Energiforbruk

Grupper: 
 • Varebil
Kategori: 
 • Energiforbruk

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterium

Hovudføremål: 

Dette kriteriet premierer køyretøy med lågt energiforbruk og med eit lågare drivstofforbruk. Samstundes motiverer det til innovasjon av meir energieffektive j

køyretøy.

Hovudføremålet med miljøkriteriet er å premiere køyretøy med lågt energiforbruk.

Utforming av tildelingskriterium: 

Leverandøren vert itt poeng etter ein skala frå 0 – 10 der 10 poeng er best og vert gitt til tilbodet som er mest energieffektivt.

Vurderinga er basert på følgjande element:

 • Energiforbruk (elbilar)
 • Energiinnhaldet i drivstoffet (hydrogen-, diesel-, bensin-, biogassbiler)

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Energiforbruk vil bli vurdert på informasjonen som ligg i Statens vegvesen sin «Nybilveljar».

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Dette tildelingskriteriet bør brukast i kombinasjon med krav til CO2- eller NOx-utslepp. Ved å stille eit spydspisskrav til anten CO2 eller NOx, sikrar du at tilboda møter ein minimumsstandard. Tildelingskriteriet for energiforbruk fungerer som ein metode for å skilje mellom nullutsleppskøyretøy.  Dei tilbydde personbilane vil bli vekta i høve til tilbydd volum.

Utrekningsmetode:

Energiforbruk (kWh/100km):   

 • Elbil = energiforbruk
 • Hydrogenbil = hydrogenforbruk *energiinnhaldet i drivstoffet
 • Ladbare hybridbilar = drivstofforbruk *energiinnhaldet i drivstoffet + energiforbruk (el)
 • Fossildrivne bilar = drivstofforbruk * energiinnhaldet i drivstoffet

energiinnhaldet i drivstoffet:

 • Hydrogen: 3,5 kWh/m3 eller 39,7 kWh/kg
 • Diesel: 10,8 kWh/l eller 12,5 kWh/kg
 • Bensin: 8,8 kWh/l eller 12 kWh/kg
 • Naturgass: 10,3 kWh/m3 eller 13,0 kWh/kg

Døme: 

Behov:

 • 7 nullutslippsbilar + 3 bilar med firehjulstrekk
 • Tilbod A: 7 elbilar + 1 bensinbil + 2 dieselbilar
 • Tilbod B: 7 elbilar + 3 dieselbilar

Energiforbruk :

 • Tilbod A: 7*1,7 + 1*5,54 + 2 * 5,94 = 29,32
 • Tilbod B: 7*1,7 + 3*5,94 = 28,67

Resultat:

 • Tilbod B oppnår 10 poeng.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterium

Hovudføremål: 

Dette kriteriet premierer køyretøy med lågt energiforbruk og dermed eit lågare drivstofforbruk. Samtidig motiverer det til innovasjon av meir energieffektive køyretøy.

Hovudføremålet med miljøkriteriet er å premiere køyretøy med lågt energiforbruk.

 

Utforming av tildelingskriterium: 

Leverandøren vert gitt poeng etter ein skala frå 0 – 10 der 10 poeng er best og vert gitt til tilbodet som er mest energieffektivt.

Vurderinga er basert på følgjande element: 

 • Energiforbruk (elbilar)
 • Energiinnhaldet i ddrovstoffet (hydrogen, diesel, bensin, naturgass)

 

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Energiforbruk vil bli vurdert på informasjonen som ligg i Statens vegvesen sin «Nybilveljar».

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Dette tildelingskriteriet bør brukast i kombinasjon med krav til CO2- eller NOx-utslepp. Slik forsikrar du at tilboda møter ein minimumsstandard.

Tildelingskriteriet for energiforbruk fungerer som ein metode for å premiere tilbod med lågare utslepp. De tilbydde personbileae vil bli vekta i høve til tilbydd volum.

Utrekningsmetode:

Energiforbruk (kWh/100km):

 • Elbil = energiforbruk
 • Hydrogenbil = hydrogenforbruk *energiinnhaldet i drivstoffet
 • Ladbare hybridbilar = drivstofforbruk *energiinnhaldet i drivstoffet + energiforbruk (el)
 • Fossildrevne bilar = drivstofforbruk * energiinnaldet i drivstoffet

Enegiinnhldet i drivstoffet: 

 • Hydrogen: 3,5 kWh/m3 eller 39,7 kWh/kg. 
 • Diesel: 10,8 kWh/l eller 12,5 kWh/kg.
 • Bensin: 8,8 kWh/l eller 12 kWh/kg.
 • Naturgass: 10,3 kWh/m3 eller 13,0 kWh/kg. 

Døme: 

 • Behov: 7 nullutslippsbiler + 3 bilar med firehjulstrekk
 • Tilbod A:  7 elbilar + 1 bensinbil + 2 dieselbilar
 • Tilbod B: 7 elbilar + 3 dieselbilar

Energiforbruk:

 • Tilbod A: 7*1,7 + 1*5,54 + 2 * 5,94 = 29,32
 • Tilbod B: 7*1,7 + 3*5,94 = 28,67

Resultat:

 • Tilbod B oppnår 10 poeng.

 

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 16. feb 2018, Sist endra: 31. Mai 2019