Motorstøy frå køyretøy

Grupper: 
  • Varebil
Kategori: 
  • Støy

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Hovudføremålet med miljøkriteriet er å redusere motorstøy frå køyretøy i tettbygde strok med låg fartsgrense og såleis bidra til eit betre bumiljø. Kriteriet skal også oppmode til innovasjon då køyretøyet som oppfyller kravet er nullutsleppskøyretøy.

Utforming av krav: 

Køyretøyet skal vere eit nullutsleppskøyretøy (el- eller hydrogenbil).

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbydar kan dokumentere støynivå per bilmodell slik han er gjeven opp i typegodkjenninga til EU. Informasjonen som skal gjevast opp står under “Test results”, “Sound level of moving vehicle: dB(A)”.

Informasjon om kravet: 

Køyretøyet som oppfyller dette kravet er nullutsleppskøyretøy fordi støynivået frå nullutsleppsbilar er lågare samanlikna med køyretøy med andre drivlinjer.

Bruk av kravet føreset at innkjøpar gjer ein marknadsanalyse i forkant av anskaffinga for å sikre eit tilstrekkeleg tal tilbod. Til dømes kan dette gjerast gjennom dialog med marknaden eller innovativ anskaffingsmetodikk. Det må vere eit tilstrekkeleg tal køyretøy på marknaden som tek vare på dei tekniske krava på bilen for å sikre reell konkurranse.

Bruk av kravet føreset at køyretøya (først og fremst elbilar) oppfyller behova til brukaren. Til dømes er det viktig å vurdere behov for rekkjevidde, tilhengarfeste og firehjulstrekk. I tillegg føreset det at nødvendig fylle- og ladeinfrastruktur er tilgjengeleg.

Hugs at krav og kriterium må følgjast opp. Rettleiing finn du på heimesidene til Difi under "Kontraktsoppfølging".

 

 

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 18. feb 2018, Sist endra: 31. Mai 2019