Klimagassberekningar for utvalde bygningsdelar

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Materialar

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Motiv:

Produksjon av byggjematerialar utgjer ein stor del av klimafotavtrykket frå byggjesektoren. Eit redusert energiforbruk i bygg gjer at utslepp frå materialar får større innverknad på klimafotavtrykket samanlikna med energibruken. I tillegg kan løysingar for energieffektive bygg føre til ein auke i materialbruk, og dermed òg ein absolutt auke i klimagassutslepp frå materialar.

Argument:

Ei samanlikning av ulike konsept og løysingar for materialval i bygget kan gi informasjon for å hjelpe deg med kva du skal velje for å redusere klimafotavtrykket til bygget. Samanlikninga gjer ein ved å bruke klimagassrekneskap (LCA), som vurderer potensielle miljøpåverknader som til dømes utslepp av klimagassar gjennom livslaupet til eit produkt eller ei bygning, frå utvinninga av råvarer via produksjon og fram til avhending.

Utforming av krav: 

I prosjektgjennomføringa skal det etablerast ein klimagassrekneskap med alternative materialar/element for desse bygningsdelane:

 • beresystem

 • ytterveggar

 • dekke

Klimagassutrekningane skal ein implementere i prosjektstyringa, og bruke dei som ei tilråding for dei mest klimavenlege alternativa. Ein skal dokumentere korleis utrekningane har verka inn på det faktiske valet av materialar/element.

Utrekningar for dei alternative bygningsdelane skal leggjast fram i ein rapport.

Utrekningane skal utførast for heile livssyklusen til alternativa, frå vogge til grav, i samsvar med NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Alternativa ein samanliknar skal ha den same funksjonen.

Dokumentasjon av kravet: 

Klimagassberegningene skal ha vedlagt:

 • Materialliste som viser mengder og utslippsfaktorer for materialene som skal benyttes
 • Transportavstander og levetider for de ulike materialene

Informasjon om kravet: 

Vi anbefaler å stille krav til klimagassberegninger for hele bygget for å finne gode og innovative totalløsninger, men dersom dette blir for omfattende kan du be om å få klimagassberegninger for utvalgte bygningsdeler. Dette kravet omfatter bygningsdelene som har størst påvirkning på klimagassutslippene.

Alternativvurderinger på konseptnivå kan for eksempel være sammenlikning av ulike bygningsgeometrier; ulik plassering på tomta; sammenlikne bæresystem og dekker i tre eller betong; vegger med trestendere eller stålstendere; massivtrevegger mot betongvegger; ulikt vindusareal i glassfasader osv. Alternativene som sammenliknes må oppfylle nødvendig funksjon mtp. akustikk, brann, bæreevne o.l. Det vil si at dersom et av alternativene for eksempel trenger mer isolasjon, gips e.l. for å oppfylle lydkrav, må dette medregnes. 

Alternativvurderinger på produktnivå kan for eksempel være å sammenlikne ulike massivtre fra ulike produsenter hvis det er valgt massivtre; ulike stålprodukter hvis det er valgt bæresystem i stål osv.

Hvis ønskelig kan det stilles et eksplisitt krav til at alternativvurderingene skal gjøres på konseptnivå, for eksempel at det skal vurderes to ulike bæresystemer innen skisseprosjektet er ferdig. Det vil sikre at alternativvurderingene gjøres tidlig nok til å påvirke store grep som kan ha stor betydning for klimagassutslippene.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Motiv:

Produksjon av byggjematerialar utgjer ein stor del av klimafotavtrykket frå byggjesektoren. Eit redusert energiforbruk i bygg gjer at utslepp frå materialar får større innverknad på klimafotavtrykket samanlikna med energibruken. I tillegg kan løysingar for energieffektive bygg føre til ein auke i materialbruk, og dermed òg ein absolutt auke i klimagassutslepp frå materialar.

Argument:

Ei samanlikning av ulike konsept og løysingar for materialval i bygget kan gi informasjon for å hjelpe deg med kva du skal velje for å redusere klimafotavtrykket til bygget. Samanlikninga gjer ein ved å bruke klimagassrekneskap (LCA), som vurderer potensielle miljøpåverknader som til dømes utslepp av klimagassar gjennom livslaupet til eit produkt eller ei bygning, frå utvinninga av råvarer via produksjon og fram til avhending.

Utforming av krav: 

I prosjektgjennomføringa skal det etablerast ein klimagassrekneskap med alternative materialar/element for desse bygningsdelane:

 • beresystem

 • ytterveggar

 • dekke

 • innerveggar

 • yttertak

Klimagassutrekningane skal ein implementere i prosjektstyringa, og bruke dei som ei tilråding for dei mest klimavenlege alternativa. Ein skal dokumentere korleis utrekningane har verka inn på det faktiske valet av materialar/element.

Utrekningar for dei alternative bygningsdelane skal leggjast fram i ein rapport.

Utrekningane skal utførast for heile livssyklusen til alternativa, frå vogge til grav, i samsvar med NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Alternativa ein samanliknar skal ha den same funksjonen.

Dokumentasjon av kravet: 

Klimagassberegningene skal ha vedlagt:

 • Materialliste som viser mengder og utslippsfaktorer for materialene som skal benyttes
 • Transportavstander og levetider for de ulike materialene

Informasjon om kravet: 

Vi anbefaler å stille krav til klimagassberegninger for hele bygget for å finne gode og innovative totalløsninger, men dersom dette blir for omfattende kan du be om å få klimagassberegninger for utvalgte bygningsdeler. Dette kravet omfatter bygningsdelene som har størst påvirkning på klimagassutslippene.

Alternativvurderinger på konseptnivå kan for eksempel være sammenlikning av ulike bygningsgeometrier; ulik plassering på tomta; sammenlikne bæresystem og dekker i tre eller betong; vegger med trestendere eller stålstendere; massivtrevegger mot betongvegger; ulikt vindusareal i glassfasader osv. Alternativene som sammenliknes må oppfylle nødvendig funksjon mtp. akustikk, brann, bæreevne o.l. Det vil si at dersom et av alternativene for eksempel trenger mer isolasjon, gips e.l. for å oppfylle lydkrav, må dette medregnes. 

Alternativvurderinger på produktnivå kan for eksempel være å sammenlikne ulike massivtre fra ulike produsenter hvis det er valgt massivtre; ulike stålprodukter hvis det er valgt bæresystem i stål osv.

Hvis ønskelig kan det stilles et eksplisitt krav til at alternativvurderingene skal gjøres på konseptnivå, for eksempel at det skal vurderes to ulike bæresystemer innen skisseprosjektet er ferdig. Det vil sikre at alternativvurderingene gjøres tidlig nok til å påvirke store grep som kan ha stor betydning for klimagassutslippene.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 07. feb 2018, Sist endra: 09. sep 2021