Branntryggleik og å unngå bruk av flammehemmarar

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme rene kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Flammehemmarar som blir brukte i møbelproduksjon utgjer ein risiko for både helse og miljø. Produsentar bør difor unngå bruken av desse og heller levere produkt som tar hand om flammehemming som funksjon på annan måte, til dømes ved bruk av lite brennbare tekstilfiber og flammehemmande tekstil.

Utforming av krav: 

Flammehemmarar: Det skal ikkje førekome flammehemmarar i møbelprodukta. Dette inkluderer både organiske fosfor- og nitrogenbaserte flammehemmarar, og halogenerte flammehemmarar.

For å overhalde brannkrava, kan leverandøren velje flammeresistente tekstil.

Brannkrav: Stoppa møblar som blir leverte til oppdragsgjevar skal stå imot tenning i samsvar med fastsette standardar som følgjer:

Stoppa møblar:

  • NS-EN 1021-2 (fyrstikktesten)

Madrassar og stoppa sengebotnar:

  • NS-EN 597-2 (fyrstikktesten)

Dokumentasjon av kravet: 

Relevante testrapportar på at brannkrava er oppfylte, samt erklæring frå produsent(ar) om at flammehemmarar ikkje førekjem i møbelprodukta på dei produkta oppdragsgjevar bed om.

Informasjon om kravet: 

Kravet bør stillast i alle* anskaffingar som inkluderer stoppa møblar og andre møblar der tekstil er ein del av produktet.

Kravet skal bidra til å ta hand om omsynet til branntryggleik, og samstundes unngå unødig bruk av helseskadelege flammehemmarar.

*For nokre anskaffingar skal det stillast strengare krav til branntryggleik enn testane som er gjevne opp i kravet. I desse tilfella kan det vere naudsynt med bruk av flammehemmarar for å overhalde brannkravet. Oppdragsgjevar bør i slike tilfelle gå i dialog med leverandør om kva slags flammehemmarar som kan takast i bruk for både å ta hand om brannkrava, og avgrense den helse- og miljøskadelege effekten av flammehemmarar.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endra: 29. nov 2020