Sol- og blendingsskjerming

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Inneklima

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

For å oppnå eit tilfredsstillande inneklima på dagar med mykje sol, er det viktig å ha effektiv solskjerming. Ho kan i tillegg bidra til å redusere energibruk til kjøling i sommarhalvåret. 

Utforming av krav: 

Lyskjelder som vindauge og andre opningar, gjennomsiktige eller gjennomskinelege veggar, samt utstyr og veggar i lyse fargar skal ikkje føre til uønskt oppvarming eller direkte blending og gje så lite refleksar som mogleg. Lokala skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplassar og arbeidslokale (Arbeidsplassforskrifta)».

Dokumentasjon av kravet: 

Dokumentasjon med teikningar, foto eller synfaring som viser at alle vindauge og andre opningar har eller kan styrast med manuell eller automatisk betent utvendig/innvendig solskjerming.

Om aktiv bruk av solskjerming er naudsynt for å nå eit tilfredsstillande inneklima, skal det liggje føre ein brukarrettleiar som instruerer brukaren i optimal bruk og drift.

Informasjon om kravet: 

Direkte solstråling på arbeidsplassar vil oftast gje høve til ubehag. Direkte og uønskt solstråling kan kjennast som behageleg når du sit ute ein kald dag, men føre til termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukaren, aukar difor risiko for klagar på inneklima.

Det bør difor alltid monterast eit høve for skjerming av vindauge, og det bør så langt det er mogleg vere høve for manuell overstyring på solskjerminga. Solskjerminga kan vere rørleg eller fast og/eller kombinasjonar, og skjerminga kan monterast innvendig, utvendig eller mellom glas på vindauget.

I mange bygg er aktiv bruk av solskjerming avgjerande for å nå eit tilfredsstillande inneklima med lågast mogleg energibruk. Det er likevel ikkje alltid innlysande for brukaren kva optimal bruk er. Det bør difor som hovudregel liggje føre ei brukarrettleiing som instruerer brukaren i optimal bruk og drift av solskjerminga. Brukarrettleiar skal vere skriven i ikkje-teknisk språk, og skal vere målretta ein ikkje-teknisk brukar.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

For å oppnå eit tilfredsstillande inneklima på dagar med mykje sol, er det viktig å ha effektiv solskjerming. Ho kan i tillegg bidra til å redusere energibruk til kjøling i sommarhalvåret. 

Utforming av krav: 

Lyskjelder som vindauge og andre opningar, gjennomsiktige eller gjennomskinelege veggar, samt utstyr og veggar i lyse fargar skal ikkje føre til uønskt oppvarming eller direkte blending og gje så lite refleksar som mogleg. Lokala skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplassar og arbeidslokale (Arbeidsplassforskrifta)».

Bygget skal ha system for solskjerming som er tilrettelagt etter orientering og solinnfall på fasadane. Dynamisk utvendig persienne vil vere tilfredsstillande, men andre strategiar kan også veljast (persienne mellom glas, kombinasjonar av fast og innvendig, mm.).

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som svarar til samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1 - visuell komfort, pkt. 3-4.

Der det veljast alternative strategiar skal funksjonen dokumenterast med dynamiske inneklima- og energisimuleringar, for representative rom og sonar.

Informasjon om kravet: 

Direkte solstråling på arbeidsplassar vil oftast gje høve til ubehag. Direkte og uønskt solstråling kan kjennast som behageleg når du sit ute ein kald dag, men føre til termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukaren, aukar difor risiko for klagar på inneklima.

Det bør difor alltid monterast eit høve for skjerming av vindauge, og det bør så langt det er mogleg vere høve for manuell overstyring på solskjerminga. Solskjerminga kan vere rørleg eller fast og/eller kombinasjonar, og skjerminga kan monterast innvendig, utvendig eller mellom glas på vindauget.

I mange bygg er aktiv bruk av solskjerming avgjerande for å nå eit tilfredsstillande inneklima med lågast mogleg energibruk. Det er likevel ikkje alltid innlysande for brukaren kva optimal bruk er. Det bør difor som hovudregel liggje føre ei brukarrettleiing som instruerer brukaren i optimal bruk og drift av solskjerminga. Brukarrettleiar skal vere skriven i ikkje-teknisk språk, og skal vere målretta ein ikkje-teknisk brukar.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

For å oppnå eit tilfredsstillande inneklima på dagar med mykje sol, er det viktig å ha effektiv solskjerming. Ho kan i tillegg bidra til å redusere energibruk til kjøling i sommarhalvåret. 

Utforming av krav: 

Lyskjelder som vindauge og andre opningar, gjennomsiktige eller gjennomskinelege veggar, samt utstyr og veggar i lyse fargar skal ikkje føre til uønskt oppvarming eller direkte blending og gje så lite refleksar som mogleg. Lokala skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplassar og arbeidslokale (Arbeidsplassforskrifta)».

Bygget skal ha system for solskjerming som er tilrettelagt etter orientering og solinnfall på fasadane. Dynamisk utvendig persienne vil vere tilfredsstillande, men andre strategiar kan også veljast (persienne mellom glas, kombinasjonar av fast og innvendig, mm.). Styringsstrategien for solskjerminga skal dynamisk optimere opning, for å redusere energibruken til bygget til oppvarming utanom driftstid.

Bygget skal ha automatisk lysstyring etter nærvær.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som svarar til samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1 - visuell komfort, pkt. 3-4 og 9-11.

Dynamiske inneklima- og energisimuleringar, for representative rom og sonar.

Informasjon om kravet: 

Direkte solstråling på arbeidsplassar vil oftast gje høve til ubehag. Direkte og uønskt solstråling kan kjennast som behageleg når du sit ute ein kald dag, men føre til termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukaren, aukar difor risiko for klagar på inneklima.

Det bør difor alltid monterast eit høve for skjerming av vindauge, og det bør så langt det er mogleg vere høve for manuell overstyring på solskjerminga. Solskjerminga kan vere rørleg eller fast og/eller kombinasjonar, og skjerminga kan monterast innvendig, utvendig eller mellom glas på vindauget.

I mange bygg er aktiv bruk av solskjerming avgjerande for å nå eit tilfredsstillande inneklima med lågast mogleg energibruk. Det er likevel ikkje alltid innlysande for brukaren kva optimal bruk er. Det bør difor som hovudregel liggje føre ei brukarrettleiing som instruerer brukaren i optimal bruk og drift av solskjerminga. Brukarrettleiar skal vere skriven i ikkje-teknisk språk, og skal vere målretta ein ikkje-teknisk brukar.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

For å oppnå et tilfredsstillende inneklima på dager med mye sol, er det viktig å ha effektiv solavskjerming. Den kan i tillegg bidra til å redusere energibruk kjøling i sommerhalvåret.  

Utforming av krav: 

Lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger, samt utstyr og vegger i lyse farger skal ikke forårsake uønsket oppvarming eller direkte blending og gi så lite reflekser som mulig. Lokalene skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)».

Bygget skal ha system for solavskjerming som er tilrettelagt etter orientering og solinnfall på fasadene. Dynamisk utvendig persienne vil være tilfredsstillende, men andre strategier kan også velges (persienne mellom glass, kombinasjoner av fast og innvendig, mm.)

Styringen skal dynamisk optimere dagslysinnslipp for å optimere driftstiden med naturlig dagslys, og opprettholde tilfredsstillende termisk inneklima. For krav til andel av brukstid med naturlig dagslys se, BREEAM-NOR, Hea 1 -visuell komfort, tabell 12.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1- visuell komfort, pkt 3-4.

Dynamiske inneklima- og energisimuleringer for representative rom og soner.

Dagslysautonomi-simuleringer for representative rom og soner.

Krav til soning og lysstyring, se BREEAM-NOR 2016, Hea 1, pkt 9-11

Informasjon om kravet: 

Direkte solstråling på arbeidsplasser vil oftest gi anledning til ubehag. Direkte og uønsket solstråling kan føles som behagelig når du sitter ute en kald dag, men medføre termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukeren, øker derfor risiko for klager på inneklima.

Det bør derfor alltid monteres en mulighet for avskjerming av vindu, og det bør så langt det er mulig være mulighet for manuell overstyring på solskjermingen. Solavskjermingen kan være bevegelig eller fast og eller kombinasjoner, og avskjermingen kan monteres innvendig, utvendig eller mellom glass på vinduet.

I mange bygg er aktiv bruk av solavskjerming avgjørende for å nå et tilfredsstillende inneklima med lavest mulig energibruk. Det er imidlertid ikke alltid innlysende for brukeren hva optimal bruk er. Det bør derfor som hovedregel foreligge en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift av solavskjermingen. Brukerveileder skal være skrevet i ikke-teknisk språk, og skal være målrettet en ikke-teknisk bruker.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 13. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020