Batterikapasitet på berbare PC-ar

Grupper: 
  • PC-ar og skjermar
Kategori: 
  • Forlenge levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Hovudføremålet er å sikre god batterikapasitet og eit robust batteri med lang forventa levetid.

 

Utforming av krav: 

Alle einingar skal leverast med maksimalt tilgjengeleg batterikapasitet som ikkje påverkar maskina sin formfaktor.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal stadfeste av kravet er oppfylt og beskrive batteria sin kapasitet og minimum varigheit ved fullada batteri.

Informasjon om kravet: 

Kravet til batterikapasitet er ei ytingsskildring som skal skildre at oppdragsgjevar får det beste tilgjengelege batteriet i PC-en. For at oppdragsgjevar skal kjenne til kva som er varigheit på batteriet frå fullada til utlada skal dette skildrast av leverandør.

Brukaråtferd påverkar batterilevetid, og leverandør bør oppmodast til å dele informasjon om korleis oppdragsgjevar kan bidra til lengst mogleg levetid på IT-utstyret sitt (som temperatur, bruk av dvalemodus etc., som bør spreiast internt i organisasjonen til oppdragsgjevar).

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Hovudføremålet er å sikre høg batterikapasitet og eit robust batteri med lang dokumentert levetid.

Utforming av krav: 

1) Alle einingar skal leverast med maksimalt tilgjengeleg batterikapasitet som ikkje påverkar maskina si formfaktor.

og

2) Hovudbatteri skal tole minst 300 ladesyklusar med minst 60 % attverande kapasitet (SoC). Minimum mengde ladesyklusar med minst 60 % attverande kapasitet på hovudbatteriet må skrivast på sertifikatet.

 

 

Dokumentasjon av kravet: 

1) Leverandøren skal stadfeste at kravet er oppfylt og beskrive batteria sin kapasitet og minimum varigheit ved fullada batteri.

og

2) Levere gyldig sertifikat på TCO Certified generasjon 8 eller tilsvarande Type I miljømerkeordning som viser at kravet er oppfylt eller levere testrapport(ar) på batteriet i samsvar med IEC 61960 frå ISO 17025 akkreditert laboratorium.

Informasjon om kravet: 

Kravet til batterikapasitet er ei ytingsskildring som skal skildre at oppdragsgjevar får det beste tilgjengelege batteriet i PC-en. For at oppdragsgjevar skal kjenne til kva som er varigheit på batteriet frå fullada til utlada skal dette skildrast av leverandør.

Meininga med krav 2 er å sikre at batteriet er robust og at kapasiteten ikkje taper seg ved bruk, meir enn det er meint. Kravet inngår i TCO Certified generasjon 8 (punkt 6.5 Battery longevity). Målet er at min. 30 prosent av IT-utstyr på den internasjonale marknaden skal klare krava i sertifiseringa når ein ny generasjon vert lansert, så det fins fleire produsentar som oppfyll krava, og at man oppnår konkurranse i anskaffinga. 

TCO Certifieds product finder (se «Relaterte lenker») viser kor mange produktar som er sertifisert av TCO Certified innen produktkategoriar som PC-ar, skjermer og nettbrett, men IT-utstyr treng ikkje å vere sertifisert av TCO Certified for å tilfredsstille kravet.

Ladestatus (SoC) gjev informasjon om attverande batterilading (0-100 %). Kapasiteten til eit nytt batteri skal vere 100 %. Ein batterisyklus er fullført når batteriet er fullstendig utlada frå 100 % til 0 % og deretter lada tilbake til 100 %. Talet på batteriladesyklusar påverkar levetida til batteriet, og robuste batteri vil tole fleire ladesyklusar før kapasiteten reduserast.

Brukaråtferd påverkar batterilevetid, og leverandør bør oppmodast til å dele informasjon om korleis oppdragsgjevar kan bidra til lengst mogleg levetid på IT-utstyret sitt (som temperatur, bruk av dvalemodus etc., som bør spreiast internt i organisasjonen til oppdragsgjevar).

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 18. sep 2019, Sist endra: 13. feb 2020