Videreformidling av eksisterende møbelbeholdning til ombruk og sikring av optimal materialgjenvinning

Grupper: 
  • Nye møbler
  • Ombruks- og gjenvinningstjenester
Kategori: 
  • Fremme lang levetid
  • Fremme lukkede kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Ombruk og oppussing av møbler har, i tråd med avfallshierarkiet, en større miljøgevinst enn materialgjenvinning. Kravet skal bidra til å fremme lenger levetid for produktene og dermed en mer sirkulær økonomi. Når anskaffelse av nye møbler erstatter foreldede/gamle møbler, kan man etterspørre at leveringsbiler brukes både til å levere de nye møblene og samle inn/hente de gamle møblene i en enkel tur-retur ordning og således sikre en mer ressurseffektiv logistikk.

Kravformulering: 

Tilbyder (eller dennes underleverandør) skal i kontraktsperioden arbeide for å kunne tilby en ombruks- og gjenvinningstjeneste for oppdragsgivers eksisterende møbler som ikke lenger tilfredsstiller behovet. Tjenesten skal minimum omfatte følgende:

1. Ombruk av møbler: Oppdragsgivers brukte møbler skal i størst mulig grad videreformidles (selges) som brukte møbler, og hvis det er nødvendig skal de oppgraderes før de videreselges.  

2. Gjenvinning: Brukte møbler som ikke kan settes i stand til ombruk, skal materialgjenvinnes i høyest mulig grad.

3. Begrense transport: Leverandøren (eller dennes underleverandør) skal etterstrebe at brukte møbler hentes i sammenheng med utlevering av nye møbler der det lar seg gjøre, for å begrense miljøbelastningen fra transport.

4. Tilbyder skal rapportere [hvert halvår] på arbeidet med å tilby en slik ombruk- og gjenvinningstjeneste. [sett en frist /dato som sammenfaller med annen rapportering/kontraktoppfølgningsmøter]

Dokumentasjon av kravet: 

Dersom man skal bruke en underleverandør, skal det vedlegges en forpliktelseserklæring fra underleverandør når et slikt samarbeid er inngått, iht. forskrift om offentlige anskaffelser §16-10 (2)

Informasjon om kravet: 

Kravet/kontraktsvilkåret er tilpasset bruk i rammeavtaler. Et slikt krav/kontraktsvilkår kan i mange tilfeller kreve at leverandøren knytter til seg en underleverandør for å ta hånd om videreformidling til ombruk, og til gjenvinning.

Du som innkjøper bør sjekke om det er et marked som kan levere disse tjenestene i ditt område. Dersom markedet er modent og det er tilstrekkelig antall leverandører som kan levere, kan dette stilles som et krav. Dersom markedet på nåværende tidspunkt ikke kan levere disse tjenestene, kan det stilles som et kontraktsvilkår slik at leverandøren som vinner tilbudet plikter å arbeide for å kunne tilby dette, og dermed bidrar til å modne markedet for ombruk- og gjenvinningstjenester for møbler.

Kravet/kontraktsvilkåret kan også brukes i anskaffelse av flyttetjenester, og ved behov for å videreformidle/avhende større mengder møbler dersom de ikke lengre er egnet til å dekke oppdragsgivers behov.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Ombruk og oppussing av møbler har, i tråd med avfallshierarkiet, en større miljøgevinst enn materialgjenvinning. Kravet skal bidra til å fremme lenger levetid for produktene og dermed en mer sirkulær økonomi. Når anskaffelse av nye møbler erstatter foreldede/gamle møbler, kan man etterspørre at leveringsbiler brukes både til å levere de nye møblene og samle inn/hente de gamle møblene i en enkel tur-retur ordning og således sikre en mer ressurseffektiv logistikk.

Kravformulering: 

Tilbyder (eller dennes underleverandør) skal tilby en ombruks- og gjenvinningstjeneste for oppdragsgivers eksisterende møbler som minimum omfatter følgende:

1. Ombruk av møbler: Oppdragsgivers brukte møbler skal i størst mulig grad videreformidles (selges) som brukte møbler, og hvis det er nødvendig skal de oppgraderes før de videreselges. 

2. Gjenvinning: Brukte møbler som ikke kan settes i stand til ombruk, skal materialgjenvinnes i høyest mulig grad.

3. Begrense transport: Leverandøren (eller dennes underleverandør) skal etterstrebe at brukte møbler hentes i sammenheng med utlevering av nye møbler der det lar seg gjøre, for å begrense miljøbelastningen fra transport.

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder skal gi en beskrivelse av deres ordning for innsamling av møbler, samt hvilke nedstrøms verdikjeder for ombruk og gjenvinning som tas i bruk. Dette skal altså omfatte detaljer om alle involverte parter som sørger for ombruk og gjenvinning av møbelbeholdningen.

Dersom man skal bruke en underleverandør, skal det vedlegges en forpliktelseserklæring fra denne, iht. forskrift om offentlige anskaffelser §16-10 (2)

Informasjon om kravet: 

Kravet/kontraktsvilkåret er tilpasset bruk i rammeavtaler. Et slikt krav/kontraktsvilkår kan i mange tilfeller kreve at leverandøren knytter til seg en underleverandør for å ta hånd om videreformidling til ombruk, og til gjenvinning.

Du som innkjøper bør sjekke om det er et marked som kan levere disse tjenestene i ditt område. Dersom markedet er modent og det er tilstrekkelig antall leverandører som kan levere, kan dette stilles som et krav. Dersom markedet på nåværende tidspunkt ikke kan levere disse tjenestene, kan det stilles som et kontraktsvilkår slik at leverandøren som vinner tilbudet plikter å arbeide for å kunne tilby dette, og dermed bidrar til å modne markedet for ombruk- og gjenvinningstjenester for møbler.

Kravet/kontraktsvilkåret kan også brukes i anskaffelse av flyttetjenester, og ved behov for å videreformidle/avhende større mengder møbler dersom de ikke lengre er egnet til å dekke oppdragsgivers behov.

Publisert: 29. nov 2020, Sist endret: 09. Feb 2021