Renovasjon og tilrettelegging for avfallssortering i eller omkring bygget

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Føremålet med kriteriet er å hindre avfall i å bli sendt til deponi eller forbrenning. For å oppnå ei best mogleg avfallssortering er det viktig at det er lagt til rette for innsamling av ulike typar materiale som kan gjenvinnast. 

Utforming av krav: 

Det skal vere lagt til rette for at mest mogleg av dei driftsrelaterte avfallsstraumane frå bygget går til gjenvinning, slik at dette ikkje blir blanda med ev. deponerings- eller forbrenningsavfall.

Det skal minimum vere lokalitetar på bygget eller i nabobygg som kan brukast til å sortere og lagre minimum 6 ulike typar materiale som kan gjenvinnast i samsvar med lokale krav til innsamlingsmetodar for avfall.

Dokumentasjon av kravet: 

Leveranseskildring som inneheld skildring av fasilitetar for lagring av avfallsstraumar for gjenbruk.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Føremålet med kriteriet er å hindre avfall i å bli sendt til deponi eller forbrenning. For å oppnå ei best mogleg avfallssortering er det viktig at det er lagt til rette for innsamling av ulike typar materiale som kan gjenvinnast. 

Utforming av krav: 

Det skal vere lagt til rette for at mest mogleg av dei driftsrelaterte avfallsstraumane frå bygget går til gjenvinning, slik at dette ikkje blir blanda med ev. deponerings- eller forbrenningsavfall.

Det skal minimum vere lokalitetar på bygget eller i nabobygg som kan brukast til å sortere og lagre minimum 6 ulike typar materiale som kan gjenvinnast i samsvar med lokale krav til innsamlingsmetodar for avfall.
Det skal vere tilbod om høve for desentrale avfallsstasjonar i det leigde arealet.

Dokumentasjon av kravet: 

Leveranseskildring som inneheld skildring av fasilitetar for lagring av avfallsstraumar for gjenbruk.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Føremålet med kriteriet er å hindre avfall i å bli sendt til deponi eller forbrenning. For å oppnå ei best mogleg avfallssortering er det viktig at det er lagt til rette for innsamling av ulike typar materiale som kan gjenvinnast. 

Utforming av krav: 

Bygget skal minst tilfredsstille krav til 1 poeng i BREEAM-Nor 2016, Wst 3a - Avfall frå drift av bygget.

1. Det sett av eit eige område med høve for sortering og lagring av resirkulerbart avfall i

driftsfasen, generert frå bygg, brukarar og verksemd.

2. Området og utstyret (om det er installert som del av bygget) må vere

a. tydeleg merkt for å gjere det enkelt å sortere, lagre og hente resirkulerbare avfallsstraumar

b. tilgjengeleg slik at brukarar/operatørar til bygget kan setje frå seg avfallet og slik at

renovatør kan hente det

c. tilstrekkeleg stort for bygget sin kategori, storleik, talet på einingar (om det er relevant) og

forventa avfallsmengder som vil oppstå frå dagleg drift/drift kvar veke og bruksmønster

3. Om det sannsynlegvis vil vere jamn generering (i volum) av dei relevante avfallsstraumane i

driftsfasen, t.d. store mengder emballasje og/eller kompost generert frå bruken og drifta  av bygget, må

ein etablere følgjande installasjonar:

a. statiske avfallskomprimatorar eller -presser, plasserte i eit serviceområde eller eige område for avfallshandtering

b. behaldarar for kompostering av eigna organisk avfall frå den daglege drifta og bruken av bygget ELLER

tilstrekkeleg plass til lagring av sortert matavfall og organisk avfall før henting og levering til eit

alternativt komposterings- (eller biogass-)anlegg

c. om organisk avfall skal lagrast/komposterast

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som svarar til samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Wst 3a

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 14. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020