DFØs kriterieveiviser

Dokumentet viser krav og kriterier du har valgt i Kriterieveiviseren. I tillegg finner du argumenter og motivasjon, samt nyttig informasjon om det enkelte krav og kriterium og lenker til mer veiledning om bruk av kriterier i offentlige anskaffelser.

Feltene markert med en stiplet ramme og saks er formuleringer til krav og kriterier og dokumentasjon av disse. De er DFØs forslag til tekster dere kan bruke. Oppdragsgiver velger selv om hele eller deler av kravformuleringene skal med i konkurransen.

Feltene med tekster for krav og dokumentasjon inneholder en unik identifikasjonskode. Det er viktig at du tar med denne når du bruker informasjonen i ditt KGV eller annet innkjøpssystem. Ved bruk av koden kan vi se om teksten DFØ har formulert, brukes som den er eller om den blir omskrevet. Formålet er å få god styringsinformasjon om DFØs verktøy og forbedre tilbudet til brukerne. Informasjonen kobles ikke til andre opplysninger om brukerne, som e-post- eller IP-adresser.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig verktøy, ser vi på brukermønsteret til dem som bruker Kriterieveiviseren. For å analysere informasjonen, bruker vi Google Analytics. DFØ anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.  

Les mer om DFØs retningslinjer for personvern 


Tilgjengelighet på drivstoff (Tjenester)

Avansert | Særskilte kontraktsvilkår | Motorteknologi og drivstoff

Hovedformål

Hovedformålet er å redusere luftforurensing og klimagassutslipp fra kjøretøy, ved at drivstoff som er mindre tilgjengelig men mer klima- og miljøvennlig, og som man har blitt tilbudt, blir levert gjennom hele kontraktsperioden.

Kravformulering

Kravreferanse: Difi-KV-3008.3009-1

Ved bruk av biodrivstoff (biodiesel, biogass og bioetanol) eller drivstoff tilpasset kjøretøy på nullutslippsteknologi (som elektrisitet og hydrogen), skal dokumentasjon på at drivstoffet er tilgjengelig foreligge senest ved oppstart av kontrakt.

Dersom det anskaffes biodrivstoff, skal leverandøren gjennom kontraktsperioden levere dokumentasjon fra omsetter som viser at partiene med biodrivstoff som brukes på kontrakten, oppfyller bærekraftskriteriene i produktforskriften, og at disse partiene med drivstoff oppfyller kravene til biodrivstoff som er stilt i kontrakten.

[Rapportering skal gjøres hver 6. måned og skal være oppdragsiver i hende senest 15. dag i påfølgende måned (for perioden 1.1-30.6, senest 15. juli)].  

Dokumentasjon av kravet

Kravreferanse: Difi-KV-3008.3009-1

Ved bruk av biodrivstoff

- Kopi av kontrakt med drivstoffomsetter skal foreligge senest ved oppstart av kontrakt. 

- Dokumentasjon fra omsetter som viser at partiene med biodrivstoff som brukes på kontrakten oppfyller bærekraftskriteriene i produktforskriften, og at partiene med drivstoff oppfyller kravene til biodrivstoff som er stilt i kontrakten.

Ved bruk av drivstoff tilpasset kjøretøy på nullutslippsteknologi

- Beskrivelse av hvordan drivstoffet skal gjøres tilgjengelig [maks. 1 A4-side]. 

 

Informasjon om kravet

Felles for en rekke biodrivstoff og drivstoff tilpasset kjøretøy på nullutslippsteknologi, er at de ikke er lett tilgjengelige i hele Norge. Det er derfor lurt å kontraktfeste at drivstoff som tilbys faktisk kan leveres.

Kontrakter for innsamling av husholdningsavfall inngås ofte om lag ett år før oppstart av kontrakten. Det er derfor rikelig med tid for leverandøren til å inngå en kontrakt om drivstoffdistribusjon før oppstart av kontrakten, og til å dokumentere dette.

Omsettere av biodrivstoff skal kunne dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene i produktforskriften for sine partier biodrivstoff (se lenke til produktforskriften under "eksterne dokumenter").

Ved å inkludere en dagbotsklausul i kontrakten, kan man utløse denne hvis det skulle skje at leverandøren ved oppstart ikke kjører med avtalt drivstoff eller motorteknologi. Dagboten kan se slik ut:

Dagbot ved mangel:

Dersom fastsatte krav til miljøprestasjon eller forhold knyttet til miljøprestasjonen ikke overholdes (som valg av drivstoff og motorteknologi), og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger en forsinkelse fra Leverandørens side som grunnlag for dagbot. Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør [0,15 % av samlet vederlag for leveransen (kontraktsummen ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager]. Så lenge dagboten løper, kan Kunden ikke heve avtalen. Denne tidsbegrensningen gjelder imidlertid ikke hvis Leverandøren, eller noen denne svarer for, har gjort seg skyldig i forsett eller grov uaktsomhet. Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan Leverandøren kreve en nedsettelse av dagboten som står i forhold til Kundens mulighet til å nyttiggjøre seg den del av ytelsen som er levert.

Nyttig å kombinere med

  • Kravspesifikasjon Utslipp fra kjøretøy
  • Tildelingskriterium Utslipp fra kjøretøy

 

Publisert: 28. sep 2018, Sist endret: 15. okt 2018, Kravreferanse: Difi-KV-3008.3009-1

Lønns- og arbeidsvilkår (Tjenester)

Basis | Særskilte kontraktsvilkår | Lønns- og arbeidsvilkår

Hovedformål

Hovedformålet er å sikre at krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter følges.

Kravformulering

Kravreferanse: Difi-KV-10381.10382-1

Difi har utarbeidet standardiserte kontraktsvilkår for lønns- og arbeidsvilkår som ligger på Difi sine nettsider, som kan brukes i alle anskaffelser. 

Dokumentasjon av kravet

Kravreferanse: Difi-KV-10381.10382-1

Difi har utarbeidet standardiserte kontraktsvilkår for lønns- og arbeidsvilkår som ligger på Difi sine nettsider, med eksempler på dokumentasjonskrav, som kan brukes i alle anskaffelser.

Informasjon om kravet

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår.  Forskriften får anvendelse på tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,3 million kroner ekskl. mva. for statlige myndigheter og 2 millioner kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgivere. Forskriften stiller også krav om kontroll av at kravene er oppfylt.

Publisert: 22. aug 2019, Sist endret: 22. aug 2019, Kravreferanse: Difi-KV-10381.10382-1