Møblar med høg kvalitet etter produktstandard

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lang levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Når oppdragsgjevar spør etter møblar som oppfyller kvalitetsstandardar sikrar ein at møblane er eigna for tiltenkt bruk, funksjonstesta for god slitestyrke og designa for lang levetid – noko som kan gje lågare livssykluskostnader. Dette er også viktig fordi det sikrar at miljøpåkjenninga frå produksjonen av møblar blir fordelt over ei lengre funksjonell levetid, og betyr mindre miljøpåkjenning totalt sett når behovet for møblar blir dekt. Det reduserer også risikoen for møblar med låg kvalitet og påfølgjande kort levetid.

Utforming av krav: 

Møbelprodukta som blir tilbyde skal oppfylle krava som gjevne opp i relevante EN-standardar for offentlege miljø og kvalitetstesting av møblar i akkreditert laboratorium. Produkta skal minst halde eit fastsett nivå som lista opp hos møbelfakta (https://www.norskindustri.no/kampanjesider/mobelfakta/mobelfakta/). Krava gjeld kvalitet, haldbarheit, dimensjonar, tryggleik og styrke.

Dokumentasjon av kravet: 

Kravet kan dokumenterast med følgjande alternativ:

  • Gyldig Møbelfaktasertifikat frå Møbelfakta Noreg, eller tilsvarande sertifikat.
  • Lisensnummer som beviser at produktet er tildelt ISO 14024 Type I miljømerke som direkte oppfyller krava som er lista opp, blir godteke som dokumentasjon. Det skal i tillegg leverast eit dokument for merkeordninga som gjev opp kva krav som er oppfylte, og med ei tilvising til kvar i dokumentet dei relevante standardane er gjevne opp.
  • Testrapport som viser at kvalitetskrava er oppfylte frå testlaboratorium akkreditert for den gjeldande standarden frå enten møbelprodusenten eller komponentar/materialleverandørar.

Informasjon om kravet: 

Dette kravet er viktig for å sikre at produkta oppfyller og er testa etter relevante EN-standardar som sikrar at produkta oppfyller kvalitetskrav knytte til haldbarheit, dimensjonar, tryggleik og styrke.

Eit av dei viktigaste tiltaka for å redusere miljøpåkjenninga knytt til å dekkje behovet for møblar over tid, er å sikre at dei møblane som blir etterspurde, produserte, og tatt i bruk, er sikre møblar av høg kvalitet, tilpassa behovet og har høg slitestyrke. På den måten blir produkt som er eigna for lang bruk anskaffa, og miljøpåkjenninga knytt til produksjonen av eit møbel kan spreiast over ei lengre funksjonell levetid – og at behovet for å anskaffe nye møblar blir redusert. Produkt med låg kvalitet, feil dimensjonar, låg haldbarheit, tryggleik og styrke vil ha kortare funksjonell levetid.

Kor eigna eit møbel er til bruk, eller kor god kvalitet det har, er til viss grad ei subjektiv vurdering. Men møbelindustrien har tatt på seg eit betydeleg arbeid for å utarbeide EN-standardar som presenterer ei harmonisert tilnærming for å vurdere eigenskapane eit stort utval møbelprodukt har når det gjeld kvalitet og om dei er eigna. Dette gjer det enklare å definere kvalitet og om dei er eigna til bruk hos møblar som blir anskaffa av det offentlege.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endra: 09. mar 2021