Ruteoptimalisering

Grupper: 
  • Tenester
Kategori: 
  • Ressurseffektiv drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Kvalifikasjonskrav

Hovudføremål: 

Målet med kravet er å oppnå ei ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforureining og klimagassutslepp.

Utforming av krav: 

Leverandøren skal ha relevant kompetanse til å optimalisere avfallsinnsamlinga for oppdragsgjevar.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal skildre [maks 1 A4-sider]:

- relevant kompetanse på ruteoptimalisering

- erfaring med å bruke ruteoptimaliseringsverktøy til å optimalisere ruter av tilsvarande omfang som er relevant for kontrakten

 

Informasjon om kravet: 

Optimalisering av rutene har som føremål å auke ressurseffektiviteten, ved at avfallet blir samla inn med ei lågare miljøbelasting. Her blir det lagt til grunn at optimaliseringa medfører blant anna lågare drivstofforbruk, noko som medfører miljøvinstar som lågare luftforureining og utslepp av klimagassar.  Ruteoptimalisering er viktig for å sikre at leverandøren kan optimalisere sin ytinga si i tenesta gjennom kontraktsperioden.

Tilrådd kombinert med

Klima- og miljørapportering (Særskilde kontraktkrav)

 

 

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 08. okt 2018, Sist endra: 31. Mai 2019