DFØs kriterieveiviser

Dokumentet viser krav og kriterier du har valgt i Kriterieveiviseren. I tillegg finner du argumenter og motivasjon, samt nyttig informasjon om det enkelte krav og kriterium og lenker til mer veiledning om bruk av kriterier i offentlige anskaffelser.

Feltene markert med en stiplet ramme og saks er formuleringer til krav og kriterier og dokumentasjon av disse. De er DFØs forslag til tekster dere kan bruke. Oppdragsgiver velger selv om hele eller deler av kravformuleringene skal med i konkurransen.

Feltene med tekster for krav og dokumentasjon inneholder en unik identifikasjonskode. Det er viktig at du tar med denne når du bruker informasjonen i ditt KGV eller annet innkjøpssystem. Ved bruk av koden kan vi se om teksten DFØ har formulert, brukes som den er eller om den blir omskrevet. Formålet er å få god styringsinformasjon om DFØs verktøy og forbedre tilbudet til brukerne. Informasjonen kobles ikke til andre opplysninger om brukerne, som e-post- eller IP-adresser.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig verktøy, ser vi på brukermønsteret til dem som bruker Kriterieveiviseren. For å analysere informasjonen, bruker vi Google Analytics. DFØ anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.  

Les mer om DFØs retningslinjer for personvern 


Miljøkompetanse hos byggeplassledelsen (Totalentreprise)

Basis | Kvalifikasjonskrav | Rigg og drift

Hovedformål

Motiv

Har byggherre høye miljøambisjoner og vil oppnå resultater er det viktig at byggeplassledelsen er rigget for å ivareta miljø i prosjektene. Har byggherren høye ambisjoner i ett eller flere miljøtema, kan det derfor være behov for at leverandør har særskilt kompetanse, for å realisere målsetningene på en god og effektiv måte.

Argument

Å stille krav til at leverandøren har kompetanse innen et eller flere miljøtema vil bidra til at leverandøren har bedre forståelse for miljøambisjonene i prosjektet, og det er dermed større sannsynlighet for at miljøambisjonene ivaretas bedre i gjennomføringen.

Kravformulering

Kravreferanse: Difi-KV-113.110-1

Byggeplassledelsen omfatter minimum rollene entreprenørens prosjektleder, anleggsleder og prosjekteringsgruppeledelse (PGL).

Leverandøren skal ha kompetanse og erfaring hos byggeplassledelse i å ivareta følgende miljøtema i relevante byggeprosjekter.

 

Eksempel på miljøtemaer:

  • LCC

  • Miljøprogram

  • Inneklima

  • Utearealer og økologi

  • Klimagassberegninger

  • Sirkulær økonomi

 

Dokumentasjon av kravet

Kravreferanse: Difi-KV-113.110-1

Leverandør skal levere en kort beskrivelse av kompetanse og erfaring hos byggeplassledelsen med hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i 1-3 relevante prosjekter som leverandør har gjennomført de siste 5 årene, og hvorfor disse er relevante, se mal.

Tabell 1: Mal for å dokumentere referanseprosjekter. Fylles ut for de spesifiserte rollene som har hatt relevant erfaring og kompetanse på miljø.

Referanseprosjekt nr.

Prosjektnavn og oppdragsgiver for prosjektet Tidsperiode for oppdraget Prosjektets størrelse (BTA) Entreprisekostnad (NOK)

Prosjektets relevans

Prosjekter der entreprenørens prosjektleder har hatt relevant erfaring og kompetanse på miljø.

1          
2          
3          
Prosjekter der entreprenørens anleggsleder har hatt relevant erfaring og kompetanse på miljø.
1          
2          
3          
Prosjekter der prosjekteringsgruppeledelse (PGL) har hatt relevant erfaring og kompetanse på miljø.
1          
2          
3          

Informasjon om kravet

Kravene for å bli kvalifisert vurderes. Difi anbefaler at du sjekker med markedet hvor høyt krav du kan ha, for å få en god konkurranse. Tildelingskriterier med miljøkompetanse hos tilbudt personell kan brukes for å få konkurranse på den rette miljøkompetansen i de ressursenes som tilbys i tilbudet

Hvis markedet er umodent på et område kan det for eksempel være hensiktsmessig å la leverandøren få innhente ønsket kompetanse i et eller flere miljøtema i form av utdanning/kurs etter konkurransen som et kontraktskrav. Om du ikke kjenner til om markedet kan levere deg denne kompetansen, bør du sjekke dette ved markedsdialog. Er det tilstrekkelig kompetanse i markedet kan dette gjøres i tildelingskriterier eller kvalifikasjonskrav. Hvis du gjennom dialog med det aktuelle markedet finner ut at det ikke er bygget et eneste passivhus i området og det ikke finnes firma i nærheten som innehar denne kompetansen, kan det være fornuftig å ta dette som et kontraktskrav.

Kravet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner. Dette er føringer som legges i tidligfase i prosjektet og bør foreligge senest under skisseprosjektfasen.

Valgte emner må også henge sammen med de kriterier som ellers stilles i prosjektet. Dersom det for eksempel stilles krav om reduksjon av klimagassutslipp bør du vurdere å stille krav til kompetanse og erfaring hos leverandøren på dette.

 

 

Veiledning for dialog med markedet

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 15. okt 2018, Kravreferanse: Difi-KV-113.110-1