Klimagassberekningar for utvalde bygningsdelar

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Materialar

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Motiv:

Produksjon av byggjematerialar utgjer ein stor del av klimafotavtrykket frå byggjesektoren. Eit redusert energiforbruk i bygg gjer at utslepp frå materialar får større innverknad på klimafotavtrykket samanlikna med energibruken. I tillegg kan løysingar for energieffektive bygg føre til ein auke i materialbruk, og dermed òg ein absolutt auke i klimagassutslepp frå materialar.

Argument:

Ei samanlikning av ulike konsept og løysingar for materialval i bygget kan gi informasjon for å hjelpe deg med kva du skal velje for å redusere klimafotavtrykket til bygget. Samanlikninga gjer ein ved å bruke klimagassrekneskap (LCA), som vurderer potensielle miljøpåverknader som til dømes utslepp av klimagassar gjennom livslaupet til eit produkt eller ei bygning, frå utvinninga av råvarer via produksjon og fram til avhending.

Utforming av krav: 

I prosjektgjennomføringa skal det etablerast ein klimagassrekneskap med alternative materialar/element for desse bygningsdelane:

 • beresystem

 • ytterveggar

 • dekke

Klimagassutrekningane skal ein implementere i prosjektstyringa, og bruke dei som ei tilråding for dei mest klimavenlege alternativa. Ein skal dokumentere korleis utrekningane har verka inn på det faktiske valet av materialar/element.

Utrekningar for dei alternative bygningsdelane skal leggjast fram i ein rapport.

Utrekningane skal utførast for heile livssyklusen til alternativa, frå vogge til grav, i samsvar med NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Alternativa ein samanliknar skal ha den same funksjonen.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Motiv:

Produksjon av byggjematerialar utgjer ein stor del av klimafotavtrykket frå byggjesektoren. Eit redusert energiforbruk i bygg gjer at utslepp frå materialar får større innverknad på klimafotavtrykket samanlikna med energibruken. I tillegg kan løysingar for energieffektive bygg føre til ein auke i materialbruk, og dermed òg ein absolutt auke i klimagassutslepp frå materialar.

Argument:

Ei samanlikning av ulike konsept og løysingar for materialval i bygget kan gi informasjon for å hjelpe deg med kva du skal velje for å redusere klimafotavtrykket til bygget. Samanlikninga gjer ein ved å bruke klimagassrekneskap (LCA), som vurderer potensielle miljøpåverknader som til dømes utslepp av klimagassar gjennom livslaupet til eit produkt eller ei bygning, frå utvinninga av råvarer via produksjon og fram til avhending.

Utforming av krav: 

I prosjektgjennomføringa skal det etablerast ein klimagassrekneskap med alternative materialar/element for desse bygningsdelane:

 • beresystem

 • ytterveggar

 • dekke

 • innerveggar

 • yttertak

Klimagassutrekningane skal ein implementere i prosjektstyringa, og bruke dei som ei tilråding for dei mest klimavenlege alternativa. Ein skal dokumentere korleis utrekningane har verka inn på det faktiske valet av materialar/element.

Utrekningar for dei alternative bygningsdelane skal leggjast fram i ein rapport.

Utrekningane skal utførast for heile livssyklusen til alternativa, frå vogge til grav, i samsvar med NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Alternativa ein samanliknar skal ha den same funksjonen.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 07. feb 2018, Sist endra: 26. feb 2021