beregninger vist at omtrent en tredjedel av klimagassutslippene fra transport kommer fra anleggsmaskiner. I Trondheim står transport for omtrent halvparten av utslippene i kommunen, fordelt på lettere kjøretøy (28 %), tunge kjøretøy (10 %) og anleggsmaskiner (13 %). Fyring fra bygg og anlegg står i tillegg for ca 15 % av de direkte klimagassutslippene. Lokalklima og arbeidsmiljøet blir forverret ved utslipp av NOx, partikler og støy.

Argument

Ved å stille krav til varme og tørk, anleggsmaskiner og transport til og fra byggeplass, kan vi bidra til reduksjoner i utslipp av klimagasser. Også for lokalklima og arbeidsmiljøet er dette gode tiltak siden det bidrar til reduserte utslipp av NOx, partikler og mindre støy.

 

Kravformulering: 

Fra 1. januar 2022 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser.

Det utredes om flytende biodrivstoff til anleggsmaskiner skal inkluderes i omsetningskravet. Fram til dette er avklart har vi forbehold om bruk av biodrivstoff, og oppfordrer til å velge biogass eller nullutslippsløsninger i tråd med Miljødirektoratet sine anbefalinger.

Det skal i tilbudet lages en oversikt som viser hvilke maskiner og utstyr som skal brukes i prosjektet, i hvilken grad de er fossilfrie eller utslippsfrie, og hvilken energibærer de skal bruke.

Det skal gjennomføres tiltak for å redusere CO2-utslippene fra byggeplass. Dette skal minimum omfatte:

 • Det skal være en styrt og planlagt tørkeprosess. Der det er aktuelt, skal det brukes væskebårent distribusjonssystem for varmen. Løsninger som tilfører fukt til bygget skal begrenses.

 • Fossilfrie alternativer skal brukes til oppvarming/tørk i byggeperioden. (F.eks. jordvarme, fjernvarme, pellets eller andre fossilfrie alternativer. Eventuelt biobrensel bør være avansert biobrensel og komme fra en sertifisert bærekraftig kilde iht. produktforskriften kapittel 3 og skal tilfredsstille EN15940.

 • Alle dieseldrevne maskiner bør bruke avansert biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde iht. produktforskriften kapittel 3. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940.

 • Hvordan tørkeprosessen planlegges gjennomført og hvilke energikilder de skal bruke hvis de bruker energi for å tørke ut.

 

 

 

Dokumentasjon av kravet: 

Entreprenøren skal i tilbudet levere en skriftlig kort redegjørelse for hvordan disse punktene håndteres, med beskrivelse av relevante økonomiske og miljømessige risikoer på dette området. Beskrivelsen skal bekrefte at entreprenøren vil overholde de krav som er stilt og synliggjøre hvordan kravene planlegges ivaretatt.

Informasjon om kravet: 

Les om mer om hva utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er på Difis temasider.

Difi anbefaler en vurdering i markedet for å se hvilke teknologier du kan stille krav til før kravene stilles. Markedet er umodent, spesielt når det gjelder de største anleggsmaskinene, men bransjen har gjennom dialogmøter med f.eks. Undervisningsbygg signalisert at de ønsker krav fra det offentlige på området.

Du bør som innkjøper presisere hva som skal beskrives; for eksempel hvilke(n) fossilfrie utslippskilde(r) som planlegges brukt, og hvordan tørkeprosessen eller andre relevante prosesser planlegges gjennomført. Dette bør også markedet utfordres på, slik at de kan få litt tid til å undersøke tilgjengelige løsninger dersom dette er nytt for dem. Du må også vurdere om det er bedre egnet å bruke utslipp fra byggeplass som et tildelingskriterium.

For betongherdig finnes det ulike løsninger som entreprenører kan vurdere om er tilstrekkelig nok dvs gir minst mulig negativ miljøeffekt. Eksempler på slike løsninger er bruk av oppvarmet betong, vintermatter, herdeakselerator, støpe inn varmerør m.m.

Dersom en stor andel av anleggsmaskinene skal gå på batteri / strøm/hydrogen etc., så kreves det at det er lagt til rette på byggeplass med bl.a. tilstrekkelig infrastruktur. En tidlig planlegging av kabel og nødvendige nettoppgraderinger som sikrer kapasiteten det ferdige bygget har behov for, vil sikre at det er tilgjengelig effekt på byggeplassen. Byggherre må tidlig ta kontakt med nettleverandør for å få på plass tidlig fremføring av kabel og nødvendige nettoppgraderinger.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Utslipp av avgasser fra bygge- og anleggsplasser utgjør en vesentlig del av klimagassutslippene. I Oslo har beregninger vist at omtrent en tredjedel av klimagassutslippene fra transport kommer fra anleggsmaskiner. I Trondheim står transport for omtrent halvparten av utslippene i kommunen, fordelt på lettere kjøretøy (28 %), tunge kjøretøy (10 %) og anleggsmaskiner (13 %). Fyring fra bygg og anlegg står i tillegg for ca 15 % av de direkte klimagassutslippene.Lokalklima og arbeidsmiljøet blir forverret ved utslipp av NOx, partikler og støy.

Argument

Ved å stille krav til varme og tørk, anleggsmaskiner og transport til og fra byggeplass, kan vi bidra til reduksjoner i utslipp av klimagasser. Også for lokalklima og arbeidsmiljøet er dette gode tiltak siden det bidrar til reduserte utslipp av NOx, partikler og mindre støy.

 

Kravformulering: 

Fra 1. januar 2022 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser.

Det utredes om flytende biodrivstoff til anleggsmaskiner skal inkluderes i omsetningskravet. Fram til dette er avklart har vi forbehold om bruk av biodrivstoff, og oppfordrer til å velge biogass eller nullutslippsløsninger i tråd med Miljødirektoratet sine anbefalinger.

Det skal i tilbudet lages en oversikt som viser hvilke maskiner og utstyr som skal brukes i prosjektet, i hvilken grad de er fossilfrie eller utslippsfrie, og hvilken energibærer de skal bruke.

Det skal gjennomføres tiltak for å redusere CO2-utslippene fra byggeplass. Dette skal minimum omfatte:

 • Det skal være en styrt og planlagt tørkeprosess. Der det er aktuelt, skal det brukes væskebårent distribusjonssystem for varmen. Løsninger som tilfører fukt til bygget skal begrenses.

 • Fossilfrie alternativer skal brukes til oppvarming/tørk i byggeperioden. (F.eks. jordvarme, fjernvarme, pellets eller andre fossilfrie alternativer. Eventuelt biobrensel bør være avansert biobrensel og komme fra en sertifisert bærekraftig kilde iht. produktforskriften kapittel 3, og skal tilfredsstille EN15940.

 • Alle dieseldrevne maskiner bør bruke avansert biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde iht. produktforskriften kapittel 3. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940.

 • Hvordan tørkeprosessen planlegges gjennomført og hvilke energikilder de skal bruke hvis de bruker energi for å tørke ut.

 • Alle maskiner som <sett inn maskiner du har fått innspill på i markedsdialogen din at kan gå på utslippsfri teknologi> skal være utslippsfrie.

 • All transport til og fra byggeplass <sett inn teknologi/fraktmåte du har fått innspill på i markedsdialogen din at kan gå på utslippsfri teknologi> som kan være utslippsfri skal være utslippsfri, dette gjelder blant annet transport av byggematerialer, masser og avfall.

 • Alle dieseldrevne transportkjøretøy bør bruke avansert biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde iht. produktforskriften kapittel 3. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940.

 

Dokumentasjon av kravet: 

Entreprenøren skal i tilbudet levere en skriftlig kort redegjørelse for hvordan disse punktene håndteres, med beskrivelse av relevante økonomiske og miljømessige risikoer på dette området. Beskrivelsen skal bekrefte at entreprenøren vil overholde de krav som er stilt og synliggjøre hvordan kravene planlegges ivaretatt.

Informasjon om kravet: 

Les om mer om hva utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er på Difis temasider.

Difi anbefaler en vurdering i markedet for å se hvilke teknologier du kan stille krav til før kravene stilles. Markedet er umodent, spesielt når det gjelder de største anleggsmaskinene, men bransjen har gjennom dialogmøter med f.eks. Undervisningsbygg signalisert at de ønsker krav fra det offentlige på området. Hvis det er noe markedet ikke kan levere under temaene i kravet bør du bruke det som et tildelingskriterium, hvis du skal vektlegge det i konkurransen Eventuelt kan du bruke det som et kontraktskrav.

Du bør som innkjøper presisere hva som skal beskrives; for eksempel hvilke(n) fossilfrie utslippskilde(r) som planlegges brukt, og hvordan tørkeprosessen eller andre relevante prosesser planlegges gjennomført. Dette bør også markedet utfordres på, slik at de kan få litt tid til å undersøke tilgjengelige løsninger dersom dette er nytt for dem. Du må også vurdere om det er bedre egnet å bruke utslipp fra byggeplass som et tildelingskriterium.

For betongherdig finnes det ulike løsninger som entreprenører kan vurdere om er tilstrekkelig nok dvs gir minst mulig negativ miljøeffekt. Eksempler på slike løsninger er bruk av oppvarmet betong, vintermatter, herdeakselerator, støpe inn varmerør m.m.

Dersom en stor andel av anleggsmaskinene skal gå på batteri / strøm/hydrogen etc., så kreves det at det er lagt til rette på byggeplass med bl.a. tilstrekkelig infrastruktur. En tidlig planlegging av kabel og nødvendige nettoppgraderinger som sikrer kapasiteten det ferdige bygget har behov for, vil sikre at det er tilgjengelig effekt på byggeplassen. Byggherre må tidlig ta kontakt med nettleverandør for å få på plass tidlig fremføring av kabel og nødvendige nettoppgraderinger.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Entreprenørens målsetninger for å ivareta miljøhensyn i prosjektet og på byggeplassen

Relatert kriterium

Relaterte lenker: 

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 28. okt 2021