Energieffektiv belysning

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at lokala har energieffektiv belysning, som er med på å halde driftskostnadene nede.

Utforming av krav: 

Det skal veljast energieffektiv belysning med låg energibruk. Belysningssystemet skal tilfredsstille eit maksimalt LENI tal på 25 kWh/m2 år, som svarar til snitt-belastning på 8 W/m2 i driftstida.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS-EN 15193.

Informasjon om kravet: 

Ein kan oppnå vesentlege energireduksjonar ved å setje krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønsemda for ulike bygningar. Noverdien varierer frå -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønsam (KRD Rapport Utgreiing av moglege komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigaste årsaka til variasjonen er isoleringstilstanden til bygget. Dårleg isolerte bygg (typisk eldre bygg) gjev lågare energireduksjon då ein vesentleg del av energibruken nyttiggjerast til oppvarming. Dette vil ikkje gjelde for godt isolerte nyare bygg. Der det er gjort etterisoleringar av bygget vil tiltaket vanlegvis ha ein positiv noverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til eit energieffektivt system, er mogleg i dei fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/kan stillast relativt krevjande krav sjølv på minimumsnivå.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at lokala har energieffektiv belysning, som er med på å halde driftskostnadene nede.

Utforming av krav: 

Det skal veljast energieffektiv belysning med låg energibruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 20 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 6.4 W/m2 i driftstida.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS-EN 15193.

Informasjon om kravet: 

Ein kan oppnå vesentlege energireduksjonar ved å setje krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønsemda for ulike bygningar. Noverdien varierer frå -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønsam (KRD Rapport Utgreiing av moglege komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigaste årsaka til variasjonen er isoleringstilstanden til bygget. Dårleg isolerte bygg (typisk eldre bygg) gjev lågare energireduksjon då ein vesentleg del av energibruken nyttiggjerast til oppvarming. Dette vil ikkje gjelde for godt isolerte nyare bygg. Der det er gjort etterisoleringar av bygget vil tiltaket vanlegvis ha ein positiv noverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til eit energieffektivt system, er mogleg i dei fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/kan stillast relativt krevjande krav sjølv på minimumsnivå.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at lokala har energieffektiv belysning, som er med på å halde driftskostnadene nede.

Utforming av krav: 

Det skal veljast energieffektiv belysning med låg energibruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille eit maksimalt LENI tal på 16 kWh/m2 år, som svarar til snittbelastning på 5 W/m2 i driftstida.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS-EN 15193.

Informasjon om kravet: 

Ein kan oppnå vesentlege energireduksjonar ved å setje krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønsemda for ulike bygningar. Noverdien varierer frå -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønsam (KRD Rapport Utgreiing av moglege komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigaste årsaka til variasjonen er isoleringstilstanden til bygget. Dårleg isolerte bygg (typisk eldre bygg) gjev lågare energireduksjon då ein vesentleg del av energibruken nyttiggjerast til oppvarming. Dette vil ikkje gjelde for godt isolerte nyare bygg. Der det er gjort etterisoleringar av bygget vil tiltaket vanlegvis ha ein positiv noverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til eit energieffektivt system, er mogleg i dei fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/kan stillast relativt krevjande krav sjølv på minimumsnivå.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at lokala har energieffektiv belysning, som er med på å halde driftskostnadene nede.

Utforming av krav: 

Det skal veljast energieffektiv belysning med låg energibruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille eit maksimalt LENI tal på 10 kWh/m2 år, som svarar til snittbelastning på 3,4 W/m2 i driftstida.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS-EN 15193.

Informasjon om kravet: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Publisert: 14. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020