Flyktige organiske sambindingar (VOC) i produkt

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Materialar

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Motiv

Flyktige organiske sambindingar (VOC) er nemninga på organiske stoff som lett fordampar til dømes ved romtemperatur, og spreier seg frå materialar og produkt til omgivnadene rundt. Dersom innhaldet av VOC vert for høgt kan det oppstå eit dårleg inneklima med for høge konsentrasjonar av desse stoffa. Eksponering for høge konsentrasjonar av VOC kan føre til irritasjonar i luftvegar og slimhinner og forstyrringar i immunsystemet. Nokre av stoffa er òg kreftframkallande. I tillegg til helseplager kan høge konsentrasjonar av VOC i innelufta føre til lukt, dårlegare opplevd luftkvalitet og høgare energiforbruk til ventilasjon.

Det er påvist over 300 forskjellige flyktige organiske sambindingar, og mange av dei finst i hovudsak i inneluft. Dette kjem av avgassing frå byggjematerialar, måling, lakk, lim, fugemassar, innreiing, møblar, tekstilar, installasjonar, reinhaldsmiddel, osb.

Argument

Stadig tettare bygg med krav til redusert energibruk til ventilasjon gjer det ekstra viktig å redusere avgassing av VOC frå materialar som vert eksponerte mot innelufta ved å setje krav til dette.

Utforming av krav: 

Dei følgjande materialane og produkta som vert eksponert mot innelufta skal vere lågemitterande i samsvar med NS-EN 15251:2007, tillegg C:

Tabell 4.37.1 - Krav til materialar og produkt

Dei følgjande materialane og produkta som vert eksponert mot innelufta skal vere lågemitterande i samsvar med NS-EN 15251:2007, tillegg C:

Sertifiseringsordningar og merker stadfester at produkta innfrir krav til lågemitterande materialar i samsvar med NS-EN 15251:2007, Tillegg C:
a) Treplater Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus, miljømerket Svanen, SINTEF Teknisk er godkjent dokumentasjon.
b) Tregolv Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus er godkjent dokumentasjon.
c) Tekstil- og laminatgolvbelegg Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus, GuT, SINTEF Teknisk Godkjenning, miljømerket Svanen (unntatt for tre- eller linoleumsgolv) er godkjent dokumentasjon.
d) Maling og lakk som vert påført på staden. Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus, SINTEF Teknisk Godkjenning er godkjent dokumentasjon.

Dokumentasjon på lågemitterande materialar skal leverast til byggherren:

  • Forprosjekt: kravet skal stadfestast som ein del av forprosjektrapporten

  • Detaljprosjekt: kravet skal vere ein del av dei relevante skildringane.

Dersom det ikkje ligg føre ei sertifisering skal det stadfestast at produktet er testa med godkjent prøvestandard og gjennom det dokumentere at krava er innfridde. Tabell 4.37.2 nemner godkjend prøvestandard for ulike produkt.

Tabell 4.37.2: Godkjend prøvestandard for ulike produkt:
Produkt Godkjend prøvestandard

Treplater

Tregolv

Tekstil- og laminatgolvbelegg

Nedsenka himlingsplater

Veggkledningar

Golvlim og fugemassar

ISO 16000-9 saman med ISO 16000-6

Prøving og utrekning skal skje i samsvar med EN 16516

Måling og lakk som vert påført på staden. ISO 11890-2:2013 – Maling og lakk – Bestemmelse av innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC)- del 2 gasskromatografisk metode

 

Informasjon om kravet: 

Tabell 4.37.3: Oversikt over merkeordningar
Merkeordning Om ordninga  
M1 Finsk sertifiseringsordning, vert handsama av The Building Information Foundation RTS.
 
 
 
EC1 Tysk sertifiseringsordning, EMICODE, vert handsama av eco-INSTITUT GEV, Association for the Control of Emissions in Products for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials.
 
 
 
GuT Tysk sertifiseringsordning for tepper, vert handsama av ECRA, European Carpet and Rug Association (foreningen for miljøtestede tepper).
 
 
 
Miljømerket Svanen Nordisk heilskapleg merkeordning, vert handsama av Miljømerking.
 
 

SINTEF Teknisk Godkjenning

Norsk dokumentasjon på at byggjevarer er vurdert å vere eigna i bruk og innfrir krava i byggteknisk forskrift (TEK17) for dei bruksområda og føresetnadene som er gitt i godkjenningsdokumentet. Vert handsama av SINTEF Byggforsk.
 
 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Motiv

Flyktige organiske sambindingar (VOC) er nemninga på organiske stoff som lett fordampar til dømes ved romtemperatur, og spreier seg frå materialar og produkt til omgivnadene rundt. Dersom innhaldet av VOC vert for høgt kan det oppstå eit dårleg inneklima med for høge konsentrasjonar av desse stoffa. Eksponering for høge konsentrasjonar av VOC kan føre til irritasjonar i luftvegar og slimhinner og forstyrringar i immunsystemet. Nokre av stoffa er òg kreftframkallande. I tillegg til helseplager kan høge konsentrasjonar av VOC i innelufta føre til lukt, dårlegare opplevd luftkvalitet og høgare energiforbruk til ventilasjon.

Det er påvist over 300 forskjellige flyktige organiske sambindingar, og mange av dei finst i hovudsak i inneluft. Dette kjem av avgassing frå byggjematerialar, måling, lakk, lim, fugemassar, innreiing, møblar, tekstilar, installasjonar, reinhaldsmiddel, osb.

Utforming av krav: 

Dei følgjande materialane og produkta som vert eksponert mot innelufta skal vere lågemitterande i samsvar med NS-EN 15251:2007, tillegg C:

Tabell 4.37.1 - Krav til materialar og produkt

Dei følgjande materialane og produkta som vert eksponert mot innelufta skal vere lågemitterande i samsvar med NS-EN 15251:2007, tillegg C:

Sertifiseringsordningar og merker stadfester at produkta innfrir krav til lågemitterande materialar i samsvar med NS-EN 15251:2007, Tillegg C:
a) Treplater Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus, miljømerket Svanen, SINTEF Teknisk er godkjent dokumentasjon.
b) Tregolv Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus er godkjent dokumentasjon.
c) Tekstil- og laminatgolvbelegg Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus, GuT, SINTEF Teknisk Godkjenning, miljømerket Svanen (unntatt for tre- eller linoleumsgolv) er godkjent dokumentasjon.
d) Maling og lakk som vert påført på staden. Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus, SINTEF Teknisk Godkjenning er godkjent dokumentasjon.
e) Nedsenka himlingsplater Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus, miljømerket Svanen, SINTEF Teknisk Godkjenning er godkjent dokumentasjon.
f) Veggkledningar Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus er godkjent dokumentasjon.
g) Golvlim og fugemassar Sertifiseringar som M1, EC 1, EC 1 Plus, GuT, SINTEF Teknisk Godkjenning, miljømerket Svanen (unntatt for tre- eller linoleumsgolv) er godkjent dokumentasjon.

Dokumentasjon på lågemitterande materialar skal leverast til byggherren:

  • Forprosjekt: kravet skal stadfestast som ein del av forprosjektrapporten

  • Detaljprosjekt: kravet skal vere ein del av dei relevante skildringane.

 

Dersom det ikkje ligg føre ei sertifisering skal det stadfestast at produktet er testa med godkjent prøvestandard og gjennom det dokumentere at krava er innfridde. Tabell 4.37.2 nemner godkjend prøvestandard for ulike produkt.

Tabell 4.37.2: Godkjend prøvestandard for ulike produkt:
Produkt Godkjend prøvestandard

Treplater

Tregolv

Tekstil- og laminatgolvbelegg

Nedsenka himlingsplater

Veggkledningar

Golvlim og fugemassar

ISO 16000-9 saman med ISO 16000-6

Prøving og utrekning skal skje i samsvar med EN 16516

Måling og lakk som vert påført på staden. ISO 11890-2:2013 – Maling og lakk – Bestemmelse av innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC)- del 2 gasskromatografisk metode

 

Informasjon om kravet: 

Tabell 4.37.3: Oversikt over merkeordningar
Merkeordning Om ordninga  
M1 Finsk sertifiseringsordning, vert handsama av The Building Information Foundation RTS.
 
 
 
EC1 Tysk sertifiseringsordning, EMICODE, vert handsama av eco-INSTITUT GEV, Association for the Control of Emissions in Products for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials.
 
 
 
GuT Tysk sertifiseringsordning for tepper, vert handsama av ECRA, European Carpet and Rug Association (foreningen for miljøtestede tepper).
 
 
 
Miljømerket Svanen Nordisk heilskapleg merkeordning, vert handsama av Miljømerking.
 
 

SINTEF Teknisk Godkjenning

Norsk dokumentasjon på at byggjevarer er vurdert å vere eigna i bruk og innfrir krava i byggteknisk forskrift (TEK17) for dei bruksområda og føresetnadene som er gitt i godkjenningsdokumentet. Vert handsama av SINTEF Byggforsk.
 
 

 

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 07. feb 2018, Sist endra: 22. jan 2020