Innovative løysingar for grøne og sirkulære anskaffingar av møblar

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lang levetid
  • Fremme lukkede kretsløp
  • Fremme rene kretsløp
  • Klima- og miljøvennlige produkter

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterium

Hovudføremål: 

Premiere innovative løysingar som dekkjer behovet, fremjar sirkulær økonomi og reduserer den totale klima- og miljøpåkjenninga.

Utforming av tildelingskriterium: 

Tilbyde løysingar som på ein innovativ måte dekkjer behovet og fremjar sirkulær økonomi og/eller minimerer den totale klima- og miljøpåkjenninga skal premierast.

Innovasjon er definert som i  §4-5 h i anskaffingsforskrifta. Oppdragsgjevar si vurdering av løysingar vil vidare ta utgangspunkt i Rettleiing for grøne og sirkulære anskaffingar av møblar1, og dei skildringane som her blir gjevne av behovet for sirkulær økonomi og redusert klima- og miljøpåkjenning knytt til møbelanskaffingar.

1https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/moblar

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Skildring frå tilbydar av innovative løysingar for å fremje sirkulær økonomi og minimere den totale klima- og miljøpåkjenninga: [Svar frå tilbydar her]

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Dette kriteriet skal premiere innovative løysingar som bidreg til å nå målet om auka sirkulær økonomi og minimert miljøpåkjenning. Innovasjon er definert som i  §4-5 h i anskaffingsforskrifta. Oppdragsgjevar si vurdering av løysingar vil vidare ta utgangspunkt i Rettleiar for berekraftig forbruk gjennom grøne og sirkulære anskaffingar av møblar, og dei skildringane som her blir gjevne av sirkulær økonomi og klima- og miljøpåkjenning knytt til møbelanskaffingar. Løysingane skal også bli vurderte opp mot andre behov som ikkje er klima- og miljørelaterte, slik desse er skildra i konkurransegrunnlaget.

Eit slikt ope kriterium sikrar at du ikkje utelet heilskaplege, nyskapande løysingar ved berre å premiere spesifikke miljøeigenskapar.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endra: 29. nov 2020