Miljøprogram

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Leiing

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Motiv

For å få bygg med gode miljøeigenskapar er det viktig å kartleggje ambisjonane og dei miljøkrava som gjeld tidleg i anskaffinga, og konkretisere desse til handterlege og målbare oppgåver.

Argument

Eit miljøprogram (MP) er eit verktøy som systematisk hjelper deg med å finne dei mest relevante miljøaspekta i ei anskaffing og knyte dei til prosjektet og prosjektadministrasjonen, og blir eit verktøy for å følgje opp miljøprosjektet. Miljøprogram blir som regel utvikla i tidlegfasen før ein går til anskaffing av prosjekteringa.

Dess tidlegare i planlegginga ein fastset miljøambisjonane og kartlegg naturmangfaldet på tomta og materialprodukt med risiko for miljøgifter, dess enklare blir det å auke miljøytinga innanfor kostnadsramma og dermed oppnå ei vellukka anskaffing. Miljøprogrammet (MP) blir formulert på eit strategisk overordna nivå, og fastset miljømåla for eit byggje- eller anleggsprosjekt. Miljøoppfølgingsplanen (MOP) slår fast korleis prosjekteigar skal følgje opp måla i miljøprogrammet under dei ulike fasane av prosjektet.

 

Utforming av krav: 

Før det første prosjekteringsmøtet skal leverandøren ha sett seg inn i miljøprogram som finst, for å følgje opp miljømåla vidare i prosjektet.

Miljøprogrammet skal oppdaterast jamleg ved endringar i prosjektet som har noko å seie for miljømål eller miljøkrav. Miljøprogrammet skal vere eit fast punkt på agendaen i alle prosjekteringsmøte, med utgreiingar for korleis endringar sidan førre prosjekteringsmøte verkar inn på miljømåla.

Miljøprogrammet skal innehalde:

 • Forankring av miljøprogrammet i prosjektorganisasjonen og i andre system for miljøoppfølging
 • Vurdering av miljøtema og relevansen dei har for prosjektet
 • Alternative og supplerande tiltak og forslag til vidare utgreiingar
 • Skildring av prosessar for å endre miljømåla

Informasjon om kravet: 

Byggherren bør lage eit miljøprogram som følgjer med når konkurransen vert kunngjort. Byggherren sitt eksisterande miljøprogram blir sendt ut som ein del av konkurransedokumenta. Leverandøren skal justere eksisterande miljøprogram når det trengst, noko som kan variere frå prosjekt til prosjekt og bør presiserast i kvart einskild prosjekt.

Byggherren eig miljømåla for prosjektet, men prosjekteringsgruppa skal dokumentere korleis måla skal setjast i verk og følgjast opp i dei ulike fasane av prosjektet.

 Grunnlaget for miljøprogram kan blant anna vere:

 • Nasjonale miljømål
 • Statleg og kommunal miljøpolitikk gitt i lover, forskrifter, myndigheitskrav osb. som er relevante for prosjektet
 • Den overordna miljøpolitikken til prosjekteigaren
 • Konsekvensutgreiingar for prosjektet

 

Miljøprogram er definert i standarden NS 3466:2009 og gir nyttige definisjonar og forslag til kva som skal vere med i programmet. Det er viktig at miljøprogrammet er forankra hjå leiinga i prosjektet.

Miljøprogrammet bør utarbeidast så tidleg som mogleg i prosjektet. Viss det finst eit miljøprogram allereie frå skisseprosjekt eller tidlegare er det eit godt utgangspunkt for vidare miljøarbeid, og kravet i prosjekteringa inneber å setje seg inn i og oppdatere miljøprogrammet og gjere det meir detaljert.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

T 1.21 Kravspesifikasjon Miljøoppfølgingsplan (MOP)

Relatert kriterium

Når du vel dette kriteriet så bør du og ha med krav om miljøoppfølgingsplan for å følgje opp miljøprogrammet.

Publisert: 26. jan 2018, Sist endra: 22. jan 2020