Klima- og miljørapportering

Grupper: 
  • Avfall frå tjenesteytande verksemd
Kategori: 
  • Klima- og miljørapportering

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilde kontraktsvilkår

Hovudføremål: 

Hovudføremålet er å sikre etterleving av kontraktsfesta krav og kriterium til klima- og miljøprestasjon på køyretøya som blir brukte i tenesta. 

Utforming av krav: 

Leverandøren skal fylle ut og levere oppdragsgjevar ein tabell med kolonnar som vist nedanfor, eller levere tabell med tilsvarande informasjon på eigna og lesarvenleg format. Tabell skal leverast [kvar 6. md. Tidsintervall bør samkøyrast med kontraktsoppfølgingsmøte mellom oppdragsgjevar og leverandør].  

Køyretøy nytta på henting av avfall hos oppdragsgjevar
Oppdrag (dato)Tidspunkt (kl.)BiltypeReg.nr.Euro-klasseDrivstoff type
30.06.2018KL. 14.38KomprimatorGA 23487Euro VIBiogass
..................
..................

* Rad en er utfylt som eit eksempel

Dokumentasjon av kravet: 

Utfylt tabell, eller tabell med tilsvarande informasjon på eigna og lesarvenleg format.

Informasjon om kravet: 

Rapportering gjer det mogleg for oppdragsgjevar å følgje opp om leverandøren etterlever kontraktfesta krav til klima- og miljøprestasjon på køyretøya som blir brukte i tenesta. I følgje leverandørar blir registreringsnummer på køyretøy osv. registrert ved levering av hentet avfall, så leverandørar skal ha denne dataen tilgjengeleg. Du kan bruke markedsdialog til å bekrefte at dette er tilfelle.Rapporteringa bør samkøyrast med intervallet på kontraktsoppfølgingsmøte. På den måten kan fersk statistikk om leverandøren sine klima- og miljøprestasjonar inngå som diskusjonspunkt under kontraktsoppfølgingsmøta. Statistikken kan brukast til høvesvis å synleggjere klima- og miljøeffekten av kontrakten, til rapportering i verksemda (KPI), som verdifull inngangsdata til komande anskaffingar, og som utgangspunkt for å setje i verk tiltak dersom leverandøren ikkje etterlever kontraktfesta krav til klima- og miljøprestasjon på køyretøya som blir brukte i tenesta, slik at leverandøren har høve til å rette opp avvik.

Vi tilrår at det blir rapportert til dømes halvårleg eller årleg. Intervallet bør sjåast i samanheng med forslag til dagbot, og oppdragsgjevar bør tydeleggjere når dagbot blir utløyst.

Dagbota kan innrettast på følgjande måte og skal utformast som eit kontraktsvilkår i kontrakten:

Dersom fastsette krav til klima- og miljøprestasjon, eller forhold knytte til klima- og miljøprestasjonen premiert ved tildelingskriterium, ikkje blir overhaldne og det ikkje kjem av force majeure eller forhold hos Kunden, ligg det føre ein mangel frå Leverandøren si side som grunnlag for dagbot.

Dagbota kjem på automatisk. Dagbota utgjer [0,15 % av samla vederlag for leveransen (kontraktssummen) ekskl. meirverdiavgift for kvar kalenderdag forseinkinga varer, men avgrensa til maksimalt 100 (hundre) kalenderdagar].

Så lenge dagbota går, kan Kunden ikkje heve avtalen. Denne tidsavgrensinga gjeld likevel ikkje dersom Leverandøren, eller nokon denne svarer for, har gjort seg skuldig i forsett eller grov aktløyse. Dersom berre ein del av den avtalte ytinga er forseinka, kan Leverandøren krevje ei nedsetting av dagbota som står i forhold til moglegheita Kunden har til å gjere seg nytte av den delen av ytinga som er levert.

Nyttig å kombinere med

  • Luftureining frå køyretøy (Kravspesifikasjon)
  • Utslepp frå køyretøy (Tildelingskriterium)

 

 

 

 

 

 

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endra: 03. mar 2021