Livssykluskostnadar (LCC)

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Livssykluskostnader (LCC)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Motiv

Investerings- og driftsbudsjett ser ein ofte ikkje i samanheng. Dersom til dømes budsjettansvaret hjå innkjøpar er delt mellom eit investeringsmiljø og eit driftsmiljø, kan dei to miljøa ofte ha ulike insentiv, t.d. vil investeringsmiljøet ha mål om lågast mogleg investeringskostnad, medan driftsmiljøet ønskjer lågast moglege driftskostnadar. Ei slik motsetning har ofte gitt suboptimale tekniske og økonomiske kvalitetar og løysingar for dei som skal forvalte, drifte og halde ved like løysinga, og dei får ofte høgare utgifter enn dersom dei hadde lagt eit livslaupsperspektiv til grunn.

Anskaffingskostnadane (investeringskostnadane) utgjer ca. 50 prosent av dei samla kostnadane for bygningen gjennom heile levetida. Andre kostnadar er knytt til forvalting, drift og utvikling. Summen utgjer livssykluskostnadar (LCC) over levetida og per år, uttrykt i årskostnadar. Viss du har einsidig fokus på investeringskostnadane og ikkje gjer alternativsvurderingar av livssykluskostnadar, risikerer du å få unødige drifts- og vedlikehaldsutgifter.Utrekning av livssykluskostnadar gir ei oversikt over når i bruksperioden vedlikehald, utskiftingar og kostnadar kjem, slik at du blir kjend med den faktiske kostnaden av prosjektet og lettare kan føreseie framtidige kostnadar.

Argument

Det er ønskjeleg å finne den mest kostnadseffektive balansen mellom forvaltings-, drifts- og utviklings-, investerings- og driftskostnadar. Ved å setje krav til utrekningar av livssykluskostnadar sikrar ein langsiktige avgjerder og riktig kvalitet. Dei totale kostnadane knytt til å byggje, forvalte, drifte og halde ved like bygningen vert gjort synleg. Difor krevst det at ein vurderer LCC i lov om offentlege anskaffingar. Bruk av LCC er difor god forvalting av skattebetalarane sine pengar. Denne kravspesifikasjonen gjer det klart korleis du kan bruke LCC som ein del av avgjerdsgrunnlaget i utføringa.

Utforming av krav: 

Det skal gjerast ein LCC-analyse i samsvar med NS 3454:2013 som dokumenterer dei venta årskostnadane for heile bygningen når ein avsluttar detaljprosjektet og før overlevert bygg.

Leverandøren skal gjere alternativsvurderingar for:

 • Klimaskjerm (tak og fasadeløysing)
 • Drift og reinhaldskonsept
 • Energikonsept
 • Bygningsform

  Når ein avsluttar detaljprosjektet skal det dokumenterast korleis analysen har verka inn på avgjerdene som er teke i prosjektet.

  Dokumentasjon av kravet: 

  Leverandøren skal dokumentere i prosjektet med ein rapport at alternativsvurderingar av pårekna livssykluskostnadar med LCC-utrekningar er gjennomførte for heile bygget etter NS 3454:2013 med desse føresetnadene:

  • Økonomiske levetider er lagt til grunn for LCC-utrekningar.
  • Ein skal gi opp basisår og kalkulasjonsrente for kalkylen
  • Årskostnadar skal ein gi opp per kvadratmeter BRA og per brukar.
  • Avskastningskrav 4 %
  • Utrekningsperiode 60 år
  • Restverdi etter 60 år vert sett til 0
  • Forvaltingskostnadar skal ikkje reknast med
  • Energipris 1 kr/kWh

   

  Det skal dokumenterast kva erfaringstal som er brukt og kva levetidene for de ulike komponentane er basert på.

  For alternativsvurderingar skal det gjerast samanlikningar når det er relevant for avgjerder. Desse skal dokumenterast med både gjennomførte utrekningar og referat frå dei aktuelle prosjekteringsmøta.

  Informasjon om kravet: 

  LCC er alle kostnadar i heile levetida til bygningen slik dei er definerte i NS 3454:2013. Det vil seie anskaffingskostnadar og alle kostnadar til forvalting, drift, vedlikehald, utskifting, utvikling, forsyning, reinhald og restverdi etter bruksfasen. Verdien ved avhending skal trekkast frå, slik at restverdien vert sett til null.

  Forslag til indikatorar for å rekne ut årskostnadar per indikator:
  Bygningskategori NS 3031 Indikator; kroner per
  Kontorbygg årsverk
  Barnehage barnehageplass
  Skolebygg elev
  Sykehjem bebuardøgn
  Idrettsbygg brukar og brukstime
  Kulturbygg brukar og brukstime

  I dei tilfella der oppdragsgivaren har erfaringstal frå FDVU skal ein gi desse i konkurransegrunnlaget. Viss du ikkje har slike tal, må du hente inn tal, men det er viktig at tala er representative for bygget du skal setje opp. Dersom du ikkje har eigne erfaringstal må du få hjelp til dette frå leverandøren. Det må gjerast før konkurransen, og må gå tydeleg fram av konkurransegrunnlaget.

   

  (Ved behov kan ein tilverke ulike dokument som svarskjema, bakgrunnsdokument, rettleiande materiale eller vedlegg, t.d. Excel-kalkylar for LCC)

  Avansert

  Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

  Hovudføremål: 

  Motiv

  Investerings- og driftsbudsjett ser ein ofte ikkje i samanheng. Dersom til dømes budsjettansvaret hjå innkjøpar er delt mellom eit investeringsmiljø og eit driftsmiljø, kan dei to miljøa ofte ha ulike insentiv, t.d. vil investeringsmiljøet ha mål om lågast mogleg investeringskostnad, medan driftsmiljøet ønskjer lågast moglege driftskostnadar. Ei slik motsetning har ofte gitt suboptimale tekniske og økonomiske kvalitetar og løysingar for dei som skal forvalte, drifte og halde ved like løysinga, og dei får ofte høgare utgifter enn dersom dei hadde lagt eit livslaupsperspektiv til grunn.

  Anskaffingskostnadane (investeringskostnadane) utgjer ca. 50 prosent av dei samla kostnadane for bygningen gjennom heile levetida. Andre kostnadar er knytt til forvalting, drift og utvikling. Summen utgjer livssykluskostnadar (LCC) over levetida og per år, uttrykt i årskostnadar. Viss du har einsidig fokus på investeringskostnadane og ikkje gjer alternativsvurderingar av livssykluskostnadar, risikerer du å få unødige drifts- og vedlikehaldsutgifter. Utrekning av livssykluskostnadar gir ei oversikt over når i bruksperioden vedlikehald, utskiftingar og kostnadar kjem, slik at du blir kjend med den faktiske kostnaden av prosjektet og lettare kan føreseie framtidige kostnadar.

  Argument

  Det er ønskjeleg å finne den mest kostnadseffektive balansen mellom forvaltings-, drifts- og utviklings-, investerings- og driftskostnadar. Ved å setje krav til utrekningar av livssykluskostnadar sikrar ein langsiktige avgjerder og rett kvalitet. Dei totale kostnadane knytt til å byggje, forvalte, drifte og halde ved like bygningen vert gjort synleg. Difor krevst det i lova om offentlege anskaffingar at ein vurderer LCC. Bruk av LCC er difor god forvalting av skattebetalarane sine pengar. Denne kravspesifikasjonen gjer det klart korleis du kan bruke LCC som ein del av avgjerdsgrunnlaget i utføringa.

  Utforming av krav: 

  Det skal gjerast ein LCC-analyse i samsvar med NS 3454:2013 som dokumenterer dei venta årskostnadane for heile bygningen når ein avsluttar detaljprosjektet og før overlevert bygg.

  Leverandøren skal gjere alternativsvurderingar for:

  • Klimaskjerm (tak og fasadeløysing)
  • Drift og reinhaldskonsept
  • Energikonsept
  • Bygningsform

   Når ein avsluttar detaljprosjektet skal det dokumenterast korleis analysen har verka inn på avgjerdene som er tekne i prosjektet.

   I tillegg skal det utførast ei utrekning av livssykluskostnadane for heile bygningen.

    

    

    

   Dokumentasjon av kravet: 

   Leverandøren skal dokumentere i prosjektet med ein rapport at alternativsvurderingar av pårekna livssykluskostnadar med LCC-utrekningar er gjennomførte for heile bygget etter NS 3454:2013 med desse føresetnadene:

   • Økonomiske levetider er lagt til grunn for LCC-utrekningar.
   • Ein skal gi opp basisår og kalkulasjonsrente for kalkylen
   • Årskostnadar skal ein gi opp per kvadratmeter BRA og per brukar.
   • Avskastningskrav 4 %
   • Utrekningsperiode 60 år
   • Restverdi etter 60 år vert sett til 0
   • Forvaltingskostnadar skal ikkje reknast med
   • Energipris 1 kr/kWh

   Det skal dokumenterast kva erfaringstal som er brukt og kva levetidene for de ulike komponentane er basert på.

   For alternativsvurderingar skal det gjerast samanlikningar når det er relevant for avgjerder. Desse skal dokumenterast med både gjennomførte utrekningar og referat frå dei aktuelle prosjekteringsmøta.

   Informasjon om kravet: 

   LCC er alle kostnadar i heile levetida til bygningen slik dei er definerte i NS 3454:2013. Det vil seie anskaffingskostnadar og alle kostnadar til forvalting, drift, vedlikehald, utskifting, utvikling, forsyning, reinhald og restverdi etter bruksfasen. Verdien ved avhending skal trekkast frå, slik at restverdien vert sett til null.

   Forslag til indikatorar for å rekne ut årskostnadar per indikator:
   Bygningskategori NS 3031 Indikator; kroner per
   Kontorbygg årsverk
   Barnehage barnehageplass
   Skolebygg elev
   Sykehjem bebuardøgn
   Idrettsbygg brukar og brukstime
   Kulturbygg brukar og brukstime

   I dei tilfella kor oppdragsgivaren har erfaringstal frå FDVU skal ein gi desse i konkurransegrunnlaget. Viss du ikkje har slike tal, må du hente inn tal, men det er viktig at tala er representative for bygget du skal setje opp. Dersom du ikkje har eigne erfaringstal må du få hjelp til dette frå leverandøren. Det må gjerast før konkurransen, og må gå tydeleg fram av konkurransegrunnlaget.

    

   (Ved behov kan ein tilverke ulike dokument som svarskjema, bakgrunnsdokument, rettleiande materiale eller vedlegg, t.d. Excel-kalkylar for LCC)

   Kriterierelasjoner og konflikter: 

   Miljøkompetanse hos tilbudt personell

   Relatert kriterium

   For å sikre gode LCC-beregninger kan du ha et vilkår om at leverandøren skal ha LCC-kompetanse.

   Miljøkompetanse hos byggeplassledelsen

   Relatert kriterium

   For å sikre gode LCC-beregninger kan du ha et vilkår om at virksomheten skal ha en viss LCC-kompetanse.

   Relaterte lenkjer: 

   Støttende dokument/referanser

   Du finn ein god del informasjon om LCC i anskaffingar på anskaffelser.no:

   Publisert: 29. jan 2018, Sist endra: 22. jan 2020