Driftskostnader

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Inneklima

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Ved å setje krav til driftskostnader, får ein utleigar til å ta vare på tekniske installasjonar og tilpasse bygget til leigetakar sine behov, slik at ein kan minimere uføresette utgifter. System for styring og kontroll av innemiljø optimaliserer energibruken.

Utforming av krav: 

Maksimalt årleg energikostnad skal vere kr 160 kr/ m2 eks mva. (Gjeven ein energipris på kr. 0,70- inkl. nettleige og avgifter.) Energiprisen er fast i to år, og seinare endringar i energiprisen vil ta utgangspunkt i ein årleg energibruk på maksimalt 200 +/- 20 kWh/m2 år.

Som del av leigekontrakten skal det avtalast kva føresetnader, driftstider, romtemperaturar og møblerings-/persontettleik som ligg til grunn for energibruken.

Dokumentasjon av kravet: 

Kravet gjelder som snittkrav for det leide arealet. Når leieobjektet ikke omfatter hele bygget, og der det ikke finnes egen delmåling for det leide arealet, er kravet snittkrav for hele bygget. Kravet dokumenteres med beregning eller med energilogg fra de siste 1-3 årene. 

Informasjon om kravet: 

Det skal avtalast ein maksimal årleg energikostnad, og det skal avtalast ein maksimalt årleg energibruk for det leigde arealet.

Årleg energibruk vil variere avhengig av uteklima og korleis brukaren bruker lokala, brukstider, ønskte innetemperaturnivå, luftmengder m.m.

Det er difor rådd til at avtalen baserast på ein sannsynleg verdi for årleg energibruk, og at den sannsynlege verdien har eit tillate variasjonsintervall som aksepterast som ein normal energibruk utan avvik.

Vidare er det rådd til at det avtalast kva føresetnader for driftstider, romtemperatur og møblerings-/persontettleik som ligg til grunn for energibruken. Om det ikkje blir avtalt føresetnader for den budsjetterte energibruken, er det svært vanskeleg å plassere eit ansvar når det er sprik mellom budsjett og bruk.

Der bygget ikkje har delmåling av energibruk for alle areal, bør (kan) det vurderast system for fordeling av samla energibruk på ulike leigetakarar.

Bruken av lokala kan dokumenterast gjennom logg frå SD-anlegg, men det finst også ei rekkje webbaserte løysingar som måler sentrale inneklimaparametrar, temperatur, fukt, CO2-nivå m.m. Data frå målingane samlast opp i «Skya» og kan brukast til å dokumentere bruken av lokala og fastleggje eventuelle avvik. Døme på avvik er lågare/høgare romtemperaturar på sommar og vinter, og driftstider for lokala.

Slike løysingar er effektive verktøy til å dokumentere brukarane sin bruk av lokala. Systemet kan også brukast til ei kontinuerleg optimering av drifta som del av avtalar i «Miljøavtale» eller tilsvarande ordningar. Løysinga kan brukast til ei fordeling av energibruken mellom ulike leigetakarar. Prinsippet er då at forbruket fordelast etter krav til temperaturar, driftstider m.m. for kvar enkelt leigetakar.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Ved å setje krav til driftskostnader, får ein utleigar til å ta vare på tekniske installasjonar og tilpasse bygget til leigetakar sine behov, slik at ein kan minimere uføresette utgifter. System for styring og kontroll av innemiljø optimaliserer energibruken.

Utforming av krav: 

Maksimalt årleg energikostnad skal vere kr 120 kr/ m2 eks mva. (Gjeven ein energipris på kr. 0,70- inkl. nettleige og avgifter.) Energiprisen er fast i to år, og seinare endringar i energiprisen vil ta utgangspunkt i ein årleg energibruk på maksimalt 150 +/-20 kWh/m2 år.

Som del av leigekontrakten skal det avtalast kva føresetnader, driftstider, romtemperaturar og møblerings-/persontettleik som ligg til grunn for energibruken.

Dokumentasjon av kravet: 

Kravet gjeld som snittkrav for det leigde arealet. Når leigeobjektet ikkje omfattar heile bygget, og der det ikkje finst eiga delmåling for det leigde arealet, er kravet snittkrav for heile bygget. Kravet dokumenterast med utrekning eller med energilogg frå dei siste 1-3 åra.

Informasjon om kravet: 

Det skal avtalast ein maksimal årleg energikostnad, og det skal avtalast ein maksimalt årleg energibruk for det leigde arealet.

Årleg energibruk vil variere avhengig av uteklima og korleis brukaren bruker lokala, brukstider, ønskte innetemperaturnivå, luftmengder m.m.

Det er difor rådd til at avtalen baserast på ein sannsynleg verdi for årleg energibruk, og at den sannsynlege verdien har eit tillate variasjonsintervall som aksepterast som ein normal energibruk utan avvik.

Vidare er det rådd til at det avtalast kva føresetnader for driftstider, romtemperatur og møblerings-/persontettleik som ligg til grunn for energibruken. Om det ikkje blir avtalt føresetnader for den budsjetterte energibruken, er det svært vanskeleg å plassere eit ansvar når det er sprik mellom budsjett og bruk.

Der bygget ikkje har delmåling av energibruk for alle areal, bør (kan) det vurderast system for fordeling av samla energibruk på ulike leigetakarar.

Bruken av lokala kan dokumenterast gjennom logg frå SD-anlegg, men det finst også ei rekkje webbaserte løysingar som måler sentrale inneklimaparametrar, temperatur, fukt, CO2-nivå m.m. Data frå målingane samlast opp i «Skya» og kan brukast til å dokumentere bruken av lokala og fastleggje eventuelle avvik. Døme på avvik er lågare/høgare romtemperaturar på sommar og vinter, og driftstider for lokala.

Slike løysingar er effektive verktøy til å dokumentere brukarane sin bruk av lokala. Systemet kan også brukast til ei kontinuerleg optimering av drifta som del av avtalar i «Miljøavtale» eller tilsvarande ordningar. Løysinga kan brukast til ei fordeling av energibruken mellom ulike leigetakarar. Prinsippet er då at forbruket fordelast etter krav til temperaturar, driftstider m.m. for kvar enkelt leigetakar.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Ved å setje krav til driftskostnader, får ein utleigar til å ta vare på tekniske installasjonar og tilpasse bygget til leigetakar sine behov, slik at ein kan minimere uføresette utgifter. System for styring og kontroll av innemiljø optimaliserer energibruken.

Utforming av krav: 

Maksimalt årleg energikostnad skal vere kr 85 kr/ m2 eks mva. (Gjeven ein energipris på kr. 0,70- inkl. nettleige og avgifter.) Energiprisen er fast i to år, og seinare endringar i energiprisen vil ta utgangspunkt i ein årleg energibruk på maksimalt 100 +/- 20 kWh/m2 år.

Som del av leigekontrakten skal det avtalast kva føresetnader, driftstider, romtemperaturar og møblerings-/persontettleik som ligg til grunn for energibruken.

Dokumentasjon av kravet: 

For energibruk til oppvarming og kjøling gjelder kravet som snittkrav for det leide arealet. Når leieobjektet ikke omfatter hele bygget, og der det ikke finnes egen delmåling for det leide arealet, er kravet snittkrav for hele bygget.

For energiforbruk gjelder kravet for delmåling av forbruk i det leide arealet. Delmåling av energiforbruk skal dekke hele forbruket i det leide arealet.

Kravet dokumenteres med beregning eller med energilogg fra de siste 1-3 årene.

Informasjon om kravet: 

Det skal avtalast ein maksimal årleg energikostnad, og det skal avtalast ein maksimalt årleg energibruk for det leigde arealet.

Årleg energibruk vil variere avhengig av uteklima og korleis brukaren bruker lokala, brukstider, ønskte innetemperaturnivå, luftmengder m.m.

Det er difor rådd til at avtalen baserast på ein sannsynleg verdi for årleg energibruk, og at den sannsynlege verdien har eit tillate variasjonsintervall som aksepterast som ein normal energibruk utan avvik.

Vidare er det rådd til at det avtalast kva føresetnader for driftstider, romtemperatur og møblerings-/persontettleik som ligg til grunn for energibruken. Om det ikkje blir avtalt føresetnader for den budsjetterte energibruken, er det svært vanskeleg å plassere eit ansvar når det er sprik mellom budsjett og bruk.

Der bygget ikkje har delmåling av energibruk for alle areal, bør (kan) det vurderast system for fordeling av samla energibruk på ulike leigetakarar.

Bruken av lokala kan dokumenterast gjennom logg frå SD-anlegg, men det finst også ei rekkje webbaserte løysingar som måler sentrale inneklimaparametrar, temperatur, fukt, CO2-nivå m.m. Data frå målingane samlast opp i «Skya» og kan brukast til å dokumentere bruken av lokala og fastleggje eventuelle avvik. Døme på avvik er lågare/høgare romtemperaturar på sommar og vinter, og driftstider for lokala.

Slike løysingar er effektive verktøy til å dokumentere brukarane sin bruk av lokala. Systemet kan også brukast til ei kontinuerleg optimering av drifta som del av avtalar i «Miljøavtale» eller tilsvarande ordningar. Løysinga kan brukast til ei fordeling av energibruken mellom ulike leigetakarar. Prinsippet er då at forbruket fordelast etter krav til temperaturar, driftstider m.m. for kvar enkelt leigetakar.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Ved å sette krav til driftskostnader, får en utleier til å ivareta tekniske installasjoner og tilpasse bygget til leietagers behov, slik at uforutsette utgifter minimeres. Systemer for styring og kontroll av innemiljø optimaliserer energibruken.

Utforming av krav: 

Maksimal årleg energikostnad skal vere kr 50 kr/ m2 eks mva. (Gjeven ein energipris på kr. 0,70- inkl. nettleige og avgifter.) Energiprisen er fast i to år, og seinare endringar i energiprisen vil ta utgangspunkt i ein årleg energibruk på maksimalt 50 +/- 15 kWh/m2 år.

Som del av leigekontrakten skal det avtalast kva føresetnader, driftstider, romtemperaturar og møblerings-/persontettleik som ligg til grunn for energibruken.

Dokumentasjon av kravet: 

For energibruk til oppvarming og kjøling gjeld kravet som snittkrav for det leigde arealet,  når leigeobjektet ikkje omfattar heile bygget.

Der det ikkje finst eiga delmåling for det leigde arealet, er kravet at det skal monterast system for fordeling av energibruk til oppvarming, kjøling og ventilasjon basert på eit objektivt fordelingsprinsipp. Som system kan det brukast fordeling etter ønskt og levert romtemperatur på vinter (oppvarming), ønskt og levert romtemperatur på sommar (kjøling) og ønskt og levert CO2 nivå i snitt over året (ventilasjon). Konferer notar under for forklaring av prinsipp.

For energiforbruk gjeld kravet for delmåling av forbruk i det leigde arealet. Delmåling av energiforbruk skal dekkje heile forbruket i det leigde arealet.

Kravet dokumenterast med utrekning eller med energilogg frå dei siste 1-3 åra.

Informasjon om kravet: 

Det skal avtalast ein maksimal årleg energikostnad, og det skal avtalast ein maksimalt årleg energibruk for det leigde arealet.

Årleg energibruk vil variere avhengig av uteklima og korleis brukaren bruker lokala, brukstider, ønskte innetemperaturnivå, luftmengder m.m.

Det er difor rådd til at avtalen baserast på ein sannsynleg verdi for årleg energibruk, og at den sannsynlege verdien har eit tillate variasjonsintervall som aksepterast som ein normal energibruk utan avvik.

Vidare er det rådd til at det avtalast kva føresetnader for driftstider, romtemperatur og møblerings-/persontettleik som ligg til grunn for energibruken. Om det ikkje blir avtalt føresetnader for den budsjetterte energibruken, er det svært vanskeleg å plassere eit ansvar når det er sprik mellom budsjett og bruk.

Der bygget ikkje har delmåling av energibruk for alle areal, bør (kan) det vurderast system for fordeling av samla energibruk på ulike leigetakarar.

Bruken av lokala kan dokumenterast gjennom logg frå SD-anlegg, men det finst også ei rekkje webbaserte løysingar som måler sentrale inneklimaparametrar, temperatur, fukt, CO2-nivå m.m. Data frå målingane samlast opp i «Skya» og kan brukast til å dokumentere bruken av lokala og fastleggje eventuelle avvik. Døme på avvik er lågare/høgare romtemperaturar på sommar og vinter, og driftstider for lokala.

Slike løysingar er effektive verktøy til å dokumentere brukarane sin bruk av lokala. Systemet kan også brukast til ei kontinuerleg optimering av drifta som del av avtalar i «Miljøavtale» eller tilsvarande ordningar. Løysinga kan brukast til ei fordeling av energibruken mellom ulike leigetakarar. Prinsippet er då at forbruket fordelast etter krav til temperaturar, driftstider m.m. for kvar enkelt leigetakar.

Publisert: 13. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020